PAB 240/2017

LAUDE ARBITRAL

 

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSAT PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SRA. HELENA RAMÍREZ BORRAZ, PRESIDENTA; SRA. MARISOL MORALES DE CANO; SRA. YOLANDA SÁNCHEZ CÁRDENAS; SR. FRANCISCO TEROL ABELLÁN Y SR. ALFONSO MORENO OSET, VOCALS, EN EL MARC  DE L’EXPEDIENT ARBITRAL PAB 240/2017  GMSA, EL DIA 17 DE MAIG DE 2017.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER: El dia 13 de març de 2017, el Sr.  IJG, en qualitat de Delegat Sindical d’USOC a la Empresa GMSA, va presentar Escrit Introductori al Tràmit de Conciliació davant el Tribunal Laboral de Catalunya, que és va registrar amb el número PCB 213/2017.

SEGON: El tema sotmès a Conciliació, tal i como és concretava en l’escrit introductori presentat, era el següent:

1.- Origen i desenvolupament:

Conflicte amb la mediació i aplicació de prima de producció a la maquina P189001 amb la producció de la referència FA402,403S0M01.

Així com la suspensió de pagament del concepte de prima als treballadors implicats a aquesta maquina que no poden arribar a fer aquesta producció exigida per poder cobrar el concepte de prima.

Davant la impossibilitat dels treballadors de poder realitzar la producció demanada per l’Empresa, la nostra actitud ha sigut sempre la de dialogar.

Després de mantenir diverses reunions amb el departament de Mètodes i Temps i els seus responsables i no poder arribar a cap punt d’acord per poder solucionar el conflicte davant la seva negativa, ens veiem amb la necessitat de que intervingui una tercera part neutral amb la finalitat de evitar futurs conflictes amb l’Empresa per aquest motiu.

2.- Objecte i pretensió:

Objecte que per part del Tribunal Laboral de Catalunya es realitzi una comprovació o nova mediació si cal d’aquesta prima de producció establerta per l’Empresa, la qual es motiu de conflicte entre els representants dels treballadors i empresa.

TERCER: Degudament citades les parts, l’Acte de Conciliació davant el Tribunal Laboral de Catalunya és va dur a terme el dia 20 de març de 2017, finalitzant amb acord d’Arbitratge, en els següents termes:

1.- Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’Arbitratge previst en els articles 17 i 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació.

2.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’Arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:

Determinar la producció a activitat normal i òptima de la referència FA402, 403S0M01 (Màquina P189001).

3.- L’Arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions té qualitat de arbitratge de dret.

4.- Amb la signatura de la present Acta de Conciliació que reflexa l’acord entre las parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per a us exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya comunica ambdues representacions que els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del treball designats per confeccionar l’esmentat informe seran: Sr. Antonio Trigueros Cerezo i Sr. Albert Vilaseca Cantacorps.

Ambdues parts disposen del termini de 24 hores a partir de la data d’avui, per comunicar per escrit a aquest Tribunal l’existència d’alguna possible incompatibilitat dels tècnics designats, en el seu cas degudament fonamentada.

La intervenció dels tècnics que composen l’esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que han de configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de medició que representin una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts. Es per això que únicament podran realitzar el seu dictamen tècnic dins dels límits pressupostaris establerts al respecte pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

7.- Ambdues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’Arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar por allò que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya es competent per a conèixer i resoldre el present procediment arbitral, a tenor d’allò previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i al empara d’allò establert en l’Estatut dels Treballadors i en la vigent Llei de la Jurisdicció Social.

II) A tenor d’allò previst en el punto 8è de l’article 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix, informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) Els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball es van personar en l’Empresa el dia 24 d’abril de 2017, a fi de celebrar una reunió amb la Direcció i la Secció Sindical d’USOC, recollir tota la informació que les parts van tenir a bé presentar i realitzar el treball de camp necessari per dur a terme l’informe tècnic sol·licitat.

Amb caràcter previ, concretament en data 29 de març de 2017, les parts van aixecar i signar acta en la que s’informa al Tribunal Laboral de Catalunya de la impossibilitat de concretar data de visita abans del venciment inicialment determinat per a la confecció de l’informe, per motius de capacitat de màquina i lliurament de components a clients, i convenint en conseqüència un ajornament de l’esmentat informe fins a la setmana 19 de l’any 2017.

Per tot allò que s’exposa anteriorment es dicta el següent,

LAUDE ARBITRAL

La producción a actividad normal y óptima de la referencia FA402, 403S0M01 (Maquina P189001, expresado en piezas/hora), es la que se describe y concreta en el siguiente cuadro:

Producción exigible para la

Ref. FA402, 403S0M01

Piezas/Hora

Producción a Actividad Normal

209.91

Producción a Actividad Óptima

218.02

El present laude pot ser objecte de recurs davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment, incongruència del laude, vulneració de drets fonamentals o principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils des de la notificació del laude qualsevol de les parts pot dirigir-se al àrbitre per sol·licitar aclariment de qualsevol del seus punts, que es facilitarà en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment, en cap cas, podrà utilitzar-se per rebatre els posicionaments de la resolució arbitral, i s’haurà de cenyir als punts continguts en la mateixa.