PAB 253/99

PAB 253/99

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, PRESIDENT; DON FERNANDO ALBISU CODINA, DON IGNASI PUIG HERNÁNDEZ I DON FRANCISCO AMOROS GARCIA, VOCALS; EN L’EXPEDIENT PAB 253/99 FMROS, S.A., EL DIA DISSET DE SETEMBRE DE MIL NOU-CENTS NORANTA NOU.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. El dia 23 de juny de 1999, Bernabe Martí Benitez, President del Comitè d’Empresa de FMR, S.A., va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 219/99.

SEGON. El tema sotmès a conciliació i mediació, en referència al present procediment d’arbitratge, segons consta en l’escrit introductori és el següent:

Desconeixem la càrrega de treball i l’activitat que es realitzen en les cadenes productives DISA, CULLERA FUSIÓ, DESEMMOTLLAMENT, GRANALLES, CINTES DE CONTROL I VERIFICACIÓ I O.S.

TERCER. Degudament citades les parts va ser intentada la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya els dies 30 de juny i 8 de juliol de 1999, concloent aquesta amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen, en relació amb el present expedient d’arbitratge:

a) En relació a la càrrega de treball i l’activitat que es realitzen en les cadenes productives DISA, CULLERA FUSIÓ, DESEMMOTLLAMENT, GRANALLES, CINTES DE CONTROL I VERIFICACIÓ I ULTRA SONS, les dues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 15 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

b) La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

Determinar la producció a activitat normal de la línia de producció DISA i VERIFICACIÓ, ULTRASONS (O.S.).

c) L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

d) Amb la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

e) Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

f) La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per ús exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

L’esmentat informe s’ajustarà, tal com s’estableix a l’article 16.8 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, als paràmetres lògics els quals han de configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de mesurament que representin una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, és per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen tècnic dins dels límits pressupostaris establerts sobre això pel Patronat de la Foneria Tribunal Laboral de Catalunya.

g) Totes dues representacions deixen constància expressa per la qual el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) A tenor del que es preveu en el punt 8è de l’article 16 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licito a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió Tècnica es persona en l’empresa el dia 21 de juliol de 1999, mantenint una reunió conjunta amb la representació de l’empresa i el Comitè. En l’esmentada reunió, al concretar les referències que s’han sotmès a arbitratge, Direcció i Comitè d’Empresa van sol·licitar a la Comissió de Tècnics del Tribunal l’ampliació en una referència més: Rebabat i Verificació de Volants Luk.

Per motius de producció i pel període de vacances de l’empresa, les dues parts van sol·licitar, mitjançant escrit de data 21 de juliol de 1999, a aquest Tribunal una ampliació dels terminis previstos per al lliurament de l’informe de la Comissió de Tècnics, termini que permetés el lliurament de l’esmentat informe la primera quinzena de setembre del present any.

IV) El Tribunal Laboral de Catalunya comunica a les dues parts que no és possible modificar la pregunta efectuada en la submissió al procediment d’arbitratge, ja que per a això, totes dues representacions haurien de comparèixer davant aquest Tribunal i acordar un nou submissió a l’esmentat tràmit incloent l’esmentada referència, d’acord amb el Reglament de Funcionament del propi Tribunal, referència ja contrastada pels nostres tècnics i que formarà part del laude una vegada complimentat el procediment abans esmentat.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

La producció a activitat normal de la línia de producció DISA i VERIFICACIÓ US, és la següent:

TIPUS DE PEÇAÍNDEXS PRODUCTIUS UNITARIS
REF.DESIGNACIÓTEMPS
NORMAL
PEÇA
PRODUCCIÓ
PLACES/OPERARI
HORA
NORMAL-ÒPTIMA
PRODUC.
EQUIP
LÍNIA
Núm. D’
OPERARIS
NECESSARI
EN SORTIDA
11700VOLANT DE LUK
OPERACIÓ TRENCAMENT
0’32187’52498144’3
271PORTAFUSSE
OPERACIÓ TRENCAMENT
0’26422730218007’9
319TURBINA GARRET
EQUIP CÀRREGA MOTAS
0’087690917690/917EQUIP
DE 4

3’9

319TURBINA GARRET
TRENCAMENT-SEPARACIÓ
0’34176235690

En les referències 11700 i 271, la màquina alimenta automàticament les motes que contenen: 2 peces simultanieges/volva per a la ref. 11700 i sis/volva per a la referència 271.

En la referència 319 l’alimentació de les motes depèn d’un equip de 4 operaris dos dels quals col·loquen els 2 rotllos corresponents/peça en cada volva que conté 3 peces simultànies.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

Rafael Martínez Romero
Fernando Albisu Codina
Ignasi Puig Hernández
Francisco Amorós García