PAB 416/00

PAB 416/2000

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: PER Dª. MONTSERRAT CAPDEVILA VALLS, D. RAFAEL MARTINEZ ROMERO, D. FRANCISCO VALLE BARRERA Y D. JOSÉ LUIS SALIDO BANÚS, EN L’EXPEDIENT PAB 416/2000 B GRAL CB ABR, EL DIA SET DE DESEMBRE DE DOS MIL.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. El dia 27 de novembre de 2000 la secció sindical de CC.OO. de l’empresa B Gral Cb Abr va presentar davant el Tribunal Laboral de Catalunya escrit introductori sol·licitant el tràmit de conciliació i mediació davant l’esmentat tribunal que va ser registrat amb el número PCB 404/2000.

SEGON. Mitjançant carta de notificació de data 27.11.2000 el Tribunal Laboral de Catalunya va convocar, per al dia 4 de desembre i a les 10 hores del seu demà, a la representació de la direcció de l’empresa i a la secció sindical de CC.OO. de la mateixa a l’acte de mediació i conciliació sol·licitat. Compareixent les citades parts en la data i hores indicades.

TERCER:.- Que els fets que són origen del conflicte són els que s’especifiquen per la representació sindical en l’escrit introductori de referència que literalment transcrits són els següents: «L’empresa ha reduït el servei d’autocars i ha modificat l’itinerari dels mateixos.

Aquesta modificació afecta a uns horaris determinats així com està ocasionant tant a l’entrada com a la sortida que els horaris habituals es vegin modificats.

En data 10 d’octubre de 2000 es va celebrar acte de conciliació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya expedient número PCB 328/2000 amb el resultat d’acord».

QUART:.- Que la pretensió deduïda per la part interessada sol·licitant és la que consta en l’escrit introductori sota l’epígraf objecte i pretensió: «atès que no hem arribat a un acord en el marc de l’empresa sol·licitem novament la intervenció d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya perquè acosti posicions entre les parts».

CINQUÈ:.- Que efectuat l’acte de conciliació entre les parts compareixents es va donar per finalitzat amb el resultat d’Acord en els següents termes:

1.- Les dues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 15 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de conciliació/mediació.

2.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge a que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

«En virtut dels acords assolits amb la representació dels treballadors i les empreses Sng, S.A. i Pls, S.A. en dates 17 de març d’1.994 i 23 de setembre d’1.992 respectivament, pels quals es va acordar un servei de transport per als treballadors de dites empreses que van ser traslladats al nou centre de treball situat a la localitat d’Ab, i atenent a la unificació de les dues línies de transport operada per l’empresa i a les modificacions esdevenies, determinar ¿quins deuen ser els horaris i recorreguts idonis per assegurar l’esmentat servei de transport pactat?.

3.- L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge d’equitat.

4.- Amb la firma de la present Acta de conciliació/mediació que reflecteix l’acord entre les parts es dóna per finalitzat el conveni arbitral.

5.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.- Totes dues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

SISÈ:.- Atenent a la voluntat de les parts, la Secció del Tribunal Laboral de Catalunya citada en l’encapçalament, procedeix a l’emissió del laude sol·licitat tenint en compte els següents:

FONAMENTS DE FET

I) La direcció de l’empresa, en data 22 de maig de 2000 va comunicar al Comitè de B Gral Cb Abr en el centre de treball d’Ab la seva intenció d’unificar les dues línies de transport existents entre Cornellà, S. Andrés de la Barca, Martorell, Abrera i per un altre costat A18, Cra. de Terrassa a Martorell, Abrera establertes per al personal traslladat a Abrera i procedent de les plantes de Cornellà i Bon Pastor amb la finalitat de reduir les despeses així com evitar passar pels pobles connectant directament l’autovia (N-II) amb l’autopista A7 i la sortida a Abrera. l’Esmentada mesura deuria començar a posar-se en marxa el 15 de juny de 2000.

II) El Comitè d’Empresa en data 12 de juny de 2000 va manifestar al Departament de Personal la seva disconformitat amb la mesura ja que la mateixa suposava un enorme perjudici per als treballadors usuaris del mateix.

III) En data 14 de juny l’empresa va sol·licitar del Comitè concreció sobre el supòsit perjudici per als usuaris que l’eliminació parcial de l’autocar comportava.

IV) En data 4 d’octubre de 2000 l’empresa va sol·licitar de la companyia Autocars Montemar, S.A. informe sobre diferències d’horaris i seguretat viària que suposava el traçat alternatiu proposat en la seva comunicació al Comitè de data 22 de maig de 2000 i que suposava l’eliminació d’una de les línies.

V) Que en data 10 d’octubre de 2000 la secció sindical de CC.OO. va instar davant el Tribunal Laboral de Catalunya acte de conciliació/mediació, a fi de solucionar el conflicte plantejat, que va finalitzar amb el resultat d’acord mitjançant el qual les parts es comprometien a seguir negociant en l’empresa.

VI) Que davant la impossibilitat d’arribar a un acord en el si de la companyia les dues parts van tornar a instar procediment de mediació/conciliació davant el Tribunal Laboral de Catalunya que és origen del present procediment arbitral al que són d’aplicació els següents:

FONAMENTS D’EQUITAT

I.- És raonable la pretensió de la secció sindical de CC.OO. de voler mantenir un servei com el pactat inicialment amb l’empresa que comporti la màxima seguretat viària per als treballadors i al mateix temps no allargui, més enllà de l’indispensable, els seus desplaçaments entre el lloc de residència i el de la prestació dels seus serveis.

II.- D’altra banda ha de ser acollit en termes equitatius l’argument plantejat per la representació de la direcció de l’empresa de racionalitzar en funció de les infrastructures viàries existents, de la més gran seguretat dels treballadors i d’un cost raonable, la unificació de les dues línies existents fins avui en una única, sempre que això no comporti excessius sacrificis per als treballadors afectats, i mantingui l’esperit dels acords establerts en 1.992 i 1.994 respectivament.

III.- Tenint en compte l’informe emès per Autocars Montemar, S.A. prestadora del servei de transport dels treballadors afectats i del que es dedueix que la nova ruta proposta per l’empresa guanya en seguretat amb pel que fa a les anteriors i no difereix en temps més enllà de cinc minuts.

La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, resol en equitat la controvèrsia plantejada mitjançant el següent:

LAUDE

1. S’estableix una sola línia d’autocar al matí i a la nit per al personal que actualment utilitza els autocars que procedeixen de Bon Pastor i Cornellà. Al mig dia seguiran les dues línies existents en l’actualitat.

2. L’itinerari a seguir pels autocars en els torns de demà, tarda i nit serà el següent:

ANADA:

SORTIDA DE BARCELONA DES DE BON PASTOR-SANT ADRIÁN CANTONADA CARRER CIUDAD DE L’ASUNCIÓN; PARADA EN PONT POTOSÍ; RONDA DE DALT; SORTIDA EN SANT JUST/SANT FELIU CARRETERA D’ESPLUGUES; PARADA EN CORNELLÀ, EN CARRER JUAN MARAGALL, CANTONADA LLUIS MONTADAS-PLAÇA SANTA MISION; CARRETERA D’ESPLUGUES FINS A ENLLAÇAR AMB L’AUTOVIA NACIONAL II; ARRIBADA A ABRERA (FÀBRICA)

VOLTA:

ES REALITZARÀ PER L’AUTOVIA NACIONAL II AMB ENTRADA PEL CINTURÓ EN CORNELLÀ, DIRECCIÓ CARRETERA D’ESPLUGUES I PARADA EN AVINGUDA DEL PARC; AGAFAR LA RONDA EN SANT ILDEFONS; PARADA EN PONT POTOSÍ; ARRIBADA A BON PASTOR.

3. Els horaris de dilluns a diumenge i durant cada dia hàbils de l’empresa queden establerts de la següent forma:

TORN DE DEMÀ:

SORTIDA DE BON PASTOR A LES 5 HORES Y 10 MINUTS.
SORTIDA DE CORNELLÀ A LAS 5 HORES Y 30 MINUTS.
SORTIDA FÀBRICA A LAS 14 HORES Y 5 MINUTS.

TORN DE TARDA:

SORTIDA DE BON PASTOR A LAS 13 HORES.
SORTIDA DE CORNELLÀ A LAS 13 HORES Y 30 MINUTS.
SORTIDA FÀBRICA A LAS 22 HORES Y 5 MINUTS.

TORN DE NIT:

SORTIDA DE BON PASTOR A LAS 21 HORES Y 5 MINUTS.
SORTIDA DE CORNELLÀ A LAS 21 HORES Y 25 MINUTS.
SORTIDA FÀBRICA A LAS 06 HORES Y 5 MINUTS.

4. Els autocars que realitzen la ruta Abrera-Olesa-Abrera, sortiran de la fàbrica 5 minuts abans de l’horari establert actualment.

El Laude únicament podrà recórrer-se davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.