PAB 126/00

PAB 126/2000

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: DON FERNANDO ALBISU CODINA, PRESIDENT; DON JOSÉ LUIS SALIDO BANUS; DON ANTONIO CASTÁN SANCLEMENTE I DOÑA CARMINA LÁZARO ALAYA, VOCALS, EN L’EXPEDIENT PAB 126/2000, FL BT, S.A.,L DIA VINT-I-CINC DE D’ABRIL DE DOS MIL.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. El dia 21 de març de l’any 2000, els Srs. Sntg Rg de la Igls; Js Atn Frr Svdr; Js Pld Prz i les Sres. Gmm Brrs Vntr i Mnts Vng Bsqts, tots ells membres del Comitè d’Empresa de FL BT, S.A, van presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 108/2000.

SEGON. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’Escrit Introductori és el següent:

L’empresa ha procedit a realitzar una sèrie de recronometratges en diverses seccions, sent el resultat d’alguns d’ells impossible d’assolir activitat en funció del rendiment que es realitza.

TERCER:.- Degudament citades les parts va ser intentada la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 28 de Març de l’any 2000, conclouen aquesta amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen:

1.-Les dues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 15 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

2.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

Determinar la producció a activitat normal i òptima de les següents operacions:

– MECANITZAT: Monocomandament rentat Èxit; Monocomandament aigüera Phenix i Bany Èxit (Fase 20).
– FONERIA: Monocomandament Bidet Èxit; Monocomandament Bany Dutxa Cointra i Monocomandament Dutxa Phenix.
– MUNTATGE: Monocomandament Bidet; Monocomandament Bany; Monocomandament Prestatge Cuina Túnel Fos i Aigüera Mural Convencional.

3.-L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

4.- Amb la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per ús exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

La intervenció dels tècnics que componen l’esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que deuen configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de mesurament que representin una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, és per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen tècnic dins dels límits pressupostaris establerts sobre això pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

7.- Totes dues representacions deixen constància expressa que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

FONAMENTS DE DRET

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) D’acord amb el previst en el punt 8º de l’article 16 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licito a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió Tècnica d’Organització del Treball es va presentar en les instal·lacions de l’Empresa FL BT,S.A.,l dia 3 d’Abril per realitzar l’estudi dels deu models abans citats i es va comprovar que, aquest, sobrepassava els paràmetres lògics que deuen configurar l’informe pericial dels tècnics, i tant la representació dels treballadors com la representació empresarial van decidir, de comú acord en aquell mateix acte, del qual es va aixecar la corresponent Acta que consta en l’expedient, reduir el número de models a estudiar quedant així en els següents:

MECANITZAT: – Bany Èxit (Fase 20), Ref. 803, 1 operari.  
FONERIA: – Monocomandament Bany Dutxa Cointra, Ref. 805, 1 operari.  
MUNTATGE: – Monocomandament Baño, Ref. 28555, 3 operaris.
– Fregadora Mural Convencional, Ref. 5624/11-N, 3 operaris.
– Monocomandament Bidet, Ref. 28227, 2 operaris.

IV) La Comissió Tècnica d’Organització del Treball es va presentar, novament els dies 7 i 11 d’Abril, en les instal·lacions de l’Empresa FL BT,S.A., per recollir informació respecte a les operacions objecte de l’estudi i prendre les dades necessaris per a l’elaboració de l’informe.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

La producció a activitat normal i òptima de les operacions de MECANITZAT: Bany Èxit (Fase 20), Ref. 803, 1 operari; FONERIA: Monocomandament Bany Dutxa Cointra, Ref. 805, 1 operari; MUNTATGE: Monocomandament Bany, Ref. 28555, 3 operaris, Fregadora Mural Convencional, Ref. 5624/11-N, 3 operaris i Monocomandament Bidet, Ref. 28227, 2 operaris, és la següent:

PRODUCCIÓ PER HORA
OPERACIÓ MODEL ACTIVITAT NORMAL ACTIVITAT ÒPTIMA OBSERVACIONS
MECANITZAT

Bany Èxit
(Fase 20)
Ref. 803
1 operari

135 155 Producció òptima aquesta limitada pel temps màquina. L’autocontrol es podria estudiar, que acostant la taula a la màquina es pot simultaniejar amb el temps maquina.
FONERIA

Monocomandament Bany Dutxa Cointra
Ref. 805
1 operari

35,4 44,9 Producció òptima aquesta limitada pel temps maquina.
MUNTATGE Monocomandament Bany
Ref. 28555
3 operaris
52,1 69,3 Producció referida per un equip de 3 operaris.
MUNTATGE

Fregadora Mural Convencional
Ref. 5624/11-N
3 operaris

42,1 56,0 Producció referida per un equip de 3 operaris. El mètode observat és amb el túnel premontat.
MUNTATGE

Monocomandament Bidet
Ref. 28227
2 operaris

44,5 59,2 Producció referida per un equip de 2 operaris.

El Laude únicament podrà recórrer-se davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.