PAB 211/96

PAB 211/96

Laude arbitral dictat el 2 de desembre de 1996 per Fernando Albisu Codina, Juan José Meca Saavedra, Enriqueta Delgado Bastia i Francisco Javier Moreno Burgos, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa MCFSA

Antecedents de fet

Primer. El dia 16 de setembre de 1996, C.C.S., membre del comitè d’empresa, en representació dels treballadors d’MCFSA, va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 202/96.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:

«Ratificació de l’escrit introductori al Tribunal Laboral de Catalunya, expedients PCB 148/96 i PCB 165/96, incompliment dels articles 7 i 38 del Conveni general per a les indústries químiques en l’autoclau número 8 i actual modificació del mètode operatori, ja modificat».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 19 de setembre de 1996, que conclogué amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:

«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.

Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:

«Determinar la producció normal en les operacions dutes a terme en l’autoclau 8, partint del mètode operatori que hi havia durant mes de juny, d’acord amb el nombre de treballadors assignats a l’esmentat lloc de treball en cada moment».

Tercer. Ambdues parts acorden que es farà una revisió del càlcul de prima d’acord amb el resultat del laude, amb efectes retroactius si calgués.

Quart. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

Cinquè. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació, que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.

Sisè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Setè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya podrà sol·licitar, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la mateixa Delegació, i no formarà part, per tant, de l’expedient corresponent.

Vuitè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament, tindrà efectes vinculants, d’acord amb la legislació, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa els dies 30 de setembre i 7 d’octubre a fi de mantenir una entrevista amb la direcció i el comitè d’empresa i prendre dades per realitzar aquest informe i perquè les parts definissin quin era el mètode operatori que hi havia durant el mes de juny.

IV. La Comissió de tècnics, en data 7 d’octubre de 1996, va sol·licitar una pròrroga del termini, que assenyala l’acta de la Comissió paritària de l’Acord Interprofessional de Catalunya, per al lliurament de l’estudi sol·licitat, de 10 dies hàbils, motivada per la complexitat de les tasques encomanades.

V. El dia 17 d’octubre de 1996, la direcció de l’empresa MCFSA va comunicar a aquest Tribunal la impossibilitat de realitzar la comprovació dels temps i mètodes per part de la Comissió tècnica d’organització del treball del Tribunal Laboral, durant els dies 9, 10 i 11 d’octubre de 1996, ja que una de les màquines que intervenen en el procés s’havia avariat. En aquest escrit es reflectia que un cop reparada la màquina esmentada es comunicaria de manera immediata al Tribunal.

VI. J.J.A.D., cap de personal d’MCFSA va comunicar, el dia 7 de novembre de 1996, que la reparació de la màquina avariada s’havia efectuat.

VII. Els tècnics de la Comissió tècnica d’organització del treball del Tribunal Laboral de Catalunya, el dia 14 de novembre de 1996, sol·liciten una nova ampliació de 15 dies hàbils, motivada perquè el cúmul de circumstàncies adverses que s’han produït, ha fet impossible confeccionar l’informe tècnic sol·licitat per la Delegació de Barcelona del Tribunal.

VIII. Els tècnics del Tribunal es van presentar a l’empresa per realitzar els estudis pertinents el dia 12 de novembre de 1996. En l’esmentat procés es realitzaven 2 referències, les quals durant en procés de treball de la segona part del procés no havien de mesclar-se en la seva elaboració. Això es va fer d’aquesta manera si bé es podia fer, una en una part de la jornada i una altra en una altra part.

IX. En l’estudi realitzat pels tècnics de la Comissió tècnica d’organització del treball del Tribunal Laboral de Catalunya, hi ha inclosa la verificació i es presenta per a 2 o 3 treballadors –mètode al mes de juny–, així mateix, els temps es donen per dolla, l’operació del tancament de l’autoclau inclosa, cosa que es fa constar per evitar interpretacions diferents a l’estudi realitzat.

X. En aquest expedient es van complir tots els requisits processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de forma especial, els previstos en els articles 11 i següents, referits al procediment arbitral.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

La producció normal en les operacions dutes a terme en l’autoclau 8, partint del mètode operatiu del mes de juny, d’acord amb el nombre de treballadors assignats a l’esmentat lloc de treball en cada moment, és el següent:

2 treballadors

Temps normal per dolla        1,914 minuts

Producció hora           62,7 dolles en total

3 treballadors

Temps normal per dolla        1,914 minuts

Producció hora           94 dolles en total

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.