PAB 27/00

PAB 27/2000

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: SENYOR RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, PRESIDENT; DON EDUARDO DE PAZ FUERTES; DON IGNASI PUIG HERNÁNDEZ; DOÑA CARMINA LÁZARO ALAYA, VOCALS, EN L’EXPEDIENT PAB 27/2000 MB AB, EL DIA QUINZE DE FEBRER DE DOS MIL.

ANTECEDENTS DE FET

Primer. El dia 18 de Gener de l’any 2000, el Comitè d’Empresa de MB AB, S.L., va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 18/2000.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori és el següent:

L’empresa ens ha comunicat relació de cronometratges realitzats i, en conseqüència, els temps resultants. Observem que la producció que realitzem no correspon a l’activitat incentivada que devengem.

Tercer. Degudament citades les parts va ser intentada la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 24 de Gener de l’any 2000, concloent aquesta amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen:

1.- Totes dues representacions se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 16 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

2.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

Determinar la producció a activitat normal i la producció a activitat 120 de les següents operacions: Quantitat A, Quantitat B, Taloneres i S5 (amb 1 operari en les dues taules).

3.- L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

4.- Amb la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per ús exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

7.- Totes dues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

La intervenció dels tècnics que componen l’esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que deuen configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de mestrament que representin una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, és per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen tècnic dins dels límits pressupostaris establerts sobre això pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya, segons el preceptuat a l’article 16.8 del Reglament de Funcionament de Catalunya.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) D’acord amb el previst en el punt 8º de l’article 16 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licito a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió Tècnica d’Organització del Treball es va presentar en les instal·lacions de l’Empresa MB AB situada al carrer ce, s/n de la població de S E S, els dies 27 de Gener de 2000, la compareixença de la qual es va aixecar la corresponent acta, i 3 de Febrer del present any, a fi de recollir informació respecte a les operacions objecte de l’estudi.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

PRODUCTEPRODUCCIÓ A ACTIVITAT NORMALPRODUCCIÓ A ACTIVITAT 120OBSERVACIONS
QUANTITAT “A”
2524000.689,7695,94Produccions en peces/hores
2523000.689,7695,94
QUANTITAT “B”
2600000.460,2360,60Produccions en peces/hores
2599000.461,8462,23
TALONERES
2565000.875,0078,50Produccions en peces/hores
2564000.875,0078,50
S5 (REFORÇOS)
2560000.9/2562000.939,0042,40La producció expressada és la que correspon al conjunt format per les dues referències 2560000.9 i 2560000.9

OBSERVACIÓ: Les produccions expressades es refereixen a treballs limitats pel temps màquina.

El Laude únicament podrà recórrer-se davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.