PAB 202/97

PAB 202/97

Laude arbitral dictat el 2 de juliol de 1997 per Marisol Morales de Cano, Josep García Areny, Lluís BorrÁs Agramunt i Rafael Martínez Romero, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa TISA

Antecedents de fet

Primer. El dia 2 de juny de 1997, el comitè d’empresa de TISA va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 187/97.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«1. Pel laude dictat per aquest Tribunal, expedient PA 3/95, el temps establert per a l’operació 5a, “soldar portagromers a caixa per punts”, va ser de 0,7796 minuts temps normal i PH normal, 77.
2. En data 21 de maig de 1997, l’empresa, després d’un cronometratge realitzat sobre la funció descrita anteriorment, modifica els temps dictats en el laude de referència.
3. En la funció assenyalada, simplement hi ha hagut una modificació en el pedal de soldar, no obstant això, s’ha incrementat el nombre d’operacions, la qual cosa comporta que amb els nous temps establerts, les dificultats per assolir el rendiment mínim són summament difícils.
4. De tot el que s’ha exposat, deduïm que la disminució de temps imposats per la direcció és incoherent amb l’increment de treball que ha implicat l’augment d’operació.»

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 9 de juny de 1997, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Determinar la producció normal de l’operació “soldar portagromers a caixa per punts” en les circumstàncies actuals».
Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Quart. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
Cinquè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Sisè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Cata-lunya sol·licitarà, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, del present expedient.
Setè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació vigent, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Cata-lunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa el dia 20 de juny de 1997, a fi de mantenir una entrevista amb la direcció i el comitè d’empresa i veure sobre el terreny l’execució de l’operació en discòrdia. Posteriorment es van efectuar els estudis de temps els dies 25 i 30 de juny de 1997, per tal de completar la informació i prendre les dades necessàries per a l’elaboració de l’informe.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

La producció normal de l’operació “soldar portagromers a caixa per punts”, en les circumstàncies actuals, és la següent:

Operació

Producció normal

Soldar portagromers a caixa per punts

71,46 peces/hora

Segons té establert l’empresa, al temps concedit per a realitzar la producció normal, s’hi ha afegir un 2% per a “imprevistos”.

El present laude arbitral té efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent i únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.