PAGI 30/02

LAUDE ARBITRAL

 

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE GIRONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSADA PELS SEGÜENTS MEMBRES: SR. RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, PRESIDENT; SR. FERNANDO ALBISU CODINA, SRA. MARISOL MORALES DE CANO I SRA. JUANA ROMERO LLORENTE, VOCALS; EN L’EXPEDIENT PAGI 30/2002 INESA, EL DIA 16 DE SETEMBRE DE 2002.

 

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER:.- El dia 15 de Juliol de 2002, el Comitè d’Empresa D’INESA, va presentar escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que es va registrar amb el número PCGI 27/2002.

 

SEGON:.- El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori es el següent:

 

En data 19/04/02 el Comitè d’Empresa va lliurar a la Direcció de l’Empresa diversos escrits dels treballadors que a continuació relacionem: P.O.J., F. G P., C. M. M., R. H. E. i C. G. S., els quals reclamaven que, donada la descripció de funcions i tasques que caracteritzen a cada Grup Professional haurien d’estar adscrits al Grup 5 en comptes del Grup 6.

 

En data del 22/05/02, la Direcció de l’Empresa va contestar negativament a les sol,licituds.

 

El 04/06/02 es va presentar a la Comissió Paritària del Conveni Col.lectiu de Treball per a les Indústries Siderometal.lúrgiques per a la província de Girona, l’escrit de petició d’intervenció segons l’art. 17 d’aquest Conveni.

 

El 03/07/02, la Comissió Paritària aixeca acta sense acord referent a la qüestió plantejada.

 

TERCER:.- Degudament citades les parts es va intentar la Conciliació/Mediació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 22 de Juliol de 2002, la qual finalitza amb el resultat d’ AVINENÇA,  en els  termes que a continuació es transcriuen:

 

1.- Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 15 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a tals efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Girona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

 

2.- La qüestió a dirimir que es objecte de l’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:

 

Determinar a quin grup professional deuen d’estar adscrits els següents llocs de treball, en base a la classificació professional que estableix el Conveni Col.lectiu per les Indústries Siderometal.lúrgiques per a la província Girona.

 

3.- L’ arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions te qualitat d’arbitratge de dret.

 

4.- Amb la signatura de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflexa l’acord entre les parts, es dona per formalitzat el Conveni Arbitral.

 

5.- Amb el present acte de conciliació es dona compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

 

6.- La Delegació de Girona del Tribunal Laboral de Catalunya sol,licitarà, en funció de les competències assignades per el Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per a us exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

 

La Delegació de Girona del Tribunal Laboral de Catalunya comunica a ambdues representacions que els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball designats pera confeccionar el citat informe seran els Srs. Josep Busquets i Gubau i Joaquim Nogués Llagostera.

 

Ambdues parts disposen del termini de 24 hores a partir de la data d’avui, per a comunicar per escrit a aquest Tribunal la existència d’alguna possible incompatibilitat, en el seu cas degudament fundada, dels tècnics designats.

 

La intervenció dels tècnics que composen la mencionada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que deuen configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de medició que representen una utilització del citat servei en termes superiors als establerts, es per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen  tècnic dins dels límits pressupostaris establerts al respecte pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

 

7.-  Ambdues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometen-se a estar i passar pe lo que en ell s’estableixi.

 

FONAMENTS JURÍDICS

 

I) El Tribunal Laboral de Catalunya es competent per a conèixer i  resoldre el present procediment arbitral, a tenor de lo previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i al empara d’allò establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

 

II) A tenor d’allò previst en el punt 8º de l’article 16 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol,licitar a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix, informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

 

III) La Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya es va presentar a l’Empresa el dia 29 de juliol de 2002 a fi i efecte de recollir informació sobre els llocs de treball objecte del mandat, detallant el conjunt de funcions i operacions realitzades amb normalitat en cadascun d’ells. A més a més, es va realitzar una detallada visita als mencionats llocs de treball, amb la companyia de representants de la Direcció i Comitè d’Empresa per constatar “in situ” les condicions de treball i nivells de complexitat pel desenvolupament de les diferents operacions i funcions.

 

Una vegada realitzat l’anàlisi de la informació recollida i d’acord amb els criteris de valoració del Manual d’Indústries Siderometal.lúrgiques vigent a l’Empresa i de les taules de valoració de la pròpia Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya, s’han obtingut els següents valors de classificació professional dels esmentats llocs de treball

 

Per tot allò que precedeix, es dicta el següent

 

LAUDE

 

El grup professional al que deuen d’estar adscrits els llocs de treball (Operari de Soldadura, Operari de Plegadoras, Operari de Punzonadoras i Responsable de Soldadura), en base a la classificació professional que estableix el Conveni Col.lectiu per les Indústries Siderometal.lúrgiques per a la província Girona, es el següent:

 

LLOC DE TREBALL

NIVELL O GRAU ASSIGNAT

OPERARI DE SOLDADURA

6

OPERARI DE PLEGADORAS

6

OPERARI DE PUNZONADORAS

5

RESPONSABLE DE SOLDADURA

4

 

El Laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

 

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol.licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclaració d’algun dels punts d’aquell, que tindrà que facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

 

El tràmit d’aclaració faculta a qualsevol de les parts a sol.licitar de l’ àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o esclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

 

 

 

DELEGACIÓ DE GIRONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA

Rafael Martínez Romero

Marisol Morales de Cano

Fernando Albisu Codina

Juana Romero Llorente