PAB 254/97

PAB 254/97

Laude arbitral dictat el 19 de novembre de 1997 per Fernando Albisu Codina, Francisco Javier Moreno Burgos, José Manuel Moya Castilla i Mariano Cuesta Ávila, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa SAI

Antecedents de fet

Primer. El dia 22 de setembre de 1997, el comitè d’empresa de SAI, en representació dels treballadors de SAI, va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 246/97.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Modificació de condicions de treball segons el que estableix l’article 13.1 del Conveni col·lectiu general de la indústria tèxtil i de la confecció.
Incompliment dels acords a què es va arribar en aquest Tribunal en data 28 d’abril de 1997, en relació amb el pagament dels salaris».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 29 de setembre de 1997, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«Primer. L’empresa es compromet a intentar per tots els mitjans efectuar el pagament puntual dels salaris als seus venciments corresponents.
Segon. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
Tercer. La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:
«Determinar si després de la modificació parcial de condicions de treball implantada per l’empresa, d’acord amb el que es disposa al Conveni col·lectiu general de la indústria tèxtil i de la confecció, en les línies de producció sotmeses a controvèrsia, i en relació exclusivament amb els llocs d’ajudant d’encarregat i encarregat hi ha sobrecàrrega de treball de manera que l’exigència de rendiment sigui, o no, en aquests llocs superior a la normal mínima exigible».
Quart. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Cinquè. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
Sisè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Setè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Cata-lunya sol·licitarà d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball del mateix Tribunal, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, del present expedient.
Vuitè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació vigent, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el punt 8è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica d’organització del treball un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió de tècnics del Tribunal Laboral de Catalunya es va presentar a l’empresa per primera vegada el 7 d’octubre de 1997, a fi d’obtenir informació de les parts sobre l’objecte de controvèrsia i establir el pla de treball, tenint en compte la programació de l’empresa. Es va establir contacte amb R.M. i D.P., en representació de l’empresa i amb R.G. en representació del comitè d’empresa. Després de les consegüents deliberacions sobre la petició dels representants del comitè d’empresa, d’incloure la secció de cardes que no estava explicitada en els termes de referència, s’acorda constatar en principi l’estudi de la secció de pentinament (gils de prepentinament, pentinadores i gils reguladors), deixant per elevar una successiva sol·licitud de conciliació al Tribunal Laboral de Catalunya referida a la secció de cardes.

Posteriorment els tècnics es van tornar a presentar a l’empresa els dies 9 i 22 d’octubre per prendre dades, mesuratges i anàlisis de les diferents funcions que realitza el personal afectat.

IV. El dia 27 d’octubre de 1997 es va realitzar una reunió conjunta dels membres de la Delegació de Barcelona amb la representació de l’empresa i dels treballadors de SAI a fi de determinar amb exactitud quines línies de producció eren les sotmeses al present arbitratge, i van acordar que la línia sotmesa és la línia de pentinadores.

També es va acordar que després de sotmetre a arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya les càrregues de treball dels llocs d’ajudant d’encarregat i encarregat de la línia de cardes, sol·licitaven a aquest Tribunal que es lliuressin els laudes respectius de manera simultània. El tribunal va acceptar la petició però va deixar constància que perquè aquesta petició es pogués efectuar, i sense perjudici que els àrbitres dictin els seus laudes en els terminis establerts reglamentàriament, caldrà ajornar la notificació del present expedient fins que s’emeti el laude arbitral que fa referència a la línia de cardes.

La representació de l’empresa i dels treballadors van acceptar expressament la demora en la notificació del present laude.

V. L’informe tècnic que va sol·licitar la Delegació de Barcelona a la Comissió tècnica d’organització del treball del Tribunal Laboral de Catalunya inclou una sèrie de recomanacions que sense que tinguin força vinculant, per no formar part de la resolució decisòria del laude, han de reflectir-se per al coneixement de l’empresa i els treballadors:
«Com a conseqüència del valor relatiu i la variabilitat de les càrregues de treball assignables a cada una de les operacions realitzades en els diferents llocs de treball de la secció i després d’una minuciosa anàlisi per poder aconseguir la distribució racional de la saturació o càrrega de treball entre els diferents operaris de l’equip, els tècnics responsables d’aquest estudi recomanen a les parts que el treballador a torn partit podria saturar-se d’una forma regular i estable, realitzant amb preferència l’operació de “regular i baixar el pèl a la pinça” que en ser de freqüència diària li permet realitzar-la en el seu torn central, o bé, realitzar-la sobre 24 pentinadores, alternant-la amb la de “girar el raspall circular” de les 36 pentinadores, amb una freqüència mitjana de 2 vegades per setmana. La resta de components de l’equip (en aquest cas 3 ajudants de cada torn) haurien de realitzar les altres operacions regulars i també les operacions de freqüència irregular o aleatòria que es presenten en les pentinadores i gils de prepentinament i postpentinament que són les que en alguns moments provoquen les puntes de saturació. L’encarregat en els moments oportuns ajudaria, segons les necessitats, a l’acció del conjunt d’ajudants de l’equip.
Reiterem que aquestes observacions les realitzem a títol de recomanació, ja que com estableix el conveni, l’organització i distribució del treball és de competència exclusiva de l’empresa.»

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

Les saturacions mitjanes reals en les diferents situacions de treball que es poden produir en la secció de pentinadores, en relació amb l’ajudant d’encarregat i encarregat, no assoleixen el valor normal 100% que marca el Conveni col·lectiu general de la indústria tèxtil i de la confecció, per la qual cosa no hi ha sobrecàrrega de treball.

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.