PAB 545/15

 

ACTA DEL TRÀMIT D’AUDIÈNCIA, CORRESPONENT AL PROCEDIMENT D’ARBITRATGE, EXPEDIENT  PAB-0545/2015

 – ÀVISL

 

ASSISTENTS

Àrbitre:

José Luis Martínez Campillo

Per la representació de l’empresa:

IGL

Per la representació dels treballadors:

LGC

JMAC

MCS

JPB

 

En la ciutat de Barcelona, essent les 16hores del dia 22 d’Octubre de 2015, es reuneixen, en els locals del Tribunal Laboral de Catalunya, les persones que consten a l’ inici, en representació d’empresa i treballadors, conjuntament amb l’àrbitre designat a l’efecte, a fi i efecte de donar compliment al tràmit d’audiència estipulat en l’article 18.6.f) del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

 

Obert l’acte, l’Àrbitre concedeix la paraula a la representació dels treballadors els quals es reafirmen en les seves postures.

 

Posteriorment, es concedeix la paraula a la representació de l’empresa.

 

L’Àrbitre després d’haver intentat apropar les postures d’ambdues representacions, dóna per finalitzat el tràmit d’audiència entre les parts, amb el resultat d’ ACORD en els següents termes:

 

 

 

 

 

 

PRIMER.- L’empresa reconeix que adeuta les quantitats que a continuació es relacionen en el següent quadre:

 

 

NOMS

NADAL 2014

JUNY 2015

MERCEDES ALONSO JIMENEZ

1780,27

1800

CAROLINA BORRAS GILABERT

1600,20

1600,20

ESTEBAN BURGUESA BALAGUER

236,78

236,78

MARIA ANTONIA CLAPES ARQUER

1545,09

1545,09

MAITE COLOM SEGURA

2194,43

2194,43

MARIA LUISA FUENTES PIO

1371,55

1371,55

LUIS GARCÍA CORTINAS

1712,40

1712,40

ROSA MARIA LÓPEZ BLANCO

1422,47

1422,47

VICTOR MARIMON PÉREZ

963,84

963,84

INOCENCIO MORENO MARQUEZ

1570,40

1570,40

MARIA D. PASCUAL MORENO

1787,45

1787,45

JAVIER SERRA FRANCH

1471,06

1471,06

 

 

VICENTE RODRIGUEZ BRAVO

1684,02

1684,02

JORDI SERRA FRANCH

1905,76

1905,76

SUSANA SESERAS TRUJILLO

1248

1248

MONTSE IGUAL ESTERAN

1332,12

1851,41

DAVID LATA ALVAREZ

1920,64

1964,29

FRANCESC M. AGUILO COROMINAS

2297,23

2297,23

JOSEP AGUILO COROMINAS

2324,68

2324,68

MANUEL SERRANO PASTOR

2009,10

2009,10

IGNASI THARRATS MARTI

2834,29

2957,52

RAMON CHAVARRIA GARCÍA

2302,40

2302,40

MARIA THARRATS MARTÍ

2221,77

2221,77

OLGA LIARTE MARTÍNEZ

1897,82

1897,82

EVA ARTERO BENITEZ

1968,39

1968,39

NAGORE CASTILLO NAVARRO

41

251,84

 

SEGON.- L’empresa es compromet a realitzar l’  abonament de les quantitats abans esmentades de la següent forma:

 

-Paga extraordinària de Nadal 2014: el dia 15 de novembre de 2015.

 

-Paga extraordinària de Juny 2015: s’abonarà de forma prorratejada a partir de la nomina d’abril 2016 (aquest inclòs) en 18 mesos.

 

  • L’ incompliment d’aquest punt segon, facultarà als treballadors perquè puguin exigir l’execució total del deute.

 

TERCER.- Com a compensació pel retràs en quan a l’abonament de les esmentades pagues extraordinàries, l’empresa concedeix 4 dies, els quals tindran la consideració de dies de lluiré disposició, els quals es gaudiran per acord exprés empresa – treballador tal i com s’ha vingut fent fins l’actualitat.

 

I no havent més assumptes de que tractar s’aixeca la sessió en la data anteriorment indicada, signant tots els assistents, en prova de conformitat, conjuntament amb l’Àrbitre designat, la present acta, a les 18 hores del dia d’avui.

 

_______________________________________________________________