PAB 110/98

PAB 110/98

Laude arbitral dictat el 14 de maig de 1998 per Juan José Meca Saavedra, Marisol Morales de Cano, Rafael MartÍnez Romero i Javier Agudo LÁzaro, membres de la DelegaciÓ de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de soluciÓ al conflicte existent a l’empresa RIJM

Antecedents de fet

Primer. El dia 7 d’abril, el comitè d’empresa de RIJM va presentar la convocatòria de vaga on sol·licitava el tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, expedient registrat amb el número PCB 105/98.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en els objectius i reivindicacions que motiven la convocatòria de vaga, és el següent:
«– La posició intransigent de l’empresa en negar-se a negociar el pacte de millora presentat pel comitè d’empresa en data 16 de febrer de 1998.
– L’actitud que adopta l’empresa en l’ús del local del comitè d’empresa.
– La modificació substancial de les condicions de treball que afecten els treballadors/es en matèria d’incentius i temps sense notificació al comitè d’empresa.
– Que l’empresa accepti l’arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya en el temps mesurat del codi 041730 n.6.
– Informació denegada a la sol·licitud del president del comitè d’empresa amb data 24 de març de 1998 en matèria econòmica.
– Mal ús del local del comitè a més de les limitacions que es pretenen imposar per al seu ús i escassetat de mitjans per al desenvolupament de les activitats pròpies del comitè».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 15 d’abril de 1998, que conclogué amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«1. Ambdues parts es comprometen a iniciar la negociació del pacte de millora i fixen la data de la primera reunió per a la primera quinzena del mes de maig de 1998. En el cas de no arribar a cap acord sobre el pacte esmentat ambdues parts es comprometen a sotmetre’s als procediments de conciliació i mediació i, si escau, arbitratge, del Tribunal Laboral de Catalunya.
2. L’empresa es compromet a facilitar al comitè d’empresa un arxiu amb claus, material d’oficina i la utilització del telèfon, fotocopiadora i fax, per a l’ús exclusiu de les funcions de representació del comitè.
3. Ambdues representacions es comprometen a complir, cadascuna en l’àmbit de les seves responsabilitats, les obligacions contingudes en els articles 64 i 65.2 de l’Estatut dels treballadors.
4. a). Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
b) La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:
«Determinar la producció a activitat normal de les operacions que ambdues parts determinin de forma consensuada».
c) La representació de l’empresa i el comitè d’empresa determinaran, de forma consensuada, la selecció d’operacions objecte del mesuratge, i hauran de lliurar la llista unànimement aprovada al Tribunal Laboral de Catalunya, durant el dia 21 d’abril de 1998. El Tribunal Laboral de Catalunya assumirà el mesuratge de les operacions consensuades fins esgotar les possibilitats pressupostàries amb les quals s’ha dotat la Comissió tècnica d’organització del treball per al present expedient.
d) L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
e) Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
f) Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
g) La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, del present expedient.
h) Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació vigent, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.
5. La representació dels treballadors desconvoca formalment en aquest acte la vaga prevista per als dies 16, 22 i 29 d’abril de 1998.»

Quart. La representació de l’empresa i el comitè d’empresa en compliment del punt 4.c de l’acta de conciliació i mediació de data 15 d’abril de 1998, va comunicar, el 21 d’abril de 1998 a la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, la selecció d’operacions objecte del mesuratge.

Fonaments jurídics

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II) En virtut del previst en el punt 8è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa els dies 29 d’abril per contactar amb les parts i seleccionar les referències i possibilitats de programació; i el 4, 5 i 6 de maig per fer l’estudi tècnic de mesuratge de càrregues de treball partint de les referències que les parts en litigi han seleccionat, de la llista que l’empresa i el comitè van enviar a aquest Tribunal el dia 21 d’abril de 1998, com a susceptibles d’efectuar-hi mesuratge. Aquestes referències són les següents:

Secció

Designació

Referència

Client

Cataforesi

Carcassa comptador gas llisa

058300 CA

170

Cataforesi

Carcassa comptador gas amb rosca

058300 CA

170

Pols

Pintura alumini quadre bicicleta

065060 AL-27

 578

Pols

Envernissat quadre bicicleta

065060 AL-29

578

Esmalt

(A definir segons les possibilitats de programació)

Atesa la impossibilitat de programar la producció per a la secció d’esmalt, aquesta no s’inclou en el present expedient.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

La producció a activitat normal de les referències següents 058300 CA (Carcassa comptador gas llisa i Carcassa comptador gas amb rosca), 065060 AL-27 (Pintura alumini quadre bicicleta) i 065060 AL-29 (Envernissat quadre bicicleta), és la següent:

ReferènciaCàrrega de treball en deumil·lèsimes/horaProducció
normal/hora
CàrregaPrepinturaDescàrregaMitjana
065060 AL-2794,3120,0124,6110,091
065060 AL-29122,0137,0129,5 77
058300 CAVerificar carcasses llises55,1181
058300 CAVerificar carcasses amb rosca50,0200

La velocitat de la cadena no presenta limitacions aparents durant el desenvolupament del treball dels equips.

Les produccions exposades en el quadre anterior corresponen a les normals o mínimes exigibles per al conjunt d’un equip de 5 operaris, en el cas del pintat de quadres amb alumini Ref. 06506 AL-27, i de 4 operaris per a l’envernissat de la Ref. 06506 AL-29, seguint el mètode de treball i freqüències descrites anteriorment de manera esquemàtica.

En cas d’ampliar o reduir el nombre de persones que componen l’equip caldria corregir convenientment el repartiment de les càrregues de treball i la producció exigible per l’hora efectiva de treball de la cadena.

Les produccions normals per hora efectiva de treball, en el cas de l’operació de verificar carcasses llises i amb rosca per a comptador de gas, corresponen a un sol operari treballant amb el mètode i condicions mitjanes de treball, i aplicant les freqüències aleatòries d’efecte derivades d’una àmplia mostra estadística; per tant seria aconsellable computar els càlculs de rendiment en períodes amplis per poder compensar les variacions que es presenten en les condicions de treball.

Els temps necessaris per a preparar, omplir i escórrer de la cadena de pintura (secció pols) en començar o acabar la partida, no s’inclouen en les normes de temps. Per tant, hauran de ser compensades amb la concessió d’un temps suplementari equivalent a un cicle complet d’avanç de la cadena.

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.