PAB 3/03

LAUDE ARBITRAL

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSADA PELS SEGÜENTS MEMBRES: DON JOAQUÍN NEBRA DOBÓN, PRESIDENT; DON IGNACIO JOSÉ CASTAÑO PACHO, DOÑA JUANA ROMERO LLORENTE I DON IGNASI PUIG HERNÁNDEZ, VOCALS EN L’EXPEDIENT PAB 3/2003 I. M., S.L., EL DIA 5 DE FEBRER DE 2003.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER:.- El dia 13 de Desembre de 2002, el Sr. L. G. M. i la Sra. J. H. A., Apoderat i Presidenta del Comitè d’Empresa d’ I. M., S.L., respectivament, varen presentar conveni de submissió expressa i voluntària de treballadors i empresaris al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que es va registrar amb el número PCB 498/2002.

SEGON:.- El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori es el següent:

El problema es troba a la Secció de Pintar Llàpissos on el procés del qual es realitza mitjançant màquines semiautomàtiques sent la tasca normal de l’operari la càrrega, descàrrega i moviment de material (llàpissos i pintura) i l’atenció a la màquina quan hi ha problemes de funcionament.

Les màquines fent bàsicament la mateixa funció no son totes exactament iguals. Històricament cada operari ha estat al càrrec de dues màquines fins que fa uns mesos l’Empresa va creure que era viable que cada operari es fes càrrec de tres màquines no sent del mateix parer la representació de la part social.

TERCER:.- Degudament citades les parts es va intentar la Conciliació/Mediació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 3 de Gener de 2003, la qual finalitza amb el resultat d’ AVINENÇA,  en els  termes que a continuació es transcriuen:

1.- Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 15 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a tals efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

2.- La qüestió a dirimir que es objecte de l’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:

Determinar si el personal adscrit a la secció de pintura ha d’operar 2 o 3 màquines de pintat de llàpissos en una jornada ordinària de treball.

 

3.- L’ arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions te qualitat d’arbitratge de dret.

 

4.- Amb la signatura de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflexa l’acord entre les parts, es dona per formalitzat el Conveni Arbitral.

 

5.- Amb el present acte de conciliació es dona compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

 

6.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol,licitarà, en funció de les competències assignades per el Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per a us exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

 

La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya comunica a ambdues representacions que els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball designats pera confeccionar el citat informe seran els Srs. Joan Pla Polo i Martín Ribas Sánchez.

 

Ambdues parts disposen del termini de 24 hores a partir de la data d’avui, per a comunicar per escrit a aquest Tribunal la existència d’alguna possible incompatibilitat, en el seu cas degudament fundada, dels tècnics designats.

 

La intervenció dels tècnics que composen la mencionada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que deuen configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de medició que representen una utilització del citat servei en termes superiors als establerts, es per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen  tècnic dins dels límits pressupostaris establerts al respecte pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

 

7.-  Ambdues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometen-se a estar i passar pe lo que en ell s’estableixi.

 

 

FONAMENTS JURÍDICS

 

I) El Tribunal Laboral de Catalunya es competent per a conèixer i  resoldre el present procediment arbitral, a tenor de lo previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i al empara d’allò establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

 

II) A tenor d’allò previst en el punt 8º de l’article 16 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol,licitar a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix, informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

 

III) La Direcció i el Comitè d’Empresa varen acordar, mitjançant document de data 20 de gener de 2003, l’ajornament del termini d’‘entrega del informe tècnic fins el dia 7 de febrer de 2003 i la concreció de les màquines  sobre les que es tenia que realitzar el mateix.

 

La Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya es va presentar als locals de l’empresa a fi i efecte de realitzar l’informe tècnic sol,licitat, i concretament va determinar la saturació en els següents grups de màquines:  Grup A: Tres màquines amb 3 boqueres de pintura, atesa per 1 operaria i Grup B: Tres màquines amb 2 boqueres de pintura, atesa per 1 operaria.

 

Per tot allò que precedeix, es dicta el següent

 

LAUDE

 

El personal adscrit a la secció de pintura ha d’operar amb 3 màquines.

 

El Laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

 

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol.licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclaració d’algun dels punts d’aquell, que tindrà que facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

 

El tràmit d’aclaració faculta a qualsevol de les parts a sol.licitar de l’ àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o esclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

 

DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA

Joaquín Nebra Dobón

 

Ignasi Puig Hernández

 

 

 

José Ignacio Castaño Pacho

 

Juana Romero Llorente