PAB 122/95

Laude arbitral dictat el 16 de juny de 1995 per Fernando Albisu Codina, Juan José Meca Saavedra, Guillermo Pastor Masó i Francisco Javier Moreno Burgos, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa MLSL

Antecedents de fet

Primer. El dia 28 d’abril de 1995, E.R.G., apoderat de l’empresa MLSL, i J.D.F., presidenta del comitè d’empresa, van presentar el conveni de submissió exprés i voluntari de treballadors i empresaris al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 116/95.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Establiment del mètode i dels temps de les operacions següents:

— Aplanament i refinació de cises cosint sobre Owerlock.

— Tancament de laterals (màniga llarga i màniga curta) tallant fil de costura i apilant camises».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 8 de maig de 1995, que va concloure amb el resultat d’acord en els termes que es transcriuen a continuació:
Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al procediment d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual designen per unanimitat el Tribunal, que entén del procediment de conciliació i mediació.

Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Determinar el càlcul de l’activitat normal en les següents operacions, de les persones que habitualment realitzen les funcions:
1. Aplanament i refinació de cises cosint sobre Owerlock.
2. Tancament de laterals de màniga llarga i de màniga curta tallant fil de costura i apilant camises.
Per aquestes operacions caldrà tenir en compte els teixits codificats en l’expedient PA 142/94 assenyalats de l’A a la Z (ambdós inclosos).
Igualment caldrà cronometrar els temps per paquet.
Caldrà considerar el temps d’adaptació quan aquestes funcions siguin realitzades per personal no habitual.
Així mateix, els tècnics podran recomanar qualsevol tipus de mesura, si n’hi ha, que porti a l’optimització dels mètodes de treball d’aquestes referències».
Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret (tècnic).
Quart. Amb aquest acte es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Cinquè. Amb la signatura d’aquest acte de conciliació, que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
Sisè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor del previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada. Aquesta comissió es va personar a l’empresa el dia 12 de maig de 1995 per mantenir una entrevista amb la direcció i el comitè d’empresa per tal d’escoltar ambdues parts. Es va acordar entre ambdues parts i els tècnics el mètode operatori i la classificació del material segons la dificultat. Els estudis dels temps es van realitzar els dies 25 i 30 de maig de 1995.

III. En aquest expedient es compleixen tots els requisits processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de forma especial, els previstos en els articles 10 i següents, referits al procediment arbitral.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

Primer. L’activitat normal en les operacions objecte del conflicte, de les persones que habitualment realitzen les funcions, és la següent:

Operació 1
Planxar i refinar cises sobre Owerlock
Dificultat del gènereTemps normal en minuts
00,883
10,905
20,936
Temps per paquet = 0,753 minuts
Operació 2
Tancament de laterals de màniga llarga i de màniga curta, tallant fil de costura i apilant camises
A. Màniga curta
Dificultat del gènereTemps normal en minuts
00,678
10,712
20,747
Temps per paquet = 0,986 minuts
B. Màniga llarga
Dificultat del gènereTemps normal en minuts
00,765
10,803
20,851
Temps per paquet = 0,986 minuts

Segon. Pel que fa a l’optimització dels mètodes de treball d’aquestes referències es recomana col·locar un tallafils a la màquina Owerlock per clavar mànigues, com el que hi ha a la màquina que tanca els laterals; així no s’hauria de fer la refinació de cises en la majoria del gènere.

Tercer. Quan les funcions siguin realitzades per personal no habitual i vist que no hi ha norma aplicable al respecte, les parts hauran d’acordar períodes d’adaptació en funció dels criteris expressats en el conveni col·lectiu del sector.

Aquesta resolució arbitral té caràcter vinculant i obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut, i únicament pot ser recorreguda davant dels tribunals competents pels motius previstos en l’article 11.10 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Ambdues parts, després de la notificació d’aquest laude i en el termini de 7 dies, podran sol·licitar a l’àrbitre o als àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts (art. 11.11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya).

Aquest laude ha estat emès per unanimitat dels membres que formen la delegació corresponent del Tribunal Laboral de Catalunya i en prova de conformitat el signen a la ciutat de Barcelona amb data 16 de juny de 1995.