PAB 151/96

PAB 151/96

Laude arbitral dictat el 26 de juny de 1996 per Javier Agudo Lázaro, Marisol Morales de Cano, Eduardo de Paz Fuertes i Rafael Martínez Romero, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa HMESA

Antecedents de fet

Primer. El dia 15 de maig de 1996, el comitè d’empresa d’HMESA va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 143/96.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:

«Que durant 18 mesos i en els models que s’esmenten més avall, els temps eren provisionals. Que fa aproximadament 2 setmanes l’empresa ha establert nous temps als models esmentats. L’increment efectuat significa un 28% respecte a la producció anterior i un 23% de descens en els temps concedits. Els models són: PLM-3, 43-KT, 64-KT, 75-KT i 86».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 21 de maig de 1996, que conclogué amb el resultat d’acord en els termes que es transcriuen a continuació:

«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.

Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:

«Determinar la producció normal en les operacions següents, corresponents a les cèl·lules PLM3: PLM-43; PLM-43 KT; PLM-54; PLM-54 KT; PLM-64; PLM-64 KT; PLM-75; PLM-75 KT; PLM-86 i PLM-86 KT».

Tercer. Fins que no es produeixi el laude del Tribunal Laboral de Catalunya, l’empresa mantindrà els temps corresponents a la primera fase d’adaptació, que són els que es realitzen actualment.

Quart. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

Cinquè. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació, que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.

Sisè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Setè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya podrà sol·licitar, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, de l’expedient corresponent.

Vuitè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en l’article 12.8 del Reglament de funcionament del Tribunal de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa el dia 29 de maig de 1996 a fi de reunir-se amb les parts (direcció i comitè) per analitzar la problemàtica suscitada en la controvèrsia. La Comissió de tècnics va poder constatar que els treballs subjectes a controvèrsia (operació de premsar fons i muntar, i embalar armaris) es fabriquen en sengles cèl·lules de treball que es componen d’1 premsa i diverses eines, tot, atès per 2 treballadors o més.

IV. La direcció i el comitè d’empresa van remetre a la Comissió de tècnics del Tribunal Laboral de Catalunya, un escrit on s’acordava, a fi d’agilitar el mesuratge de temps de les cèl·lules de premsatge fons, muntatge i embalatge de la família PLM3, sol·licitar als representants del Tribunal Laboral de Catalunya que els resultats s’expressessin en “producció horària normal” per a un operari.

V. La Comissió de tècnics, en data 5 de juny de 1996, va sol·licitar una pròrroga de 15 dies hàbils, del termini que assenyala l’acta de la Comissió paritària de l’Acord Interprofessional de Catalunya, per al lliurament de l’estudi sol·licitat.

VI. En aquest expedient es van complir tots els requisits processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de forma especial, els previstos en els articles 10 i següents, referits al procediment arbitral.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

La producció normal de les operacions, corresponents a les cèl·lules PLM3, és la següent:

Article

Temps normal en 10 mil·lèsimes d’horaProducció horària normal

PLM-43

1.8685,35

PLM-54

2.0044,99

PLM-64

2.2144,52

PLM-75

2.6803,73

PLM-86

3.3632,97

PLM-43 KT

1.9645,09

PLM-54 KT

2.1044,75

PLM-64 KT

2.3194,31

PLM-75 KT

2.7923,58

PLM-86 KT

3.4822,87

En els models PLM-75, PLM-86, PLM-75 KT i PLM-86 KT, l’operació de “retirar fons del motlle i col·locar-lo boca per amunt sobre la taula de “desbordado” sempre haurà de ser executada per 2 operaris.

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.