PAB 280/99

PAB 280/99

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON FRANCISCO JAVIER MORENO BURGOS, PRESIDENT; DON JOSÉ MANUEL MOYA CASTILLA; DON IGNASI PUIG HERNÁNDEZ; DON ALEX GRAU ORTS, VOCALS, EN L’EXPEDIENT PAB 280/99 FML, S.A., EL DIA DOTZE DE NOVEMBRE DE MIL NOU-CENTS NORANTA NOU.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. El dia 14 de Juliol de 1999, José Luis Pons Busutil, Apoderat de l’Empresa FML, S.A. va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 265/99.

SEGON. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori és el següent:

Primer.- Que amb data 14 de juny de 1999, es va subscriure davant el Tribunal Acta de Conciliació amb acord, Expedient núm..: PCB 208/99 (còpia del qual s’acompanya com document núm. 1), en la que s’establia que les parts, per dirimir les seves diferències sobre la modificació del sistema de primes, anaven a negociar pel procediment previst a l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors, així com que se n’anava a procedir a la revisió de temps per tècnics de les centrals sindicals.

Segon.- Que en el cinquè dels acords continguts en la citada acta s’establia que el resultat final de la negociació hauria de comprendre els temps de treball, sistema de primes i la seva quantia. En cas de desacord, total o parcial sobre els punts anteriors, les dues parts acordaven sotmetre’s al procediment d’ARBITRATGE previst en el Reglament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Tercer.- Que les parts no han aconseguit arribar a un acord en el període de negociació iniciat el passat 1 de juliol i que es va donar per conclòs amb submissió expressa a l’arbitratge del Tribunal. Als efectes oportuns s’aporten com documents núm. 2 al 7 les actes de les reunions, així com la documentació aportada per l’empresa, tant d’inici, com a sol·licitud de la representació dels treballadors, i que consta reflectida en les mateixes actes.

Que per mitjà del present, i d’acord amb l’article 10.2 i .3 del Reglament de Funcionament del Tribunal laboral de Catalunya, vinc formular ESCRIT INTRODUCTORI en sol·licitud d’ARBITRATGE, fent constar el següent:

a) La voluntat expressa dels treballadors i l’empresa de sotmetre’s al tràmit de conciliació ve reflectida, tant en l’acta de conciliació ressenyada (Document núm. 1) com en l’acta de la reunió del període de consultes previst en el tràmit de l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors, en la que es dóna per conclòs el mateix, i s’acorda la submissió a l’arbitratge, facultant a l’empresa perquè present la documentació oportuna, el que ara es fa.

b) El nom de l’empresa és “FML, S.A.”, té el seu domicili en 08007- Igualada. La seva activitat és la de confecció de gènere de punt. Ocupa a 230 treballadors i el conveni col·lectiu d’aplicació és el General per a la Indústria del Tèxtil i de la Confecció i el seu Annex IV. El sector empresarial al que pertany és el Tèxtil.

c) L’exposició dels fets que motiven el conflicte vénen exposats en l’acta de conciliació ressenyada anteriorment i que s’acompanya com document 1. En resumeixen:

– L’Empresa revisa els temps de les operacions i els aplica pel procediment previst en l’art. 13.II del Conveni Col·lectiu.

– Els treballadors no estan d’acord i consideren que es deu acudir al procediment previst a l’apartat I del mateix art. 13 del Conveni Col·lectiu.

– Paral·lelament l’empresa planteja la necessitat de modificar el sistema de primes per motius econòmics i productius acudint al procediment de l’art. 41 de l’E.T.

L’ARBITRATGE de DRET i EQUITAT, haurà de recaure, conforme s’estableix en l’acord cinquè de la citada Acta, sobre els temps de treball, sistema de primes i la seva quantia.

TERCER:.- Degudament citades les parts va ser intentada la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 29 de juliol de 1999, concloent aquesta amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen:

1.- Les dues parts acorden unificar les vuit taules d’activitat existents fins ara en l’empresa en una sola taula de general aplicació.

La taula d’activitat resultant i la seva manifestació gràfica correspon a la línia verd del document annex a la present acta.

2.- A l’esmentada taula d’activitat resultant els hi serà d’aplicació el sistema existent en el Conveni Col·lectiu Estatal del Sector de la Indústria Tèxtil i de la Confecció (75-100), en el que l’activitat 75 correspon al salari base establert en el Conveni més les quantitats que es determinen en el punt tercer, i l’activitat 100 correspon a l’equivalent al 53% del salari base establert en el Conveni.

Per a les activitats intermèdies s’estarà a la proporcionalitat de la gràfica.

3.-Les quantitats fixades a continuació en funció d’allò que es disposa en l’apartat segon són:

a) Per personal de màquines i acabats

937 pessetes/setmana.

b) Per personal comodí màquines

1064 pessetes/setmana.

c) Per personal comodí planxa

1917 pessetes/setmana.

d) Per personal planxa

1393 pessetes/setmana.

Dites quantitats seran revalorizables en els mateix termes que els salaris que es fixin en posteriors Convenis Col·lectius Estatals de la Indústria Tèxtil i de la Confecció.

4.- En relació a la controvèrsia existent en matèria de temps, les dues parts acorden:

1.- Totes dues representacions se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 16 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

2.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

Determinar la producció normal dels diferents processos de confecció i acabat en el sistema 75-100.

3.- L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

4.- Amb la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per ús exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

La intervenció dels tècnics que componen l’esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que han de configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de mesurament que representin una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, és per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen tècnic dins dels límits pressupostaris establerts sobre això pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya, segons el preceptuat a l’article 16.8 del Reglament de Funcionament de Catalunya.

La representació de l’empresa es compromet a assumir el possible excés sobre la quantitat destinada per aquest Tribunal per a l’elaboració de l’esmentat informe tècnic, fins a la quantitat de 750.000 pessetes.

La Comissió de Tècnics d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya efectués els seus treballs tenint en compte el límit pressupostari configurat pels dos paràgrafs anteriors, iniciant el seu estudi a partir d’aquelles operacions en les que existeixin majors diferències.

La Comissió de Tècnics del Tribunal efectuarà l’informe esmentat a partir del 6 de setembre de 1999, data en la que iniciaran el seu còmput els terminis establerts en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, respecte del procediment d’arbitratge i d’emissió de l’informe sol·licitat.

7.- Totes dues representacions deixen constància expressa que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) A tenor del que es preveu en el punt 8º de l’article 16 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licito a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió Tècnica d’Organització del Treball es persona en les instal·lacions de l’Empresa FML situada a Igualada el dia 13 de Setembre passat, compareixença de la qual es va aixecar la corresponent acta per concretar els processos de confecció i acabat objecte de determinació de la producció normal.

l’Esmentat treball es va realitzar durant els dies 23 i 29 de Setembre, 6, 13, 19, 21 i 29 d’Octubre i 4 de Novembre, tots ells a dedicació completa, més les tasques d’escrutini i càlcul dels estudis de temps efectuades en gabinet.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

La producció normal, en peces per hora a activitat 75 de l’escala 75-100, de les diferents processos de confecció i acabat, és la següent::

DESCRIPCIÓ DE L’ARTICLE: SHORT GRADUATES
Núm. DE L’ARTICLE: 8118-01
TALLA: 52

CODI
DE FASE

DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ

PRODUC. NORMAL

720XXA10

Unir ref. amb tapeta, polir 2 med. de l’.i unir per entr. atac.

69.95

726XAA01

Muntar tapeta d’eslip short gènere de punt

63.56

734OAA01

Fer un trau en tapeta eslip

313.73

740BAA10

Cosir i cordar un botó de tapeta

235.22

720UDA12

Unir de l’i darrere, unir costats col. 2 etiq. i cort. 2 caporals

52.03

750ETAO7

Engomar cintura eslip del revés

155.37

747RTA03

Unir cavalcant goma i recobrir goma de cintura

127.12

747DRA01

Fer vora en camals tancats

92.94

726CYG27

Cosir etiqueta marca en cintura

250.43

DESCRIPCIÓ DE L’ARTICLE: SHORT TAC
Núm. DE L’ARTICLE: 4380-01
TALLA: 52

CODI
DE FASE

DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ

PRODUC. NORMAL

750ETA12

Engomar cintura eslip pel dret

138.89

736RTA35

Recobrir cintura girant goma amb màq. 3 fils i tallar

49.95

DESCRIPCIÓ DE L’ARTICLE: SHORT LEND
Núm. DE L’ARTICLE: 3866-01
TALLA: 52

CODI
DE FASE

DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ

PRODUC. NORMAL

755UXA05

Unir franges en del. pala i costadets aplic. viu

41.55

724ETA02

Engomar cintura tancada començant per darrere

144.23

DESCRIPCIÓ DE L’ARTICLE: SHORT AWAY
Núm. DE L’ARTICLE: 3868-01
TALLA: 48

CODI
DE FASE

DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ

PRODUC. NORMAL

748UDA52

Unir centre davant i costadets corbats

75.00

DESCRIPCIÓ DE L’ARTICLE: PIJAMA GRID
Núm. DE L’ARTICLE: 8130-03
TALLA: 52

CODI
DE FASE

DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ

PRODUC. NORMAL

791UIA01

Unir dues parts entrecuix i costats de l’.i després de. pant. llarg.

50.50

720UPA01

Unir centre pant. llarg de l’.i després de., col·locar etiq.

85.51

750ETA04

Engomar cintura del pantalons llargs

163.04

747RTA46

Unir cavalcant goma, recobrir cintura pant. llarg

120.97

747DPA01

Fer vores en el baix del pant. llarg. i tallar fils

63.23

726CAA27

Muntar tapeta partida aplanat tapeta sop. cost. requadre

18.81

748UHA19

Unir espatlles, tallar caporals i unir mànegues en sises.

48.51

716ULA81

Unir collaret en contorn escot doblant tapeta

133.83

720UOA91

Unir costats cos i M/L col. 2 etiq., polir tapeta, cort. fils

38.46

747DCA03

Fer vora en sota brusa i mànegues

41.34

726YLGO7

Doblar i cosir 2 ext. collaret escot, tallar sobr. i fils

102.74

7340JS03

Fer 3 traus sense marcar

136.36

740BOM03

Col·locar 3 botons marcant punts de referència

116.44

726CYG02

Cosir etiq. marca en centre escot detr. marc. automàt.

160.10

DESCRIPCIÓ DE L’ARTICLE: PIJAMA PRIKS
Núm. DE L’ARTICLE: 3682-03
TALLA: 52

CODI
DE FASE

DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ

PRODUC. NORMAL

726CBA06

Cosir butxaca fent requadre en davanter brusa

47.26

726CAA04

Muntar tapeta partida en davant. brusa entreho. amb collaret.

14.34

DESCRIPCIÓ DE L’ARTICLE: PIJAMA CUP
Núm. DE L’ARTICLE: 8164-03
TALLA: 52

CODI
DE FASE

DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ

PRODUC. NORMAL

748UHA02

Unir espatlles i mànegues muntades en sises

50.60

720URA05

Unir extrem. punys, unir punys en mànegues i tallar caporals

56.39

720ULA07

Unir extrem coll i unir coll rodó en escot

68.18

747ªLA01

Aplanar cost. coll rodó quedant costura en centre

129.31

DESCRIPCIÓ DE L’ARTICLE: PIJAMA NEUTER
Núm. DE L’ARTICLE: 3667-03
TALLA: 52

CODI
DE FASE

DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ

PRODUC. NORMAL

726CLA09

Cosir coll pic en vèrtex d’escot davanter brusa

74.04

787VBA13

Control (revisar pantaló i brusa M/L)

37.50

L’operació 787VBA13, correspon al mètode operatori de control pur, és a dir sense separació de defectes ni neteja de taques. Sent la producció normal per a la brusa de 69,58 peces/hora i per al pantaló de 81,36 peces/hora

DESCRIPCIÓ DE L’ARTICLE: REBIK CUP
Núm. DE L’ARTICLE: 8160-01
TALLA: 52

CODI
DE FASE

DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ

PRODUC. NORMAL

720XXA40

Muntar eslip biquini entrh. amb reforç i 2 etiquetes

43.61

750ETA03

Engomar cintura tancada sense posicionar reforç

252.37

750ERA03

Engomar camals tancats posicionant reforços

125.00

747RXA04

Recobrir eslip cavalcant goma, posicionar reforços

85.60

726CYA29

Cosir etiqueta en cintura davantera eslip

248.99

DESCRIPCIÓ DE L’ARTICLE: REBIK RED FLASH
Núm. DE L’ARTICLE: 4096-01
TALLA: 52

CODI
DE FASE

DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ

PRODUC. NORMAL

750ETA03

Engomar cintura tancada alineant davant

206.65

DESCRIPCIÓ DE L’ARTICLE: REBIK BACK
Núm. DE L’ARTICLE: 3862-01
TALLA: 48

CODI
DE FASE

DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ

PRODUC. NORMAL

720UDA35

Unir costats pala i ref. amb costat de l’entreh.

61.57

DESCRIPCIÓ DE L’ARTICLE: REBIK AWAY
Núm. DE L’ARTICLE: 3867-01
TALLA: 52

CODI
DE FASE

DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ

PRODUC. NORMAL

755UOA08

Unir costadets corbats en pala davant aplic. viu

93.40

DESCRIPCIÓ DE L’ARTICLE: BRAGA GET OUT
Núm. DE L’ARTICLE: 8190-20
TALLA: 12

CODI
DE FASE

DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ

PRODUC. NORMAL

715UIJ01

Unir reforç retallant interior

100.00

720UOJ15

Unir costats col·locant 2 etiquetes

117.19

750ETJ08

Engomar cintura per l’interior

234.38

750ERJ46

Engomar camals tancats

113.93

747RTJ13

Cosir cavalcant goma i recubir cintura amb recubridor

164.87

747RTJ12

Recobrir goma camals amb recubridor

142.75

DESCRIPCIÓ DE L’ARTICLE: BRAGA MAGIC
Núm. DE L’ARTICLE: 8130-20
TALLA: 12

CODI
DE FASE

DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ

PRODUC. NORMAL

735UNJ01

Cosir punta en camals amb màquina M-218

94.89

735UNJ01

Cosir punta en camals amb màquina M-221

83.21

720UOJ13

Unir costats entr. 2 vegades, atacar i col·locar 2 etiquetes

83.33

DESCRIPCIÓ DE L’ARTICLE: TOP FILMS
Núm. DE L’ARTICLE: 8223-23
TALLA: 12

CODI
DE FASE

DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ

PRODUC. NORMAL

720UHJ17

Unir espatlles i costats col·locant 2 etiquetes

78.95

750ESJ06

Engomar sises i escot davant i darrere

77.57

724ETJ03

Engomar cintura tancada

188.40

747RSJ07

Recobrir escot i sises amb recubridor

86.95

725CTJ02

Cosir goma cintura i tallar sobrant

107.51

DESCRIPCIÓ DE L’ARTICLE: DIVERSOS
OPERACIONS DE: PLANXA

CODI
DE FASE

DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ

PRODUC. NORMAL

813

Planxar bora viu (Short 3866-01 talla 48)

132.87

813

Planxar bores (Short 3868-01 talla 52)

188.21

817

Planxar (Short 3886-01 talla 56)

189.72

817

Planxar complet (Short 8177-01 talla 52)

102.74

813

Planxar (Pijama nena 3758-28 talla 12)

44.05

813

Planxar (Pijama adult 8241-03 talla 48)

36.76

DESCRIPCIÓ DE L’ARTICLE: DIVERSOS
OPERACIONS D’ACABATS

CODI
DE FASE

DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ

PRODUC. NORMAL

842

Encaixar (PIJAMA CUP 8171-06 talla 10)

60.89

842

Encaixar (PIJAMA BOUQUET 3731-18 talla 48)

56.69

842

Encaixar (SHORT ZEUS 8177-01 talla 52)

84.23

842

Encaixar (REBIK LEND 3865-01 talla 48)

88.45

842

Encaixar (BRAGA MAGIC 8143-20 talla 10)(sense planxar)

112.92

842

Encaixar (BRAGA MAGIC 8143-20 talla 10)(planxada)

123.27

842

Encaixar (TOP FILMS 8223-23 talla 12)

109.43

Respecte a les operacions de “COMPLETAR (701)”, després de ser analitzades en detall, es conclou que per les seves especials característiques de variabilitat pel que fa al mida dels components que conformen una penyora, haurien de ser objecte d’una anàlisi exhaustiu per determinar quina és la producció normal, en funció de l’esmentat mida. Anàlisi aquest que excedeix a les possibilitats de dedicació dels tècnics del Tribunal Laboral de Catalunya en el present estudi.

El Laude únicament podrà recórrer-se davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.