PAB 16/00

PAB 16/2000

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: DON EDUARDO DE PAZ FUERTES, PRESIDENT; DON JOAN M. ANGULO ARRESE;DON FCO. JAVIER MORENO BURGOS; DOÑA ENRIQUETA DELGADO BASTIA, VOCALS, EN L’EXPEDIENT PAB 16/2000 VSTN SSTMS INTRRS ESPÑ, S.L.,EL DIA VINT-I-UN DE FEBRER DE DOS MIL.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. El dia 1 de Desembre de l’any 2000, el Comitè d’Empresa de VSTN SSTMS INTRRS ESPÑ, S.L., va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 398/1999.

SEGON. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori és el següent:

S’han realitzat diverses reunions en els últims dos anys en relació amb mètodes i temps de màquina, amb tècnics de les dues parts i ha estat impossible arribar a un acord, a causa de discrepàncies en diversos temes de tipus tècnic.

TERCER:.- Degudament citades les parts va ser intentada la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 17 de Gener de l’any 2000, finalitzant aquesta amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen:

1.- Totes dues representacions se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 16 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

2.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

Determinar la producció normal, mitjançant el sistema MTM, de les següents peces: F11/2; F39 o F40, indistintament; i F38.

3.- L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

4.- Amb la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per ús exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

7.- Totes dues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) D’acord amb el previst en el punt 8º de l’article 16 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licito a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió Tècnica d’Organització del Treball es va presentar en les instal·lacions de l’Empresa VSTN SSTMS INTRS ESPÑ, S.L. situades al carrer França, 15 de la població d’Igualada, el dia 27 de Gener de 2000, per recollir informació respecte a les operacions objecte de l’estudi i establir un pla de treball de la qual compareixença es va aixecar la corresponent acta en la que es recull, a més a més, un acord entre les parts de que els siguin entregats, també, els coeficients de necessitats personals i de fatiga. Durant aquest mateix dia i el següent es van prendre les dades necessaris per a l’elaboració de l’estudi, incloent una detallada filmació en vídeo de les operacions a analitzar.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

La producció normal, mitjançant el sistema MTM, de les següents peces: F11/2; F39 o F40, indistintament; i F38, és la següent:

Tipus de Contenidor Capacitat de la Màquina (cicles/hora) Operari Producció horària normal (en cicles/hora) Coeficient de fatiga i necessitats personals
METÀL·LIC 76,9 A (1er. lloc) 58,5 12,0%
B (2on. lloc) 76,9 12,0%
METÀL·LIC 60,0 A o B 60,0 12,0%
FUSTA A o B 56,8 12,0%
METÀL·LIC 51,4 A o B 44,5 12,0%
FUSTA A o B 44,3 12,0%

El Laude únicament podrà recórrer-se davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.