PAB 277/98

PAB 277/98

Laude arbitral dictat el 18 de desembre de 1998 per Eduardo Fernández Pérez, Eduardo de Paz Fuertes, José Julbe Clemente i Juan José Meca Saavedra, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa DMC

Antecedents de fet

Primer. El dia 5 de novembre de 1998, l’empresa DMC va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 273/98.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Pèrdues econòmiques. Inaplicació de les taules salarials del Conveni, article 49, del sector de tracció mecànica de mercaderies de la província de Barcelona».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 10 de novembre de 1998, que conclogué amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«1. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
2. La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:
«Ambdues parts acorden sotmetre el debat sobre la desvinculació salarial proposada per l’empresa a l’arbitratge de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del present expedient de conciliació i mediació, després de l’informe tècnic previ de la Comissió tècnica d’economia i finances Tribunal Laboral de Catalunya, per tal que, escoltades les al·legacions d’ambdues representacions i un cop analitzada la documentació que s’aporti o sigui reclamada pels tècnics designats, a aquest efecte, emeti l’informe sobre la situació economicofinancera de l’empresa i les possibles conseqüències que podria originar l’aplicació dels increments salarials pactats en el conveni del sector dels quals l’empresa proposa desvincular-se i, en virtut d’això, emetre el laude bo i especificant si la decisió de l’empresa de desvincular-se dels increments salarials abans esmentats és conforme o no a dret».
3. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
4. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
5. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
6. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, del present expedient.
7. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació vigent, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II) En virtut del previst en el punt 8è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa el dia 16 de novembre de 1998 a fi d’obtenir les al·legacions de les parts i recollir prou informació per poder dur a terme la confecció de l’estudi sol·licitat per la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya.

IV) De comú acord, el dia 13 de novembre de 1998, la direcció de l’empresa i el comitè van atorgar a la Comissió tècnica d’economia i finances del Tribunal Laboral de Catalunya, una ampliació del termini de presentació de l’informe pericial, de 10 dies hàbils, ja que la Comissió de tècnics no havia rebut la documentació sol·licitada en la reunió celebrada el dia 16 de novembre de 1998.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

D’acord amb l’informe efectuat per la Comissió tècnica d’economia i finances del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest Tribunal dictamina que queda acreditada una situació de pèrdues acumulades significativa i que l’aplicació dels increments salarials pactats en el Conveni col·lectiu del sector de tracció mecànica de mercaderies de la província de Barcelona, agreujaria aquesta situació. La decisió de l’empresa de desvincular-se dels increments salarials abans esmentats s’ajusta plenament a dret, per això s’autoritza l’empresa a no aplicar el règim salarial pactat en el conveni de referència.

Així mateix, recordem el que estableix l’article 49è del conveni col·lectiu aplicable a l’empresa, que diu:
«A les empreses on s’acordi la desvinculació, s’hi crearà una comissió de seguiment, integrada pels representants dels treballadors de l’empresa i la direcció, que amb l’assessorament necessari vetllarà per l’acompliment del que s’acordi en el Tribunal Laboral de Catalunya i també per la superació de les causes que van motivar la desvinculació».

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.