PAB 301/07

LAUDE ARBITRAL

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SR. JOAQUÍN NEBRA DOBÓN, PRESIDENT; SRS. RAFAEL MARTINEZ ROMERO,  CÁNDIDO ROMERO BARRANQUERO I ANTONIO ALCÓN DE DIEGO, VOCALS EN L’EXPEDIENT PAB 301/2007 –P. C. I., S.L.-, EL DIA 12 DE JUNY DE 2007.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER:.- El dia 16 d’abril de 2007, el Sr. J. R. V., en qualitat de President del Comitè d’Empresa de P. C. I., S.L., va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 233/2007.

SEGON:.- El tema sotmès a conciliació, segons consta en l’escrit introductori, es el següent:

1.- Origen i desenvolupament:

El Comitè de P. C. I. S.L., en nom i en representació dels treballadors que formen la plantilla de la empresa no estan conforme amb la valoració realitzada per l’empresa dels llocs de treball en les següents seccions:

– Secció de Bobinació

– Secció de Verificació, Laser i Recuperació

– Secció Verificació MC

2.- Objecte i pretensió:

L’objecte i pretensió d’aquesta conciliació es que els tècnics del Tribunal Laboral de Catalunya realitzin una valoració dels llocs de treball següents:

– Secció de Bobinació

– Secció de Verificació, Laser i Recuperació

– Secció de Verificació MC.

TERCER:.- Degudament citades les parts, la Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya es va dur a terme els dies 23 d’abril i 17 de maig de 2007, donant-se per finalitzada amb el resultat d’ACORD, el propi dia 17/05/07, en els següents termes:

PRIMER:.Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 17 i 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació o Mediació.

SEGON:.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:

Determinar l’enquadrament professional, en base al conveni col·lectiu aplicable en l’empresa, que ha de correspondre als llocs de treball següents: bobinació; verificació, laser y recuperació; y verificació laser MC.

TERCER:.- L’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions té qualitat de arbitratge de dret.

QUART:.- Amb la signatura de la present Acta de Conciliació que reflexa l’acord entre las parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

CINQUÈ:.- Amb el present acte de conciliació dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

SISÈ:.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol.licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern pe a us exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

La Delegació de Barcelona comunica ambdues representacions que els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball que confeccionaran l’esmentat informe seran els Sres. David Calvo Simón y Alejandro Fernández López.

Ambdues parts disposen del termini de 24 hores a partir de la data d’avui, per comunicar per escrit a aquest Tribunal l’existència d’alguna possible incompatibilitat, en el seu cas degudament fonamentada, dels tècnics designats.

L’intervenció dels tècnics que composen l’esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que han de configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de medició que representin una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, es per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen  tècnic dins dels límits pressupostaris establerts al respecte pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

SETÈ:.- Ambdues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar por allò que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya es competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, a tenor d’allò previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara d’allò establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) A tenor d’allò previst en el punt 8è de l’article 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix, informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) Els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya designats, Srs. David Calvo Simón i Alejandro Fernández López, es varen personar als locals de l’Empresa  el dia 28 de maig de 2007, a fi i efecte de recollir informació sobre el treball tècnic sol·licitat. Per això es va mantenir una reunió conjunta amb la representació de l’Empresa i del Comitè d’Empresa, per a la concreció dels aspectes en discussió respecte de l’estudi a realitzar, recollint-se la informació facilitada per ambdues parts, i procedint-se a la  realització del treball de camp necessari per poder confeccionar i establir l’enquadrament de la categoria sol·licitada.

Per realitzar la valoració corresponent s’ha utilitzat el Manual del Tribunal Laboral de Catalunya per a la Indústria Siderometal.lúrgic elaborat por la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya, ja que l’Empresa P. C. I., S.L. està adscrita al Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal.lúrgic.

                                

Per tot el que precedeix, es dicta el següent

LAUDE ARBITRAL

L’enquadrament professional, en base al conveni col·lectiu aplicable en l’empresa, que ha de correspondre als llocs de treball següents: bobinació; verificació, laser y recuperació; y verificació laser MC., és el que es detalla en el següent quadre:

VALORACIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Lloc número Grup Professional Obtingut
Verificació, làser i Recuperació clos- 10 5
Verificació i Làser MC 6
Bobinació 5

Nota: Aquestes valoracions estan basades en les descripcions de tasques a realitzar en els tres llocs de treball facilitades als tècnics de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya i en les observacions efectuades per aquests.

El Laude únicament podrà recorres davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del Laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o  àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que tindrà que facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o esclariment d’algun dels punts continguts en el Laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per a rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

 

 

 

 

Joaquín Nebra Dobón Rafael Martínez Romero
Cándido Romero Barranquero Antonio Alcón de Diego