PAB 59/99

PAB 59/99

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON JOAQUIN NEBRA DOBON, PRESIDENT; DON JAVIER AGUDO LÁZARO; DON IGNASI PUIG HERNÁNDEZ I DOÑA MONTSERRAT COELLO FONTANE, VOCALS, EN L’EXPEDIENT PAB 59/99 FMFP, S.A., EL DIA 19 DE MARÇ DE MIL NOU-CENTS NORANTA NOU.

ANTECEDENTS

PRIMER.- El dia 15 de febrer de 1999, Javier Suárez de Vivero, Apoderat de l’empresa FMFP, S.A. va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 43/99.

SEGON.- El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori és el següent:

Desacord en l’exigència productiva mínima exigible en el procés de barreges SLAB.

TERCER.- Degudament citades les parts va ser intentada la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 22 de febrer de 1999, concloent aquesta amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen:

1.- Les dues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

2.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

¿Suposen les modificacions introduïdes l’augment plantejat per la Direcció de l’empresa?

En cas contrari ¿què augment es justifica a activitat normal per a les qualitats 750, 927 i 929, amb neteja i preparacions (per canvi de qualitat) o sense elles?

3.- L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

4.- Amb la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per ús exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

7.- La representació de l’empresa es compromet a fer-se càrrec de la diferència que pugui existir entre el cost de l’informe tècnic sol·licitat en el present expedient i la dotació pressupostària a l’efecte assignada per aquest Tribunal per a la confecció dels esmentats informes.

8.- Totes dues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) A tenor del que es preveu en el punt 8º de l’article 12 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licito a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió de Tècnics es persona en l’empresa els dies 2 i 9 de març de 1999 per recollir informació i realitzar la presa de mostres del treball encomanat.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que actua en qualitat de Tribunal Arbitral en el present procés, no pot manifestar-se respecte a la primera de les qüestions sotmeses a arbitratge, ja que de l’informe pericial sol·licitat sobre això a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, es desprèn que a pesar d’haver-se constatat a través del corresponent vídeo les característiques del procés, es fa impossible realitzar una avaluació respecte del procés anterior existent en l’empresa, per manca d’antecedents respecte al mateix que permetin una anàlisi comparatiu entre ambdós.

No obstant l’anterior, aquest Tribunal Laboral, en relació amb la segona part de la qüestió sotmesa a arbitratge, estableix que les produccions de les qualitats 750, 927 i 929 amb neteja i preparacions (per canvi de qualitat) o sense elles, són les següents.

QualitatsTp. Normal
en continu
Prod. Hora Normal
en continu
Prod. Dia Normal
en continu (465)
75058,78 minuts1,027,91
92757,82 minuts1,0388,04
92957,89 minuts1,0368,03

  Canvi de qualitat (750 a 900 o viceversa)

4,72 minuts.

  Canvi de color (neteja tolba)

3,53 minuts.

  * Neteja d’una banyera

1,90 minuts.

* Aquesta operació està inclosa en els temps del cicle del conjunt de la barreja, no obstant, les especificacions per aquelles situacions en les quals es realitza fora del cicle de treball no estan incloses (per falta d’estoc de banyeres buides).

* Les incidències no sistemàtiques (exemple decisió bàscula) no han estat incloses dins dels temps del cicle.

* En tots aquests temps aquesta inclòs el coeficient de fatiga i necessitats personals (14%).

En base a aquests temps en número de barreges a realitzar en la jornada podrien ser inferiors als especificats en el primer quadro en funció del número de canvis de qualitat i color que es presentin al llarg de la jornada de treball.

l’Esmentada disminució seria l’equivalent a restar dels 465 minuts disponibles per torn el temps resultant de multiplicar el número de canvis de qualitat i color amb els seus temps concedits respectius.

El Laude únicament podrà recórrer-se davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels punts d’aquell.

Joaquin Nebra Dobón
Javier Agudo Lázaro
Ignasi Puig Hernández
Montserrat Coello Fontane