PAB 38/99

PAB 38/99

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: SENYOR EDUARDO DE PAZ FUERTES, DOÑA ENRIQUETA DELGADO BASTIA, DON JUAN JOSÉ MECA SAAVEDRA I DON RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, EN L’EXPEDIENT PAB 38/99 EL MEU, S.A., EL DIA QUATRE DE MAIG DE MIL NOU-CENTS NORANTA NOU.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER:.- El dia 2 de febrer de 1999, ASM, Delegat de Personal de EL MEU, S.A. va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 25/99.

SEGON:.- El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori és el següent:

1º.-Des de fa bastant temps, aquesta representació ve plantejant davant la Direcció de l’Empresa que adopti les mesures oportunes i possibles que disminueixin els sorolls i vapors orgànics que originen l’activitat que desenvolupem.

2º.-No obstant això, serà prioritari per a aquest representació que aquests deficiències es solucionin, mentre que tal situació no es repari fins al punt que no procedeixi la compensació que, com plus tòxic, penós i perillós, estableix el Conveni d’aplicació, considero pertinent que tal compensació s’aboni a tots els treballadors que estem subjectes a aquestes condicions de treball.

3º.-Determinats treballadors, que considerem que, estem suportant els inconvenients esmentats, som exclosos de la compensació que a aquests efectes s’abona a la resta dels treballadors.

TERCER:.- Degudament citades les parts va ser intentada la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 9 de febrer de 1999, concloent aquesta amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen:

PRIMER:.- Les dues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació

SEGON:.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

Determinar els nivells de penositat (sorolls) i toxicitat (gasos) existents en els llocs de treball següents: soldadors, torners, aprenent de torner, aprenent de taller i encarregat i determinar si els mateixos, una vegada aplicades les mesures correctores introduïdes per l’empresa, sobrepassen o no els límits legalment permesos, amb la finalitat de determinar en l’un o l’altre cas, la procedència o no de la reclamació del Plus de penositat i toxicitat efectuada per la representació dels treballadors en l’escrit introductori, i en tant no es procedeixi a solucionar l’anomalia, en el seu cas, detectada.

TERCER:.- L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

QUART:.- Amb la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

CINQUÈ:.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

SISÈ:.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial als tècnics del Tribunal en matèria de seguretat i salut laboral , que tindrà la consideració de document intern per ús exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

SETÈ:.- Totes dues representacions deixen constància expressa que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) D’acord amb el previst en el punt 8è de l’article 12 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licita a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió de Tècnics es va presentar en l’empresa el dia 22 de febrer de 1999 a l’efecte de mantenir una entrevista amb la Direcció de l’Empresa i el Delegat de personal a fi de visitar i recollir informació dels diversos llocs de treball objecte de l’estudi. En aquest dia, i a petició de la Direcció acceptada pel Delegat, es va sol·licitar un primer ajornament fins al dia 29 de març de 1999.

Paral·lelament es va sol·licitar, al Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, suport tècnic per poder efectuar els mesuraments corresponents al nivell de gasos, al no disposar aquest Tribunal de l’instrumental necessari per a això. A causa de problemes d’agenda dels Tècnics del Centre, aquests no van estar disponibles fins al dia 29 de març de 1999, data que es van realitzar els mesuraments de gasos i de soroll.

A causa de la durada del procés d’anàlisi de les mostres recollides pels Tècnics del centri, va ser precís sol·licitar un segon ajornament de l’emissió d’aquest informe, acceptat per les parts, fins al dia 30 d’abril de 1999.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

El nivell de presumpta toxicitat (gasos) existent en tots i cada un dels llocs de treball estudiats, és manifestament inferior al límit de toxicitat considerat mínim perquè l’esmentat nivell existeixi, per tant no procedeix abonar el plus de toxicitat reclamat pels treballadors.

En els llocs de treball estudiats, torners, aprenent de torner, aprenent de taller i encarregat, el seu nivell diari equivalent de soroll es troba molt per sota dels 90 db(A), nivell aquest considerat com llindar de penositat.

El nivell de soroll únicament supera el límit de penositat, fixat en 90 db(A), quan actuen simultàniament dos soldadors, o més, en llocs de treball contigus. És en aquesta situació quan l’empresa hauria d’abonar el plus de penositat establert en el Conveni Col·lectiu de la província de Barcelona de la Indústria Siderometal·lúrgica.

El Laude únicament podrà recórrer-se davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels punts d’aquell.

Eduardo de Paz Fuertes
Juan José Meca Saavedra
Enriqueta Delgado Bastia
Rafael Martínez Romero