PAB 77/97

 PAB 77/97

Laude arbitral dictat el 4 d’abril de 1997 per Francisco Javier Moreno Burgos, Fernando Albisu Codina, Josep García Areny i José Ángel Cantalejo Holgado, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa PSA

Antecedents de fet

Primer. El dia 24 de febrer de 1997, el comitè d’empresa de PSA va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 69/97.
Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Discrepància en el control de lacar, estufar i embalar. Deno-minació de l’article: “Juntura entreportes INCA, estudi 325-04”».
Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 5 de març de 1997, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Determinar la producció normal i el cicle normal de treball de l’operació de lacar i estufar de la peça 325».
Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Quart. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
Cinquè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Sisè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Cata-lunya sol·licitarà, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, del present expedient.
Setè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa el dia 9 de març de 1997 a fi de mantenir una entrevista amb la direcció i el comitè d’empresa i veure sobre el terreny l’execució de l’operació en discòrdia. Posteriorment es va efectuar el cronometratge el dia 19 de març de 1997, per tal d’emetre l’informe sol·licitat.

IV. El dia 24 de març de 1997, els tècnics van sol·licitar una ampliació de 5 dies hàbils del termini que estableix el punt 11 de l’acta de la Comissió paritària d’interpretació, aplicació i seguiment de l’Acord Interprofessional de Catalunya de data 9 de maig de 1994, ampliació que va ser concedida per aquest Tribunal en la mateixa data de la seva sol·licitud.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

La producció normal i el cicle normal de treball de l’operació de lacar i estufar de la peça 325, és la següent:

Cicle normal Producció normal
134,63 deumil·lèsimes d’hora 74,28 peces/hora

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.