PAB 286/97

PAB 286/97

Laude arbitral dictat el 27 de novembre de 1997 per Eduardo de Paz Fuertes, Francisco Javier Moreno Burgos, Juan José Meca Saavedra i Mariano Cuesta Ávila, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa AT

Antecedents de fet

Primer. El dia 27 d’octubre de 1997, F.B.F., president del comitè d’empresa d’AT, va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 279/97.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«1r. Discrepància en la valoració de treball de vigilant d’estiratge.
2n. Discrepància en la retribució que ha de percebre el personal de reforç».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 3 de novembre de 1997, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«Primer. El personal de reforç que realitza 4 funcions diferenciades assignades al seu lloc de treball (vigilància d’estiratge; vigilància feeder; vigilància de màquina d’embalar i relleu de neteja) percebran la retribució corresponent al grau 6 assignat, durant el període de formació.
No obstant això, els treballs que es realitzin en alguna de les funcions assignades al lloc de treball, es retribuiran conforme al grau que aquesta té assignat quan els interessats l’efectuïn ells mateixos. De la mateixa manera, es retribuirà conforme al grau corresponent al lloc de treball de personal de reforç quan els interessats realitzin ells mateixos les 4 funcions assignades al lloc de treball esmentat.
En tot cas, l’empresa garanteix que un cop transcorreguts 6 mesos des de l’inici de l’operació efectiva del lloc de treball es consolidarà la categoria i retribució corresponent, és a dir la del personal de reforç.
Segon. Respecte a la primera qüestió plantejada en l’escrit introductori, ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
Tercer. La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:
«Determinar si en el lloc de treball de vigilant d’estiratge s’han produït modificacions substancials en les funcions que té assignades, que poguessin originar un canvi en la valoració i determinació de grau i, si fos així, determinar el grau corresponent d’acord amb el mètode de valoració existent a l’empresa».
Quart. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Cinquè. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
Sisè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Setè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Cata-lunya sol·licitarà, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball del mateix Tribunal, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, del present expedient.
Vuitè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el punt 8è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica d’organització del treball un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió de tècnics del Tribunal Laboral de Catalunya es va presentar a l’empresa per primera vegada el 12 de novembre de 1997 a fi d’obtenir informació sobre el lloc de treball de vigilant d’estiratge, efectuant una detallada visita a aquest lloc conjuntament amb la representació de l’empresa i del comitè d’empresa, i per establir un pla de treball. Els tècnics es van tornar a presentar a l’empresa el dia 20 de novembre de 1997 per tal de completar la informació i prendre les dades necessàries per a l’elaboració de l’estudi, i van mantenir una reunió de treball amb tots els membres del comitè de valoració de l’empresa.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

S’han produït modificacions en les funcions assignades al lloc de treball de vigilant d’estiratge que originen un canvi en la valoració, però que no afecten la determinació de grau.

Un cop efectuada la valoració de funcions de l’esmentat lloc de treball, d’acord amb la descripció que se’n fa al full de la descripció del lloc i d’acord amb el mètode de valoració existent en l’empresa, s’ha arribat al resultat següent: grau corresponent 9.

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.