PAB 207/94

PAB 207/94

Laude arbitral dictat el 29 de març de 1995 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido Banús, Javier Agudo Lázaro i Juan Manuel Tapia Rubio, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa CMSA

Antecedents de fet

Primer. El dia 30 de novembre de 1994, J.C.L., representant de l’empresa, i J.G.A., president del comitè d’empresa, de l’empresa CMSA vam presentar conveni de submissió exprès i voluntari de treballadors i empresaris al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PC 201/94.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Després de 7 reunions per tal d’assolir un acord en el tema de valoració de primes, continuen les discrepàncies en la valoració dels coeficients de grau de dificultat ic àlcul de la incorporació de la qualitat al sistema de retribució per objectius elaborat per una empresa de consultors».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 7 de desembre de 1994, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:

Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al procediment d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual es designa per unanimitat aquest Tribunal, que entén del procediment de conciliació i mediació des de l’inici de l’expedient.

Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Determinar si la valoració dels coeficients de grau de dificultat, el seu sistema de càlcul i el càlcul de la incorporació de la qualitat al sistema de retribució per objectius, en la delegació de Barcelona, previstos en els apartats 7, 8, 9 i 10 del Manual para la administración del sistema de remuneración por objetivos, elaborat per l’empresa per a la seva aplicació, són correctes d’acord amb les normes existents en la matèria».

Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

Quart. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge, al qual se sotmeten voluntàriament i expressament, té efectes vinculants i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.

Cinquè. En aquest acte també es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Sisè. Als efectes del que s’ha acordat, ambdues parts formalitzen en aquest acte el corresponent conveni arbitral.

Quart. Amb data 29 de març de 1995, aquest Tribunal rep l’acta de la reunió d’ambdues representacions, en què s’acorda modificar la qüestió objecte d’arbitratge, i que resulta com s’indica a continuació:
«Determinar si la valoració dels coeficients de grau de dificultat, el seu sistema de revisió i el càlcul de la incorporació de la qualitat al sistema de retribució per objectius, a la delegació de Barcelona, previstos en els apartats 7, 8, 9 i 10 del Manual para la administración del sistema de remuneración por objetivos, elaborat per l’empresa per a la seva aplicació pràctica, són correctes d’acord amb les normes existents en la matèria, aportant si escau les modificacions del sistema o de la metodologia més apropiades per a una correcta aplicació pràctica del sistema remuneratiu».

Cinquè. En la mateixa data abans esmentada es presenta acta d’una reunió del comitè d’empresa en què les representacions respectives d’empresa i treballadors acorden que el laude arbitral que dicti el Tribunal Laboral de Catalunya té efectes a 1 de gener de 1995, i que caldrà actualitzar, si és procedent, des d’aquesta data l’activitat de producció realitzada i els incentius rebuts.

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor del previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

La Comissió tècnica del Tribunal Laboral de Catalunya, prèviament a la realització de l’estudi, va mantenir diverses reunions amb el comitè i la direcció de l’empresa per tal de fixar les línies d’actuació.

Es va acordar efectuar un seguiment durant 10 jornades completes d’un lector de la companyia amb prou experiència en la feina de lector. De les 10 jornades, cinc van ser escollides pel comitè d’empresa i cinc per la direcció. Els dies escollits i el tipus de lectura realitzada van ser els següents:

Data

Tipus de lectura Zona Elecció

% eficàcia

09-01-95 FECSA normal Urbana òptima Direcció

99,7%

11-01-95 Gas normal Urbana antiga Comitè

76,6%

18-01-95 ENHER normal Urbana òptima Direcció

94%

19-01-95 FECSA normal Urbana antiga Comitè

65,5%

23-01-95 Aigua normal Urbana òptima Direcció

99,6%

26-01-95 HECSA mensual Afores i extraradi Comitè

97,7%

27-01-95 FECSA mensual Urbana òptima Direcció

98,7%

31-01-95 FECSA mensual Urbana i pobles Comitè

91,7%

01-02-95 HECSA normal Urbana mitja Direcció

89,7%

02-02-95 Aigua mensual Polígon industrial Comitè

97,1%

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

1. Els apartats inclosos en el punt 7è del Manual per a l’administració del sistema de remuneració per objectius, que s’adjunta, són correctes d’acord amb les normes existents en la matèria.

2. Els apartats inclosos en el punt 8è de l’esmentat manual són correctes llevat de:
— Apartat 8.7 quedarà així:
«Incrementos por anomalías diversas
La asignación de UTT x lectura, indicada en los apartados anteriores, deberá incrementarse de la siguiente forma:
Lecturas eléctricas normales, mensuales y forzosas:
UTT = Valor asignado x coeficiente de incremento (véase la tabla adjunta)
Lecturas de agua y gas, mensuales y normales:
UTT = Valor asignado.

Compañía Tipo de lectura Municipio (zona)

% incremento

HECSA Normales Barcelona

27%

HECSA Normales L’Hospitalet de Ll.

27%

HECSA Normales El Prat de Ll.

27%

FECSA Normales Horta

27%

FECSA Normales Ramalleres

27%

FECSA Normales Sant Martí

27%

ENHER Normales L’Hospitalet de Ll.

0%

ENHER Normales Viladecans

0%

ENHER Normales Cornellà

0%

ENHER Normales Sant Martí

0%

ENHER Normales Gavà

0%

FECSA Normales Molins de Rei

14%

FECSA Normales Vilanova i la Geltrú

14%

ENHER Normales Sant Feliu de Ll.

0%

ENHER Normales Castelldefels

0%

ENHER Mensuales Sant Martí

32%

ENHER Mensuales L’Hospitalet de Ll.

32%

HECSA Mensuales Barcelona

32%

HECSA Mensuales L’Hospitalet de Ll.

32%

HECSA Mensuales El Prat de Ll.

10%

FECSA Mensuales Ramalleres

10%

FECSA Mensuales Molins de Rei

10%

FECSA Mensuales Vilanova i la Geltrú

10%

ENHER Mensuales Gavà

10%

ENHER Mensuales Castelldefels

10%

ENHER Mensuales Sant Feliu de Ll.

10%

ENHER Mensuales Viladecans

10%

ENHER Mensuales Cornellà

10%

ENHER Forzosas

15%

FECSA Forzosas

50%»

— Apartat 8.9 caldrà afegir:
«Las eficacias base del sistema para el año 1995 serán:

Compañía Localidad Tipo de lectura

% eficacia

FECSA Molins de Rei Especiales

50,00%

FECSA Martorell Especiales

43,00%

FECSA Vilanova i la Geltrú Especiales

51,00%

FECSA Vilafranca del Penedès Especiales

40,00%

FECSA Ramalleres Especiales

37,00%

HECSA Barcelona Especiales

HECSA L’Hospitalet de Ll. Especiales

HECSA El Prat de Ll. Especiales

Total Especiales

38,99%

Compañía Localidad Tipo de lectura

% eficacia

ENHER L’Hospitalet de Ll. Maxímetros

95,00%

ENHER Gavà/Castelldefels Maxímetros

95,00%

ENHER Viladecans Maxímetros

92,83%

ENHER Sant Martí Maxímetros

96,00%

ENHER Cornellà Maxímetros

90,00%

ENHER Sant Feliu de Ll. Maxímetros

97,00%

Total Maxímetros

93,11%

Compañía Localidad Tipo de lectura

% eficacia

Aguas L’Hospitalet de Ll. Mensuales

98,00%

Aguas Barcelona Mensuales

98,00%

ENHER Gavà/Castelldefels Mensuales

92,42%

ENHER Sant Feliu de Ll. Mensuales

85,56%

ENHER Viladecans Mensuales

85,63%

ENHER Cornellà Mensuales

91,33%

ENHER L’Hospitalet de Ll. Mensuales

91,92%

ENHER Sant Martí Mensuales

95,00%

FECSA Molins de Rei Mensuales

91,92%

FECSA Martorell Mensuales

FECSA Vilafranca del Penedès Mensuales

98,00%

FECSA Ramalleres Mensuales

95,00%

FECSA Vilanova i la Geltrú Mensuales

97,00%

Gas Natural L’Hospitalet de Ll. Mensuales

Gas Natural Barcelona Mensuales

HECSA El Prat de Ll. Mensuales

HECSA L’Hospitalet de Ll. Mensuales

97,00%

HECSA Barcelona Mensuales

95,00%

Total Mensuales

91,98%

Compañía Localidad Tipo de lectura

% eficacia

Aguas Fontpineda Normales

98,00%

Aguas L’Hospitalet de Ll. Normales

96,00%

Aguas Castelldefels Normales

97,00%

Aguas Pallejà Normales

98,00%

Aguas Papiol Normales

98,00%

Aguas Barcelona Normales

96,00%

Aguas Bellvitge Normales

99,00%

Aguas Urbanitzacions Normales

95,00%

ENHER Cornellà Normales

81,65%

ENHER Sant Feliu de Ll. Normales

80,71%

ENHER L’Hospitalet de Ll. Normales

78,00%

ENHER Sant Martí Normales

79,00%

ENHER Viladecans Normales

95,00%

ENHER Gavà/Castelldefels Normales

81,22%

FECSA Molins de Rei Normales

78,50%

FECSA Ramalleres Normales

79,00%

FECSA Vilafranca del Penedès Normales

80,00%

FECSA Vilanova i la Geltrú Normales

85,00%

FECSA Martorell Normales

80,00%

Gas Natural Barcelona Normales

78,00%

Gas Natural L’Hospitalet de Ll. Normales

79,00%

HECSA L’Hospitalet de Ll. Normales

87,00%

HECSA El Prat de Ll. Normales

86,50%

HECSA Barcelona Normales

79,00%

Total Normales

84,03%

Compañía Localidad Tipo de lectura

% eficacia

Total Barcelona Especiales

38,99%

Maxímetros

93,11%

Mensuales

91,98%

Normales

84,03%

Total

84,42%

Aquestes eficàcies caldrà desglossar-les per mesos i centres/clients en funció dels històrics mensuals, de manera que la mesura ponderada d’aquests mesos sigui equivalent a l’anterior eficàcia anual. Per a anys successius, ambdues parts, el comitè d’empresa i la direcció, hauran de negociar i acordar la nova eficàcia anual, tenint en compte els històrics. En cas de no assolir un acord, ambdues parts se sotmetran a l’arbitratge d’un tercer, que pot ser el Tribunal Laboral de Catalunya.

3. L’apartat 9 ha de ser substituït segons la taula següent:

«Compañía Localidad Tipo de lectura

Coeficiente

FECSA Molins de Rei Especiales

3,500

FECSA Martorell Especiales

3,500

FECSA Vilanova i la Geltrú Especiales

3,500

FECSA Vilafranca del Penedès Especiales

3,500

FECSA Ramalleres Especiales

3,500

HECSA Barcelona Especiales

2,650

HECSA L’Hospitalet de Ll. Especiales

2,650

HECSA El Prat de Ll. Especiales

2,650

ENHER L’Hospitalet de Ll. Maxímetros

4,700

ENHER Gavà/Castelldefels Maxímetros

4,700

ENHER Viladecans Maxímetros

4,700

ENHER Sant Martí Maxímetros

4,700

ENHER Cornellà Maxímetros

4,700

ENHER Sant Feliu de Ll. Maxímetros

4,700

Aguas L’Hospitalet de Ll. Mensuales

3,500

Aguas Barcelona Mensuales

3,500

ENHER Gavà/Castelldefels Mensuales

1,670

ENHER Sant Feliu de Ll. LL. Mensuales

1,670

ENHER Viladecans Mensuales

1,670

ENHER Cornellà Mensuales

1,670

ENHER L’Hospitalet de Ll. Mensuales

1,520

ENHER Sant Martí Mensuales

1,520

FECSA Molins de Rei Mensuales

1,670

FECSA Martorell Mensuales

1,670

FECSA Vilafranca del Penedès Mensuales

1,670

FECSA Ramalleres Mensuales

1,670

FECSA Vilanova i la Geltrú Mensuales

1,670

Gas Natural L’Hospitalet de Ll. Mensuales

3,500

Gas Natural Barcelona Mensuales

3,500

HECSA El Prat de Ll. Mensuales

1,670

HECSA L’Hospitalet de Ll. Mensuales

1,520

HECSA Barcelona Mensuales

1,520

Aguas Fontpineda Normales

0,870

Aguas L’Hospitalet de Ll. Normales

0,500

Aguas Castelldefels Normales

0,500

Aguas Pallejà Normales

0,660

Aguas Papiol Normales

0,660

Aguas Barcelona Normales

0,380

Aguas Bellvitge Normales

0,380

Aguas Urbanitzacions Normales

0,870

ENHER Cornellà Normales

0,870

ENHER Sant Feliu de Ll. Normales

1,150

ENHER L’Hospitalet de Ll. Normales

0,870

ENHER Sant Martí Normales

0,870

ENHER Viladecans Normales

0,870

ENHER Gavà/Castelldefels Normales

0,870

ENHER Urb. Gavà/Castelldefels Normales

1,150

FECSA Molins de Rei Normales

1,150

FECSA Ramalleres Normales

0,970

FECSA Vilafranca Normales

1,150

FECSA Vilanova i la Geltrú Normales

1,150

FECSA Martorell Normales

1,150

Gas Natural Barcelona Normales

1,300

Gas Natural L’Hospitalet de Ll. Normales

1,300

HECSA L’Hospitalet de Ll. Normales

0,970

HECSA El Prat de Ll. Normales

0,970

HECSA Barcelona Normales

0,970»

A més s’estableix:
«9.1. Se establecen las siguientes zonas especiales, con sus correspondientes valores de UTT, según el cuadro siguiente:

Compañía

Tipo

Zona

Situación

Rutas De

Rutas A

Coef. especial

Nº Comp.

HECSA

LM

05

Vallvidrera

2482

5,00

90

Vallvidrera

2506

5,00

117

Vallvidrera

2529

5,00

102

Vallvidrera

2540

5,00

11

FECSA

LN

02

Vallvidrera

1224

1225

2,00

185

Vallvidrera

86

89

2,00

358

FECSA

LN

03

Vallvidrera

126

128

3,00

308

Vallvidrera

2414

2417

3,00

531

FECSA

LN

04

Vallvidrera

12

13

4,00

207

FECSA

LM

Zona Franca

2481

3,00

94

Aguas

LN

20

Av. Pearson

54C19

54C25

0,87

1662

Av. Pearson

13T01

13T25

0,87

12123

Aguas

LN

21

Tibidabo

60A01

60A03

0,87

125

Aguas

LN

22

Vallvidrera

61A01

61A09

0,87

1438

9.2. Para lecturas normales de Barcelona se crearán de 10 a 12 zonas o islas (agrupación de rutas con númeración correlativa), elegidas por ambas partes (comité de empresa y dirección), unas buenas y otras malas, de tal forma que el incremento de UTT de las zonas o islas malas se compense con el decremento de UTT de las zonas o islas buenas. Los nuevos coeficientes para estas zonas serán:

Compañía

Zona o isla buena

Zona o isla mala

FECSA

0,80

1,15

ENHER

0,70

1,05

Gas

1,15

1,52

Agua

0,29

0,50

9.3. Para la compañía HECSA y lecturas eléctricas normales, se establecerán 3 módulos para 3 zonas de Barcelona, denominados A, B y C, con los siguientes valores:

Denominación anterior

Módulo A

Denominación actual

Municipio 1

Clasificación Malo
Zonas Casc Antic, Barceloneta, Zona Franca
Nuevo coeficiente 1,12
Número de contadores 62.346
Eficiencia historia (%) 77,96
Denominación anterior

Módulo B

Denominación actual

Municipio 2

Clasificación Standard
Zonas Poblenou, Turó de la Peira, Roquetes, Sant Andreu
Nuevo coeficiente 0,97
Número de contadores 58.865
Eficiencia historia (%) 81,98
Denominación anterior

Módulo C

Denominación actual

Municipio 3

Clasificación Bueno
Zonas Eixample, Les Corts, Sant Gervasi, Sarrià, Pedralbes
Nuevo coeficiente 0,87
Número de contadores 88.375
Eficiencia historia (%) 81,94

Total Número de contadores: 209.586 Total Eficiencia historia (%): 80,78

Si en el futuro se produjesen por parte de HECSA cambios significativos en estas zonas, los coeficientes se adecuarán a la nueva situación. Si la compañía HECSA eliminase estas zonas, deberán crearse zonas o islas siguiendo idéntico criterio al descrito en el apartado 9.2.»

4. Apartat 10.1. La fórmula expressada en l’apartat 10.1 és la següent:
«Cuando un lector no alcance UTT de premio durante el período de pago (un mes) se determinará:

A = Eficacia obtenida por el lector durante el período de pago
Eficacia base del sistema para las zonas realizadas
por el lector durante el período de pago

Si el resultado A es inferior a 0,95 (95%), podría considerarse bajo rendimiento en el trabajo, lo que se considerará falta muy grave.

5. S’adjunta en l’annex el Manual de Codelco Mercantil, S.A., delegación de Barcelona, para la administración del sistema de remuneración por objetivos. Octubre, 1994.

6. En virtut de l’acord adoptat per ambdues representacions en la reunió de data 2 de gener de 1995, l’aplicació d’aquest laude té efectes a partir de l’1 de gener de 1995.

Aquest laude, que ha estat emès per unanimitat dels membres que formen la delegació corresponent del Tribunal Laboral de Catalunya, que signen en prova de conformitat, té caràcter vinculant i obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut.