PAB 174/96

PAB 174/96

Laude arbitral dictat el 9 de juliol de 1996 per Eduardo de Paz Fuertes, Jordi Ros Bové, Daniel Ortega Sánchez i Francisco Javier Moreno Burgos, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa MLSA

Antecedents de fet

Primer. El dia 28 de juny de 1996, E.R.G., administrador únic i J.D.F., representant legal dels treballadors de l’empresa MLSA van presentar el conveni arbitral davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, resgistrat amb el número PAB 174/96.

Segon. El tema sotmès a arbitratge, segons consta en el conveni arbitral, és el següent:

«Mètodes i temps. Girar punys i fer repunt de punys. Dins de punys. Ambdós folre dur i gènere 0».

Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

Quart. D’acord amb el que estableix l’article 12.3 del Reglament del Tribunal de Catalunya ambdues parts designen la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya com a àrbitre d’aquest expedient.

Cinquè. El Tribunal Laboral de Catalunya va citar ambdues parts per al dia 4 de juliol de 1996, per realitzar el tràmit d’audiència previst en el seu Reglament de funcionament, on es feia constar el següent:

1. Amb la celebració d’aquesta reunió es fa el tràmit d’audiència.

2. Ambdues parts matisen, de comú acord, l’objecte de l’arbitratge al qual se sotmeten de manera expressa i voluntària, que es concreta de la forma següent:

«Determinar el mètode operatiu i els valors expressats en minuts per a l’activitat normal de les operacions següents:

– Girar punys i fer repunt de punys. Dins de punys. Ambdós folre dur i gènere 0.

– Fer i desfer paquets».

3. El Tribunal Laboral de Catalunya fa constar que l’objecte d’aquest arbitratge com també les respectives posicions de les parts, és un fet perfectament entès per la Delegació de Barcelona de l’esmentat Tribunal mitjançant els antecedents que existeixen.

Sisè. En l’esmentat tràmit d’audiència, ambdues parts es van sotmetre expressament, en matèria de retroactivitat del laude que es dicti, a allò que determini el mateix Tribunal en el respectiu laude.

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. Ambdues representacions, havent-se sotmès en matèria d’efectes retroactius, a allò que determini aquest Tribunal, s’estima el següent:

a) És cert que si existissin diferències en favor dels treballadors, aquestes haurien de satisfer-se des del moment en què es van aplicar els nous temps.

b) No obstant, cal tenir en compte, referent a això, que les reclamacions de quantitat, d’acord amb la legislació laboral vigent, tenen un termini de prescripció d’1 any.

III. En aquest expedient es van complir tots els requisits processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de forma especial, els previstos en els articles 11 i 12, referits al procediment arbitral.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

El mètode operatori i l’activitat normal de les operacions “girar punys i cosir repunt, i cosir dins de punys, ambdues folre dur i gènere 0”, és el següent:

Girar punys i cosir repunt

Mètode operatori de l’operació:

– Agafar peça, girar punys i deixar-ho sobre la taula.

– Agafar peça, situar-la en la màquina, cosir, i deixar-la al costat de la màquina.

– Canvi de canilla (element de freqüència).

– Ruptura de fil (element de freqüència).

– Repassar o polir puny amb tisores (element de freqüència).

Activitat normal:

Temps correcte                      Producció correcta

C = 0,860 minuts/peça                      Pc = 69,8 peces/hora

Temps òptim                          Producció òptima

Ci = 0,647 minuts/peça                     Pop = 92,8 peces/hora

Desfer i fer paquet

Mètode operatori:

– Agafar paquet, deslligar-lo, preparar peces sobre la taula, tallar tiquet i signar.

– Agafar peces, tallar-les, lligar paquet i deixar-lo al costat de la màquina.

Activitat normal:

Temps correcte                                 Temps òptim

C = 0,635 minuts/paquet                   Ci = 0,477 minuts/paquet

Cosir dins de punys

Mètode operatori:

– Agafar 2 peces, unir-les, doblegar-les i situar-les en la màquina, cosir i deixar-les al costat de la màquina.

– Canvi de canilla (element de freqüència).

– Ruptura de fil (element de freqüència).

– Treure restes de fil de la talladora (element de freqüència).

Activitat normal:

Temps correcte                                 Producció correcta

C = 0,820 minuts/peça                                  Pc = 73,1 peces/hora

Temps òptim                                      Producció òptima

Ci = 0,616 minuts/peça                                 Pop = 97,4 peces/hora

Desfer i fer paquet

Mètode operatori:

– Agafar paquet, deslligar-lo, preparar peces sobre la taula, tallar tiquet i signar.

– Agafar peces, tallar-les, lligar paquet i deixar-lo al costat de la màquina.

Activitat normal:

Temps correcte                      Temps òptim

C = 0,640 minuts/paquet       Ci = 0,481 minuts/paquet

Els efectes que puguin originar-se amb motiu de l’aplicació d’aquest laude, es retrotrauran, en el temps, al període d’1 any anterior a la seva data.

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.