PAB 303/96

PAB 303/96

Laude arbitral dictat el 10 de febrer de 1997 per Miguel Ángel García Vega, Rafael Martínez Romero, Javier Agudo Lázaro i Fernando Albisu Codina, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa VC

Antecedents de fet

Primer. El dia 12 de desembre de 1996, V.G.G., secretari del comitè d’empresa, en representació dels treballadors de VC, va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 293/96.
Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«En data 25 d’octubre de 1996, la part social i la direcció de l’empresa van acordar recórrer a l’estament que correspongui per aclarir si hi ha canvis o no en les condicions de treball o modificacions en el muntatge de l’Ibiza AACI».
Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 19 de desembre de 1996, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«El Tribunal Laboral de Catalunya ha de determinar si en la línia de producció Ibiza AACI s’han produït canvis en les condicions de treball o modificacions que impliquin un nou mesurament de temps.
En cas de negativa es continuarà aplicant el sistema anterior i en cas d’afirmació el Tribunal Laboral de Catalunya procedirà a determinar la producció normal de la línia de producció Ibiza AACI, amb el mètode MTM2».
Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Quart. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
Cinquè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Sisè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Cata-lunya podrà sol·licitar, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, de l’expedient corresponent.
Setè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa els dies 9 i 22 de gener a fi de recollir la informació necessària per acomplir la petició efectuada per la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya.

IV. La Comissió de tècnics, en data 16 de gener i 5 de febrer de 1997, va sol·licitar una pròrroga (de 15 i 3 dies hàbils respectivament) del termini que assenyala l’acta de la Comissió paritària de l’Acord Interprofessional de Catalunya, per al lliurament de l’estudi sol·licitat, motivada per la complexitat de les tasques encomanades, que permetés el lliurament d’aquest informe al més tard el dia 7 de febrer de 1997.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

S’ha constatat que en la línia de producció Ibiza AACI s’han produït modificacions que impliquen un nou mesurament de temps.

La producció normal de la línia esmentada, amb el mètode MTM2, és la següent:

Temps tipus747 deumil·lèsimes d’hora
Producció normal13,4 conjunts/hora
Producció per jornada de 7,75 hores103,8 conjunts

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.