PAB 102/95

Laude arbitral dictat el 23 de maig de 1995 per Josep Garcia Areny, Isidoro Guillén Montenegro, Javier Agudo Lázaro i Francisco Javier Moreno Burgos, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa INPLEXSA

Antecedents de fet

Primer. El dia 4 d’abril de 1995, la representació de l’empresa i la dels treballadors de l’empresa INPLEXSA va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número d’expedient PCB 96/95.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«El comitè d’empresa sol·licita i l’empresa accedeix a que es realitzi un nou examen del mètode operatori del procés d’injecció de la referència 0362 per part de la Comissió tècnica que va actuar amb anterioritat en la mateixa referència per mitjà del Tribunal Laboral de Catalunya».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 10 d’abril de 1995, que va concloure amb el resultat d’acord en els termes que es transcriuen a continuació:

Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al procediment d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual designen per unanimitat el Tribunal, que entén del procediment de conciliació i mediació des de l’inici de l’expedient.

Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Si el mètode que, en el seu moment, va ser emprat per donar solució al conflicte de l’expedient PC 209/1994 és el mateix (ref. 0362)».

Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

Quart. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.

Cinquè. Amb aquest acte es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Sisè. Als efectes del que s’acorda, ambdues parts formalitzen amb aquest acte el corresponent conveni arbitral.

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor del previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada, que es va personar a l’empresa el dia 27 d’abril de 1995 per analitzar els treballs i prendre les dades pertinents, emetent l’esmentat informe el dia 19 de maig de 1995.

III. En aquest expedient es van complir tots els requisits processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de forma especial, els previstos en els articles 10 i següents, referits al procediment arbitral.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

El mètode que, en el seu moment, va ser emprat per donar solució al conflicte de l’expedient PA 209/1994, pel que fa a la referència 0362, i el que s’ha observat en aquest expedient no són idèntics, sinó que varien lleugerament.

En concret, la variació afecta únicament la forma d’evacuar les peces acabades a les caixes d’expedició. En el mètode vist abans s’evacuaven de 4 en 4 cada 2 cicles de la màquina d’injecció, mentre que en l’observat en data 27 d’abril de 1995 s’evacuen de 2 en 2 cada cicle de la màquina. Això fa que el temps tipus per peça passi a ser de 36,8 segons a 36,17 segons i que, en conseqüència, la producció exigible amb el mètode observat el dia 27 passi de 97,83 peces/hora a 99,53 peces/hora, cosa que significa un increment de l’1,73%.

Aquest laude, que ha estat emès per unanimitat dels membres que formen la delegació corresponent del Tribunal Laboral de Catalunya, que signen en prova de conformitat, té caràcter vinculant i obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut, i únicament podrà ser recorregut davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima (art. 11.10 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya).

Ambdues parts, després de la notificació d’aquest laude i en el termini de 7 dies, podran sol·licitar als àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts (art. 11.11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya).