PAB 29/94

Laude arbitral dictat el 17 de març de 1994 per Josep Morell Canals, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa FISA

Primer. Antecedents

En la reunió que va tenir lloc el 16 de febrer de 1994 als locals del Tribunal Laboral de Catalunya de Barcelona, amb els representants sindicals de l’empresa:
— O.B., tècnic en temps.
— M.P., presidenta del comitè d’empresa.
— A.A., assessor d’USO.

I amb els de l’empresa:
— T.Ll., director administratiu.
— P.M., tècnic en temps.
— M.E., lletrada assessora.

Es va arribar a l’acord de visitar la fàbrica i realitzar unes filmacions en video, tot establint que en aquell mateix dia s’indicarien les peces que servirien per al mostreig, a fi de conèixer a fons els problemes.

Segon. Realització del treball

El dia 24 de febrer de 1994, en primer lloc, es va realitzar una reunió amb tot el comitè d’empresa i els representants de l’empresa per tal de decidir quines serien les peces adequades per al mostreig. S’havien presentat dues llargues llistes (empresa i comitè), de les quals se’n van acordar unes mostres. Són:
— BA-40-52/62
— DDHSL 12-101
— DDHSL 20-113
— BBV4 20-270
— BA 17-40-46
— DDHSL 11-104
— DDHSLSF 18-31
— BBNA 19,05-25
— BBNA 19,40-600
— V4-4917
(Sempre i quan estiguessin en fabricació.)

Amb data 4 de març de 1994 es va relitzar una nova visita a l’empresa amb la finalitat d’acordar les freqüències d’operacions i fer una altra filmació en una premsa de compressió, que en la primera visita no es fabricava.

Conclusions

1. En les premses de compressió, els valors que s’apliquen són correctes.

2. En els treballs manuals de les peces DDHSL 11-104, els valors no s’ajusten. Quant a la BA27-40, els valors són correctes.

3. En les peces:
— BA 40-52/62
— DDHSL 22-104
— DDHSL 20-113
— DDHSL 12-101
— BBV4 20-270
les produccions exigides difereixen dins d’uns límits admissibles d’un ± 5%.

4. Recomanem que els coeficients de fatiga que s’apliquen siguin del 15% per a les màquines normals i que per a les premses de compressió es consideri el factor temperatura.

Per efectuar aquestes mesures es pot utilitzar les taules de l’Organització Internacional del Treball, publicades en el llibre Introducción al estudio del trabajo de l’Oficina Internacional del Treball.

5. La neteja de final de jornada s’ha d’augmentar de 5 minuts per màquina a 7 minuts per màquina.