PAB 167/97

PAB 167/97

Laude arbitral dictat l’11 de juny de 1997 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido BanÚs, Javier Agudo LÁzaro i Rafael Martínez Romero, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa EP

Antecedents de fet

Primer. El dia 21 de maig de 1997, M.Á.N.R., president del comitè d’empresa d’EP, va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 166/97.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Impossibilitat d’acord entre el comitè d’empresa i la direcció d’aquesta després de l’anàlisi realitzada pels tècnics del sindicat quant als mesuraments i rendiments de les referències pactades en l’acord signat el passat dia 13 de març davant del Tribunal Laboral de Catalunya. Referències sense acord:
W06K9811062 i W06K9811061 (operació 30)».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 21 de maig de 1997, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Determinar la producció horària a activitat normal de les refe-rències següents: W06K9811062 i W06K9811061 (operació 30)».
Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Quart. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
Cinquè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Sisè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Cata-lunya sol·licitarà, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, del present expedient.
Setè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa per primera vegada el dia 30 de maig, per tal de conèixer l’operació i establir el pla de treball. Aquests tècnics van realitzar el treball de camp a l’empresa el dia 3 de juny de 1997.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

La producció horària normal de les referències W06K9811061 i W06K9811062 (operació 30), sense incloure-hi la preparació inicial del lloc de treball ni la prova destructiva de la peça, feines que hauran de comptar amb el temps complementari necessari, és la següent:

Referència W06K9811061 (operació 30)

Producció horària normal

50 peces/hora

Referència W06K9811062 (operació 30)

Producció horària normal

50 peces/hora

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.