PAGI 15/94

 PAGI 15/94

Laude arbitral dictat el 22 de novembre de 1994 per Isabel López Escudero, Emilio Castejón Vilella i Domingo Palacios Jiménez, membres del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa TCSA

Vist i examinat pels àrbitres designats per les parts el conjunt d’elements i circumstàncies que concorren en el conflicte existent a l’empresa TCSA.

Resultant que el 4 d’octubre de 1994 la representació legal de l’empresa de referència i la legal dels treballadors i treballadores se sotmeten voluntàriament a l’arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya en les condicions que determina el seu Reglament.

Resultant que el 6 d’octubre de 1994 ambdues parts designen Domingo Palacios Jiménez, Isabel López Escudero i Emilio Castejón Vilella àrbitres de les qüestions sotmeses a l’arbitratge.

Resultant que el mateix dia 6 s’expressa l’assumpte sotmès a l’arbitratge, que és:
«Si és procedent o no la modificació del sistema de càlcul de primes que aplica l’empresa des del dia 1 de gener de 1994».

Resultant que l’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té ab initio la qualitat d’arbitratge de dret.

Resultant que els àrbitres designats van acceptar l’encàrrec sotmès.

Resultant que en data 15 de novembre de 1994 ambdues representacions han acordat, d’una banda, canviar la qualitat de l’arbitratge, que en origen és de dret, pel d’equitat i, de l’altra, reformular la qüestió objecte del conflicte, tot decidint sotmetre als àrbitres la controvèrsia següent:
«Quin sistema de càlcul de primes cal aplicar als multillocs».

Resultant que, exposat abreujadament, les parts van ser escoltades pels àrbitres designats, en les reunions que tenen lloc als locals del Tribunal Laboral de Catalunya els dies 24 d’octubre, 4 de novembre i 15 de novembre de 1994, i van manifestar el que consideren correcte en suport de les seves posicions, aportant la documentació pertinent.

Resultant que, exposat abreujadament, la representació empresarial entén que el sistema que aplica actualment en matèria de càlcul de les primes en els anomenats «multillocs» és correcte, i que aquesta aplicació es basa en el sistema anomenat Bedaux i en l’aplicació del conveni col·lectiu d’empresa.

Resultant que la representació dels treballadors i treballadores entén que l’empresa ha modificat unilateralment a partir de l’1 de gener de 1994 el sistema que aplicava en el càlcul del pagament de les primes dels «multillocs», sol·licitant que es torni a aplicar el sistema de pagament anterior.

Resultant que els àrbitres designats han realitzat la deliberació final el dia 22 de novembre de 1994.

Considerant que els fets que són origen del conflicte van ser sotmesos, en el seu moment, a la jurisdicció social, havent conclòs aquesta via apud iudice sense conciliació i amb la renúncia expressa de les parts a aquell fòrum i la decisió de sotmetre la solució del conflicte al Tribunal Laboral de Catalunya.

Considerant que dels fets que conformaven originàriament el conflicte se sotmet a arbitratge només el conflicte expressat en la pregunta reformulada el 15 de novembre de 1994, i que afecta exlusivament als anomenats «multillocs».

Considerant que l’assumpte sotmès a la consideració dels àrbitres és de caràcter tècnic, havent de donar resposta a tot allò plantejat mitjançant aquest arbitratge, des d’una òptica de solució del conflicte que prevegi les consideracions tècniques expressades per ambdues representacions en el tràmit d’audiència.

Considerant que, amb congruència amb el què s’ha exposat fins ara, la solució tècnica que s’adopta en l’arbitratge pretén donar resposta a les necessitats productives de l’empresa i garantitzar determinats drets dels treballadors adscrits als anomenats «multillocs».

Considerant que de la lectura del conveni col·letiu de l’empresa no es desprèn de manera indubtada quina ha de ser la resposta jurídica a la solució del conflicte plantejat.

Per tot això, en atenció al que s’exposa, d’acord amb el nostre lleial saber i entendre, i arbitrant en equitat, dictem el següent

Laude arbitral

Primer. L’empresa podrà seguir aplicant als multillocs el sistema Bedaux actualment utilitzat, computant amb activitat 60 els temps perduts per avaria, manca de material, preparació de màquines i altres circumstàncies similars, llevat del què s’estableix en l’apartat següent.

Segon. En cas que l’activitat dels treballadors, calculada com el quoficient entre el total de punts produïts i el temps total de funcionament del conjunt de màquines del lloc, sigui inferior a l’activitat mitjana de fàbrica en el període de càlcul immediatament anterior (en el sistema actual seria la setmana anterior), als efectes del càlcul de la prima es pren com a mesura de l’activitat el valor de l’esmentada activitat mitjana de fàbrica.

Tercer. L’establert en l’apartat anterior no serà d’aplicació quan l’activitat obtinguda en alguna de les màquines del lloc (punts/hores de funcionament) sigui inferior al seu valor «normal», entenent que és la mitjana de l’activitat obtinguda en aquesta màquina durant el període de 3 mesos consecutius (durant el qual no s’hagin produït incidències extraordinàries), convencionalment escollit per les parts.

Quart. En cas que en algun dels multillocs s’introdueixin màquines noves, la seva activitat «normal» es calcula prenent com a valor de referència el valor tipus dels 3 mesos referits en l’apartat tercer de la part dispositiva d’aquest laude.