PAB 27/14

LAUDE ARBITRAL

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, FORMADA PER ELS SEGÜENTS MEMBRES:  SR. JORDI ROS BOVE, PRESIDENT;  SRA. SUSANA RODRIGUEZ  VILAR; SR. PEDRO SERRANO FERNÁNDEZ I SR. FRANCISCO TEROL ABELLAN, VOCALS A L’EXPEDIENT PAB 27/14 VTSAU, DICTAT EL DIA 2 D’ABRIL DE 2014.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER.- El dia 28 de novembre de 2014, la representació de l’empresa VTSAU va presentar escrit introductori al tràmit de conciliació, el qual va ser registrat amb el número PCB 1002/13.

SEGON.- El tema sotmès a conciliació, tal i com es concreta a l’escrit introductori, es el següent:

1.- Origen i desenvolupament:

Revisió del sistema de rendiments a producció (2 llocs de             treball).

-Laminació (Secció) redea 5 (línea) 1 lloc de treball

-Cubiertas (Secció) Línea Tetra i Radial 1 lloc de treball 2             línees.

Es tracta de revisar les operacions d’aquests dos llocs i el             temps d’execució.

El Sr. Trigueros va fer un estudi (doc.adj.) de la majoria de línees a cubertes i la tetra i radial son posteriors i molt similar.

2.- Objecte i pretensió:

Volem que un equip de metròlegs mesurin els nostres temps estàndards i les activitats amb la idea de complimentar i confirmar les nostres dades de control.

2 llocs:  A Tetra i Radial (un lloc) y B Redex 5 (un lloc)

TERCER.- Degudament citades les parts, l’ Acte de Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya es va portar a terme el dia 10 de gener de 2014, finalitzant la mateixa amb el resultat d’ ACORD, en els següents termes:

1.-Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 17 i 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i  nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació.

2.-La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent: “Determinar l’ activitat normal i l’ activitat optima de la següent referència: Secció Cubierta línea TETRA i RADIAL”.

TERCER:.- L’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions té qualitat de arbitratge de dret.

QUART:.Amb la signatura de la present Acta de Conciliació que reflexa l’acord entre las parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

CINQUÈ:.- Amb el present acte de conciliació dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

SISÈ:.-La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern pe a us exclusiu dels membres de la pròpia Delegació no formant part, per tant del present expedient.

La Delegació de Barcelona comunica ambdues representacions que els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del treball que confeccionaran l’ esmentat informe tal i com es va acordar per les parts en l’ Acta de Conciliació de data 11 de desembre de 2013 seran els Srs. Antonio Trigueros Cerezo i Manuel Gómez García.

L’empresa manifesta expressament que accepta el pressupost realitat  per la Comissió Técnica d’ Organització del Treball i entregat a la mateixa en el present Acte de Conciliació.

SETÈ:.- Ambdues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar por allò que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURIDICS

I.- El Tribunal Laboral de Catalunya es competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, ates a lo previst en el Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, al Reglament de Funcionament del propi Tribunal Laboral i per l’ acord  adoptat per les parts el 10 gener de 2014.

II.- D’acord amb lo previst a l’article 8 de l’ article 18 del Reglament  de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la Comissió Técnica d’Organització del Treball del mateix, informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III.- La Comissió d’ Organització del Treball es va personar a l’empresa el 21 de gener de 2014 per analitzar i comentar la problemàtica plantejada per les parts. Aquell mateix dia degut al gran volum de treball, el qual excedeix amplament la dotació pressupostaria establerta per el Patronat de la Fundació,  es decideix formular  de nou la petició, concretant-se de la següent forma:

Determinar els temps y les carregues de treball a nivell normal i òptim necessàries, per que els operaris d’atenció directa a les 2 línees de maquines seleccionades a la Secció de Cubiertas, puguin atendre l’execució completa de cada una de les operacions del procés.

S’elabora un pressupost ja que la feina encomanda excedeix la dotació pressupostaria establerta per el Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya,        aquest pressupost es acceptat per la representació de l’empresa.

Es procedeix a assimilar la línea denominada TETRA per analitzar-la amb la dotació pressupostaria del TLC i la línea denominada RADIAL, per analitzar-la amb càrrec al pressupost elaborat, anul·lant la realització del estudi de la línea  REDEX % de la Secció de Laminats. Es procedeix també a redactar un Acta a l’objecte de sol·licitar un ajornament de data d’entrega de l’ informe tècnic fins  el proper 31 de març de 2014.

Els dies 28, 30 de gener, 11 i 18 de març, 7 i 10 de març la          Comissió Tècnica es va personar de nou a l’Empresa, per realitzar el treball de camp, cronometratges i recollida de dades  complementaris necessaris per la realització dels estudis.

LAUDE ARBITRAL

Els temps i les carregues de treball a nivell normal i òptim necessàries per que els operaris d’atenció directa a les 2 línees de maquines seleccionades a la Secció de Cubiertas, puguin atendre l’execució completa de cada una de les operacions del procés son els i les que es detallen a en els quadres que s’adjunten.

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà demanar de l’àrbitre, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a demanar l’àrbitre, únicament i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

Jordi Ros Bove

Susana Rodriguez Vilar

Pedro Serrano Fernández

Francisco Terol Abellán