PAB 198/04

LAUDE ARBITRAL

DICTAT  PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOST PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SR. RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, PRESIDENT; SR. EDUARDO DE PAZ FUERTES, SRA. MARISOL MORALES DE CANO; SR. CÁNDIDO ROMERO BARRANQUERO I SR. RAMÓN GUASCH IZAGUIRRE, VOCALS EN L’EXPEDIENT PAB 198/04 G., S.A., EL DIA 2 DE JUNIO DE 2004.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER:.- El dia 16 d’abril de 2004, el Comitè d’Empresa de G., S.A., va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que es va registrar amb el número PCB 188/2004.

SEGON:.- El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori es el següent:

Discrepàncies entre el Comitè d’Empresa i la Direcció de G. a la descripció i valoració dels llocs de feina i per tant a l’adjudicació del Grup Professional.

TERCER:.- Degudament citades les parts es va intentar la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya, el dia 21 d’abril de 2004, finalitzant amb el resultat d’ACORD, en els següents termes:

1.- -Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 15 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a tal efecte nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

2.- La qüestió a dirimir que es objecte de l’arbitratge al que es sotmeten  ambdues representacions es concreta en el següent:

Determinar els grups professionals que corresponguin als llocs de treball que a continuació es relacionen, d’acord amb l’establert en el Conveni Col.lectiu per la Indústria Siderometal.lúrgica de la província de Barcelona:

– Administració i Finances:

–                          Administratiu Controlling/Reporting

–                          Administratiu ofertes i preus

–                          Responsable d’Administració i Finances

– RRHH:

–                          Tècnic de desenvolupament RRHH

– Qualitat:

–                          Qualitat de proveïdors

–                          Inspector de qualitat

–                          Coordinador de sistema de gestió integrat

–                          Encarregat de laboratori i inspecció

– Producció:

–                          Titular de línia

–                          Matricer

– Logística:

–                          Gruista

–                          Administratiu programació

–                          Administratiu aprovisionament

– Manteniment:

–                          Mecànic

–                          Elèctric

Ambdues parts desitgen manifestar que en el cas de que les valoracions resultants del laude arbitral siguin menys favorables per als treballadors que les assignades actualment per l’empresa, en funció de l’acord adoptat al respecte, aquestes es mantindran, com a condició més beneficiosa, únicament respecte als treballadors que conformen l’actual plantilla.

3.- L’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions tenen qualitat d’arbitratge de dret.

4.- Amb la signatura de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflexa l’acord entre les parts, es dona per formalitzat el Conveni Arbitral.

5.- Amb el present acte de conciliació es dona compliment al tràmit d’audiència

previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol.licitarà, en funció de les competències assignades per el Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per a us exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya comunica a ambdues representacions que els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball designats per a confeccionar l’esmentat informe seran els Srs. Lluís Gabarró Colillas i Miguel Pérez Vicente.

Ambdues parts disposen del termini de 24 hores a partir de la data d’avui, per a comunicar per escrit a aquest Tribunal la existència d’alguna possible incompatibilitat, en el seu cas degudament fonamentada, dels tècnics designats.

La intervenció dels tècnics que composen l’esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que han de configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de medició que representen una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, es per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen  tècnic dins dels límits pressupostaries establertes al respecte per el Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

7.- Ambdues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar per el que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya es competent per a conèixer i resoldre el present procediment arbitral, en virtut d’allò previst en l’ Acord Interprofesional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i al empara d’allò establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) En virtut d’allò previst en el punt 8è de l’article 16 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol.licitar a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix, informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya es va personar a l’empresa, per primera vegada, el dia 3 de maig de 2004 a fi i efecte  de recaptar informació relativa al treball sollicitat i confeccionar el corresponent pla de treball. Donat que la valoració de tots els llocs objecte d’arbitratge suposava una quantitat de temps de treball important, les parts, conjuntament amb els tècnics de la citada Comissió, varen acordar la sollicitud d’una pròrroga del termini d’entrega del corresponent informe tècnic, fins el proper dia 31 de maig de 2004.

 En dates 17 i 19 de maig de 2004, es va mantenir una reunió conjunta amb la representació de l’empresa i el Comitè, efectuant-se una detallada visita als 15 llocs de treball objecte d’estudi, a fi i efecte de verificar i consensuar la descripció de funcions dels mateixos.

 Amb tota la informació recollida s’ha procedit a efectuar una valoració dels esmentats llocs de treball, fent servir el “Manual de Valoració de Llocs de Treball per a les Empreses adscrites al Conveni Col.lectiu per a la Indústria Siderometal.lúrgica”, confeccionat per la pròpia Comissió d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya, al objecte de realitzar el seu enquadrament als Grups Professionals del Metall.

 Per tot allò exposat anteriorment, es procedeix a dictar el següent:

LAUDE

 Els Grups Professionals que corresponen als llocs de treball que consten en el punt segon de l’antecedent tercer, d’acord amb l’establert en el Conveni Col.lectiu per la Indústria Siderometal.lúrgica de la província de Barcelona, son els que consten en el següent quadre:

LLOC DE TREBALL

GRUP PROFESSIONAL

ADMINISTRATIU CONTROLLING/REPORTING

4

ADMINISTRATIU OFERTES I PREUS

4

RESPONSABLE D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES

2

TÈCNIC DE DESENVOLUPAMENT RRHH

4

QUALITAT DE PROVEÏDORS

5

INSPECTOR DE QUALITAT

5

COORDINADOR DE SISTEMES DE GESTIÓ INTEGRADA

4

LLOC DE TREBALL

GRUP PROFESSIONAL

ENCARREGAT DE LABORATORI I INSPECCIÓ

4

TITULAR DE LÍNIA

5

MATRICER

5

GRUISTA

6

ADMINISTRATIU DE PROGRAMACIÓ

5

ADMINISTRATIU D’APROVISIONAMENT

5

MECÀNIC

4

ELÈCTRIC

4

 El Laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

 En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol.licitar-se de làrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

 El tràmit d’aclaració faculta a qualsevol de les parts a sol.licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

Rafael Martínez Romero

Eduardo de Paz Fuertes

Marisol Morales de Cano

Francisco García Perea

Cándido Romero Barranquero

Ramón Guasch Izaguirre