PAB 112/97

PAB 112/97

Laude arbitral dictat el 16 de maig de 1997 per José Luis Salido BanÚs, Fernando Albisu Codina, José Luis IbÁñez Palomo i Rafael Martínez Romero, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa TB

Antecedents de fet

Primer. El dia 14 de març de 1997, el comitè d’empresa de TB va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 112/97.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«1. Que l’empresa TB no té un sistema mesurat d’activitat anteriorment al que s’exposa a continuació.
2. Que en els butlletins de fabricació hi figuren activitats qualificades com a òptimes, que suposen per als treballadors d’aquest centre de treball un sobreesforç en el rendiment habitual.
3. Que en diverses reunions que han mantingut aquesta representació dels treballadors i la direcció de l’empresa, s’ha sol·licitat un incentiu pel sobreesforç que realitzen els treballadors.»

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 3 de d’abril de 1997, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Determinar la producció (nombre de peces) que derivi de l’activitat normal de l’operari, en l’agrupació de dentadores: línia de picar, línia de corona del comptaquilòmetres i rectificadora d’interior».
Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Quart. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
Cinquè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Sisè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Cata-lunya sol·licitarà, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, del present expedient.
Setè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa per primera vegada el dia 10 d’abril de 1997 per establir el pla de treball, tenint en compte també el programa de producció de l’empresa. Aquests tècnics es van presentar a l’empresa en diferents dates posteriors a fi de completar la informació i les dades necessàries per a l’elaboració de l’estudi, essent l’última d’aquestes dates la del 13 de maig de 1997.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

La producció normal (nombre de peces) que es deriva de l’activitat normal de l’operari en l’agrupació de dentadores: línia de picar, línia de corona del comptaquilòmetres i rectificadora d’interior, és la següent:

Línia de picar
Producció per hora derivada
de l’activitat normal de l’operari
Referència Z-12714
Referència R-12646
11 peces/hora
11 peces/hora
Línia de corona del comptaquilòmetres
Producció per hora derivada
de l’activitat normal de l’operari
Referència 32701-9C00022,5 peces/hora
Rectificadores d’interiors rin-01 i rin-11
Producció per hora derivada
de l’activitat normal de l’operari 
Referència BN-1608
Referència 33132-G9800
16,3 peces/hora
16,3 peces/hora

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.

PAB 118/97