PAB 43/97

PAB 43/97

Laude arbitral dictat del 25 de febrer de 1997 per Miguel Ángel García Vega, Rafael Martínez Romero, Agustín Sarabia Escudero i Josep García Areny, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa TSA

Antecedents de fet

Primer. El dia 21 de gener de 1997, el comitè d’empresa de TSA va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 31/97.
Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Els temps concedits per l’empresa no ens possibiliten assolir activitats que ens permetin reportar els incentius que corresponen a l’activitat que es realitza a l’operació 010 (muntar i reblar ganxo a placa) corresponent a la referència 48.08.0216.0 i 0217.8.
Els temps concedits per l’empresa no ens possibiliten assolir activitats que ens permetin reportar els incentius que corresponen a l’activitat que es realitza a l’operació 010 (muntatge final conjunt gat elevador i greixatge en equip) corresponent a la referència 48.08.6060.0 i 48.08.6062.6».
Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 28 de gener de 1997, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Determinar la producció a activitat normal 100 per a l’operació 010 (muntar i reblar ganxo a placa, posar i treure amb alicates), corresponent a les referències 48.08.0216.0 i 0217.8.
En relació amb l’operació 010 (muntatge final i greixatge en equip) corresponent a les referències 48.08.6060.0 i 48.08.6062.6, una vegada finalitzat el procediment intern estipulat en el conveni col·lectiu de l’empresa, i en el termini màxim de 10 dies hàbils, ambdues representacions comunicaran el resultat final al Tribunal d’aquests i en el cas que algun d’ells finalitzi sense acord, es procedirà per part d’aquest Tribunal a la determinació de la producció a activitat normal de les referències que corresponguin».
Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Quart. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
Cinquè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Sisè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Cata-lunya podrà sol·licitar, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, de l’expedient corresponent.
Setè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa els dies 3 i 13 de febrer de 1997. En la reunió del dia 3 de febrer els tècnics del Tribunal Laboral de Catalunya van plantejar a la direcció i al comitè d’empresa si en la segona part de la pregunta que efectuaven en el conveni arbitral, i que estava condicionada a negociacions prèvies, hi havia hagut acord. Les parts van indicar que estaven en procés de negociació, per la qual cosa es va acordar posposar la data d’anàlisi perquè tinguessin temps per definir-se. Posteriorment, i havent comunicat als tècnics del Tribunal que les negociacions havien finalitzat sense acord, aquests van procedir a la seva anàlisi.

IV. La Comissió de tècnics, en data 19 de febrer de 1997, va sol·licitar una pròrroga de 3 dies hàbils del termini que assenyala l’acta de la Comissió paritària de l’Acord Interprofessional de Catalunya, per al lliurament de l’estudi sol·licitat, motivada per la complexitat de les tasques encomanades, que permetés el lliurament de l’informe al més tard el dia 24 de febrer de 1997.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

La producció a activitat normal 100 per a l’operació 010 (muntar i reblar ganxo a placa, posar i treure amb alicates) corresponent a les referències 48.08.0216.0 i 48.08.0217.8 i per a l’operació 010 (muntatge final i greixatge en equip) corresponent a les referències 48.08.6060.0 i 48.08.6062.6, és la següent:

Referència

PH normal
sense omplir tiquet
PH normal
omplint tiquet

48.08.0216.0
48.08.0217.8

263
263
265
265

Referència

PH normal
1 treballador en equip
PH normal
1 treballador sol

48.08.6060.0
c/greixatge automàtic
48.08.6060.0
c/greixatge manual

70
64
76
70

Referència

PH normal
1 treballador en equip
PH normal
1 treballador sol

48.08.6062.6
c/greixatge automàtic
48.08.6062.6
c/greixatge manual

64
58
71
64

Els temps de les referències 48.08.6060.0 i 48.08.6062.6 són per als contenidors d’exportació.

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.