PAB 260/99

PAB 260/99

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: SENYOR EDUARDO DE PAZ FUERTES, PRESIDENT; DOÑA LAURA ZAPATA MARTÍNEZ; SENYOR JUAN JOSÉ MECA SAAVEDRA I DON CARLOS CRUZ CORPAS, VOCALS, EN L’EXPEDIENT PAB 260/99, A O S C O-2 BCN, EL DIA SETZE DE JULIOL DE MIL NOU-CENTS NORANTA NOU.

ANTECEDENTS DE FET

Primer. Amb data 7 de juliol de 1999 es va presentar davant el Tribunal Laboral de Catalunya, expedient de conflicte col·lectiu subscrit pels delegats de personal de l’empresa A O S C O-2 BCN. L’Esmentat expedient, registrat amb el número PCB 247/99, recull l’opinió majoritària dels treballadors de l’empresa en el sentit de convocar vaga, a l’empara de l’article 28 de la Constitució Espanyola i del Reial Decret 17/1977, de 4 de març, per als dies 14, 15, 16 i 17 de juliol de 1999, instant simultàniament la celebració d’acte de conciliació/mediació, per tal d’intentar una solució pactada de les discrepàncies existents entre la Direcció de l’Empresa i la representació legal dels treballadors en l’empresa, a fi de la negociació del Conveni Col·lectiu de l’Empresa.

Segon. La pretensió adduïda pels treballadors instants és que “l’empresa millori les seves ofertes de forma que siguin acceptades per la plantilla.”

Tercer. L’acte de Conciliació/Mediació se celebra, davant la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, el dia 13 de juliol de 1999, constatant els membres del tribunal que actuen en l’esmentat acte, la impossibilitat material d’assolir un acord entre les representacions respectives, al mantenir les dues parts les seves postures, en forma irreductible.

En conseqüència i en virtut de l’establert en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, les dues parts acorden sotmetre les seves discrepàncies respecte al contingut del Conveni d’Empresa que es negocia, a l’arbitratge del propi Tribunal Laboral que ha intervingut en el tràmit de Conciliació/Mediació, a efectes dels quals s’aixeca acta en la que consta expressament la voluntat de les parts en tal sentit, així com la qüestió sotmesa a arbitratge.

Quart. L’acta de Conciliació/Mediació, compleix el tràmit de formalització del conveni arbitral, a la vegada que es constata a la mateixa que les actuacions portades a terme pels membres mediadors del Tribunal Laboral de Catalunya, complimenten el tràmit d’audiència previst en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal, així com que les dues parts sol·liciten expressament un arbitratge d’equitat.

Cinquè. Com manifestació final, els treballadors desconvoquen la vaga prevista per als dies del mes de juliol descrits en l’encapçalament d’aquest escrit.

Als anteriors fets són d’aplicació els següents

FONAMENTS D’EQUITAT

1.- Durant el tràmit d’audiència celebrat el dia 13 de juliol de 1999 s’ha pogut constatar, per aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que totes dues representacions mantenen les seves primitives postures respecte a proposta social i oferta empresarial, encaminades totes dues a dirimir diferències, particularment salarials, respecte a la confecció del Conveni d’Empresa que es negocia.

2.- No obstant això, convé fer una reflexió respecte a la qüestió anterior, en el sentit de reflectir que, en tant la representació empresarial reafirma l’oferta realitzada en l’última reunió de la comissió negociadora del Conveni, a totes les seves parts, la representació dels treballadors modifica la seva última sol·licitant increments salarials superiors als que pretenia en la citada reunió.

3.- En aquest aspecte, i d’acord amb aplicar fonaments estrictes d’equitat, aquest Tribunal Laboral ha de contemplar, exclusivament, la proposta dels treballadors exposada en l’última reunió de la comissió negociadora del Conveni, sense atendre als increments que sobre la mateixa se sol·liciten en el tràmit d’audiència, ja que aquests últims semblen tenir conseqüència en el fet de forçar un acord sobre bases quantitatives superiors, basats en la pròpia pressió que la vaga exerceix sobre la representació empresarial.

4.- Contemplats, doncs, els diferents criteris de les dues representacions, exposats amb claredat en l’esmentat tràmit d’audiència, es desprenen les següents consideracions:

a) Vigència:

No hi ha cap dubte en que les dues parts mantenen una sintonia sobre aquest tema, ja que en el marc de la negociació es van proposar i van oferir diversos percentatges d’increment per al segon any de vigència del Conveni, pel que, sembla clar que el mateix haurà de tenir una vigència de dos anys.

b) Increment salarial per 1999:

. La representació empresarial ofereix un increment del 2%.
. La representació dels treballadors sol·licita un increment del 2,5%.

c) Revisió per a l’any 2000:

· La representació de l’empresa ofereix un increment del 0,25% sobre l’IPC real de 1999 o, alternativament, un increment del 0,5% sobre l’IPC previst de l’any 2000.
· La representació social sol·licita un increment del 0,50% sobre l’IPC real de 1999 o, alternativament, un increment de l’1% sobre l’IPC previst per a l’any 2000.

d) Salaris Grup 5º:

· La representació de l’empresa ofereix un increment del 3%.
· La representació dels treballadors sol·licita el mateix percentatge d’increment, si bé en el tràmit d’audiència va pretendre superar-lo.

e) Complement personal Grup 5º:

· La empresa ofereix el 550 pessetes per dia efectiu de treball.
· La representació social acceptava l’esmentada qüestió, si bé en el tràmit d’audiència va pretendre incrementar-la.

f) Hores nocturnes i festives:

· La representació empresarial ofereix 100 pessetes d’increment sobre cada hora de les característiques assenyalades.
· La representació social pretén, en el tràmit d’audiència modificar l’esmentada quantia, a l’alça, quan en reunions de conveni s’havia preacordat acceptar-la.

5.- S’ha constatat durant el tràmit d’audiència, a través de les manifestacions de les dues representacions, que existeix en l’empresa un grup 5è on els salaris dels quals no reuneixen similitud quantitativa amb els dels treballadors d’altres grups o seccions, sent voluntat unànime de les dues parts procurar una millora dels salaris dels treballadors de l’esmentat Grup 5è, amb objecte de tancar el ventall salarial afavorint al màxim als mateixos.

6.- D’altra banda, ha quedat constància que determinats conceptes han estat negociats en reunions anteriors havent-se assolit preacords que, amb la resolució respecte a les discrepàncies existents sotmeses a arbitratge, hauran de configurar el contingut del Conveni Col·lectiu de l’Empresa.

7.- Igualment, les dues parts han acordat que els increments salarials que es determinin en el laude arbitral hauran de girar sobre els mateixos conceptes acordats, sobre això, en el conveni de 1998.

8.- L’actuació dels àrbitres en matèria d’arbitratge d’equitat, reuneix unes característiques ben diferenciades dels propis arbitratges de dret, sent missió dels àrbitres actuar en justícia, valorant totes les qüestions plantejades i els efectes que les mateixes poden tenir en l’àmbit economicofinancer de l’empresa, així com la repercussió que les mateixa poden tenir en el poder adquisitiu dels treballadors.

9.- En les circumstàncies actuals en les que els Poders Públics requereixen dels agents socials una moderació salarial, indispensable per convergir amb els altres països membres de la Unió Europea, és criteri unànime d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya que la solució que s’arbitri ha de tenir en compte aquests aspectes, actuant amb moderació quantitativa a l’hora d’establir els increments salarials, que en cap cas hauran de suposar una minva de la capacitat de poder adquisitiu dels treballadors. En la mateixa forma, entén aquest Tribunal que els treballadors del Grup 5è pels seus especials circumstàncies són mereixedors d’una superior consideració en l’ordre quantitatiu de les millores que es reflecteixin amb objecte d’acostar les seves retribucions salarials a les de la resta de la plantilla.

En consideració a l’anterior, la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, emet el següent

LAUDE

PRIMER:.- VIGÈNCIA.

La vigència del Conveni serà de dos anys, finalitzant el 31 de desembre de l’any 2000.

SEGON:.- INCREMENT SALARIAL PER L’ANY 1999.

L’increment salarial per 1999 serà per tot el personal de l’empresa, a excepció dels treballadors del Grup 5è de:

2% des del 01/01/1999 al 30/06/1999.

2,25% a partir del 01/07/1999.

TERCER:.- REVISIÓ SALARIAL ANY 2000.

La revisió salarial per a l’any 2000, és a dir, a partir de l’1 de gener de l’esmentat any, serà igual, en percentatge al que s’estableixi per l’IPC real per 1999 més 0,25 punts. Tal revisió afectarà a tot el personal de l’empresa, a excepció dels treballadors del grup 5è.

QUART:.- GRUP 5è.

Els treballadors del Grup 5è tindran un increment salarial des de 01/01/1999 del 3,25%.

La revisió per a l’any 2000, és a dir, des del 01/01/2000, serà del percentatge corresponent a l’IPC real de l’any 1999 més 0,50 punts.

CINQUÈ:.- COMPLEMENT PERSONAL.

El Complement personal per als treballadors del Grup 5è haurà d’establir-se en 600 pessetes per dia efectiu de treball.

SISÈ:.- HORES NOCTURNES Y FESTIVES.

S’incrementaran per al Grup 5è i per aquells treballadors que no percebin aquests conceptes en 100 pessetes/hora.

El laude únicament podrà recórrer-se davant els Tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència); aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o  àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

Eduardo de Paz Fuertes
Laura Zapata Martínez
Juan José Meca Saavedra
Carlos Cruz Corpas