PAB 281/99

PAB 281/99

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON EDUARDO DE PAZ, PRESIDENT; DON FERNANDO ALBISU CODINA; DON RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO; DON JAVIER GARCÍA BARCELÓ, VOCALS, EN L’EXPEDIENT PAB 281/99 VC, S.A., EL DIA UN D’OCTUBRE DE MIL NOU-CENTS NORANTA NOU.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER.- El dia 26 de Juliol de 1999, Pedro Navarro Sánchez, Miembro del Comité de Empresa de VC, S.A. va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 276/99.

SEGON.- El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori és el següent:

No s’assoleix el rendiment 100 mínim exigit per l’empresa després de dos mesos de ser cronometrat en la LÍNIA I-103 MONOBLOC AUTOCLIMA SENSE BOLQUER ACÚSTIC amb un equip de 8 operaris.

TERCER.- Degudament citades les parts va ser intentada la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 1 de Setembre de 1999, concloent aquesta amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen:

1.- Les dues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 16 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

2.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

Determinar, mitjançant el sistema MTM, la producció a activitat normal en la línia I-103 MONOBLOC AUTOCLIMA SENSE BOLQUER ACÚSTIC, amb un equip de 8 operaris i a més a més la producció a activitat normal de cada un dels 8 llocs.

3.- L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

4.- Con la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5.- Con el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per ús exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

7.- Totes dues representacions deixen constància expressa que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) A tenor del que es preveu en el punt 8º de l’article 16 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licito a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió de Tècnics es va presentar en l’empresa el dia 14 de setembre de 1999 a fi de realitzar l’anàlisi de temps de la línia I-103 MONOBLOC AUTOCLIMA SENSE BOLQUER ACÚSTIC, efectuant una detallada visita conjuntament amb la representació de l’Empresa i el Comitè d’Empresa, aixecant una acta acordant prorrogar el termini d’emissió del resultat de l’estudi fins al pròxim dia 30 de setembre de 1999.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

La producció normal, determinada pel sistema MTM, en la Línia I-103 MONOBLOC AUTOCLIMA SENSE BOLQUER ACÚSTIC, amb un equip de 8 operaris, és de 21,56 aparells/hora (167,1 per jornada de treball de 7,75 hores).

La producció normal de cada un dels 8 llocs de l’esmentada línia, és la següent:

LLOC Núm.Cicle Normal
(en h)
PRODUCCIÓ
HORÀRIA NORMAL
PRODUCCIÓ
DIÀRIA NORMAL (7,75h)
1436,3522,92177,6
2367,8527,18210,7
3356,3628,06217,5
4395,6925,27195,9
5463,8721,56167,1
6451,1422,17171,8
7449,4222,25172,4
8346,3128,88223,8

El Laude únicament podrà recórrer-se davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

Eduardo de Paz Fuertes
Fernando Albisu Codina
Rafael Martínez Romero
Javier García Barceló