PAB 169/08

LAUDE ARBITRAL

DICTAT  PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSADA PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SR. RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, PRESIDENT; SRS. RAMÓN MANUEL DE LA MORA Y DE PLANELL, JOAQUÍN JUAN PEÑA I FRANCESC NÉCIGA RUBIO, VOCALS EN L’EXPEDIENT PAB 169/2008 –F. A., X. A. DE M.- EL DIA 30 DE MAIG DE 2008.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER:.- El dia 25 de gener de 2008, els representants dels treballadors de F. A., X. A. DE M., Srs. M. C. G., E. M. M., F. P. M. i M. À. G. G.), van presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 63/2008.

SEGON:.- El tema sotmès a conciliació, segons es feia constar en l’escrit introductori presentat, es el que consta detallat a continuació:

1.- Origen i desenvolupament:

Desacord en el sistema de classificació dels auxiliars administratius. Demanem el peritatge per part del TLC per valorar diferents llocs de treball: Diagnòstic per la imatge (radiologia), diagnòstic biològic (Laboratori), patologia (anatomia patològica), oficina de cribatge de mama), farmàcia, unitat d’atenció al malalt crític, bloc quirúrgic, unitats d’hospitalització, programació quirúrgica, programació ambulatòria, rehabilitació, hospital de dia, admissions central, admissions servei d’urgències, consulta externa, centraleta/informació, atenció primària (ambulatoris).

2.- Objecte i pretensió:

Valoració per part del TLC dels llocs referits anteriorment.

TERCER:.- Degudament citades les parts, la Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya es va dur a terme al llarg dels dies 1 i 29 de febrer de 2008, finalitzant amb el resultat d’acord, en el següents termes:

PRIMER:.– Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 17 i 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i  nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació.

 

 

SEGON:.- Ambdues representacions han consensuat la descripció de funcions dels llocs de treball que ha de servir de base per determinar la valoració dels mateixos.

 

 

La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:

 

 

“Determinar a quins grups professionals i nivells salarials han d’estar adscrits el personal assignats als  llocs de treball que consten a l’escrit introductori”

 

 

TERCER:.- L’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions té qualitat de arbitratge de dret.

 

 

QUART:.- Amb la signatura de la present Acta de Conciliació que reflexa l’acord entre las parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

 

 

CINQUÈ:.- Amb el present acte de Conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

 

 

SISÈ:.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern pe a us exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient. Els tècnics designats per la confecció del treball tècnic corresponent comuniquen, en aquest acte i degut a la complexitat de la feina a realitzar, que el termini per lliurar l’informe definitiu es prorroga fins el proper dia 16 de maig de 2008.

 

 

Així mateix, s’adjunta igualment a la present -Doc. núm. 2-, l’Acta aixecada el passat dia 19 de febrer de 2008, per raó de la visita que els tècnics designats varen dur a terme, a l’objecte de confeccionar el pressupost previ sol·licitat.  

 

 

La intervenció dels tècnics que composen l’esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres que consten en el pressupost acceptat per la representació empresarial, còpia del qual s’adjunta a la present Acta, com a Doc. Núm. 2.

 

 

SETÈ:.- Ambdues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar por allò que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya es competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, a tenor d’allò previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara d’allò establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) A tenor d’allò previst en el punt 8è de l’article 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix, informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) Prèviament al dictamen, els tècnics Srs. Miguel Pérez i Albert Callís, durant els dies 7, 14 i 24 d’Abril i 19 i 20 de Maig de 2008 i amb la col·laboració de la Direcció de RRHH i els membres del Comitè d’Empresa, van procedir a adequar el Manual de Valoració de Llocs de treball del Tribunal Laboral de Catalunya a les característiques d’una empresa del sector hospitalari com és la F. A.. Així mateix, es va dur a terme una reunió amb les parts, a fi i efecte de concretar els aspectes en discussió respecte de l’informe a emetre, recollir la informació a facilitar i realitzar el treball de camp necessari per procedir a la confecció de les Valoracions de Llocs de Treball conduents a determinar quin ha de ser l’enquadrament professional dels ocupants dels llocs avaluats.

Val a deixar constància de que els llocs de treball a avaluar han estat tots ells de l’Àrea Administrativa, al servei de totes les Unitats, Serveis i Departaments Mèdics dels Hospitals de la X.

Amb tota la informació obtinguda, i després d’estudiar amb profunditat les especificacions de funcions dels 19 llocs de treball a valorar i entrevistar-se amb les ocupants de 5 d’ells que es va considerar requerien aclariments, els tècnics Miguel Pérez i Albert Callís van procedir a realitzar la Valoració dels mateixos.

En últim terme cal constatar que segons document de data 15 de maig de 2008, ambdues representacions acorden sol·licitar l’endarreriment de la data de lliurament de l’informe tècnic fins el dia 27 de maig de 2008.

Per tot el que precedeix, es dicta el següent

LAUDE ARBITRAL

El grup professional i nivell salarial al que han d’estar adscrits el personal assignat als  llocs de treball objecte del present arbitratge, es el que consta detallat en el quadre exposat en la pàgina següent:

El Laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del Laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o  àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que tindrà que facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o esclariment d’algun dels punts continguts en el Laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per a rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

 

 

 

 

 
Rafael Martínez RomeroFrancesc Néciga Rubio
  
Joaquín Juan PeñaRamón M. De la Mora y de Planell