PAB 247/97

PAB 247/97

Laude arbitral dictat el 27 d’octubre de 1997 per Marisol Morales de Cano, Rafael Martínez Romero, Javier Agudo LÁzaro i Josep García Areny, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa VC

Antecedents de fet

Primer. El dia 15 de setembre de 1997, M.Z.G., delegat de la secció sindical de CCOO, en representació del treballadors de VC, va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 241/97.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«1. Cadena de muntatge de 8 operaris. L’empresa estableix un temps de muntatge amb el qual no estem d’acord.
2. Embalatges d’aparells en contenidors.»

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 22 de setembre de 1997, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:
«Determinar la producció normal de la cadena de muntatge Polo, aire condicionat esquerre i dret».
Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Quart. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
Cinquè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Sisè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Cata-lunya sol·licitarà, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, del present expedient.
Setè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.
Vuitè. Ambdues parts es comprometen a reunir-se al si de la Comissió paritària per tractar el tema de les freqüències en la cadena d’embalatge i la seva incidència en el mètode operatori. En cas de discrepàncies ambdues parts se sotmeten als procediments de mediació i conciliació i si escau arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya.»

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el punt 8è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica d’organització del treball un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa els dies 29 de setembre, 8 i 21 d’octubre de 1997 a fi de recollir la informació necessària per acomplir la petició de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya.

IV. La representació de l’empresa i del comitè, en data 14 d’octubre de 1997, van acordar concedir a la Comissió de tècnics una ampliació de 10 dies, del termini de 15 dies hàbils que assenyala l’acta de la Comissió paritària d’interpretació, aplicació i seguiment de l’Acord Interprofessional de Catalunya de data 9 de maig de 1994, per al lliurament de l’estudi sol·licitat, per poder contrastar més detalladament les diferències del model Polo AA CD que es fabrica menys, respecte de la versió Polo AA CI.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

La producció normal de la cadena de muntatge Polo, aire condicionat esquerre i dret, és la següent:

Cadena de muntatgeProducció normal
Polo aire condicionat esquerre
Polo aire condicionat dret
19,60 conjunts per hora
19,04 conjunts per hora

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.