PAB 333/06

 LAUDE ARBITRAL

DICTAT  PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOST PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: ANTONIO ALCÓN DE DIEGO, PRESIDENT I JESÚS GIRÓN GUTSENS, VOCAL EN L’EXPEDIENT PAB 333/2006 –C. M., S.L.-, EL DIA 21 DE JUNY DE 2006.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER:.- El dia 18 de maig de 2006, la Sra. D. L. de la I. i el Sr. F. F. L., Administradora i treballador afectat de l’empresa C. M., S.L., respectivament, varen presentar Conveni de Submissió Expressa i Voluntària al Tràmit de Conciliació, que va ser registrat amb el número PCB 313/2006.

SEGUNDO:.- Degudament citades les parts es va intentar la Conciliació davant del Tribunal Laboral de Catalunya, el dia 25 de maig de 2006, aixecant-se la corresponent acta amb el resultat final d’ACORD, en els següents termes:

1.-Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 17 i 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut  del procediment de Conciliació.

2.-La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:

Determinar l’enquadrament professional corresponent del treballador, Sr. F. F. L., atenent a les tasques que habitualment desenvolupa a l’empresa i d’acord amb allò que s’estableix en el Conveni Col·lectiu d’aplicació.

3.-L’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions té qualitat de arbitratge de dret.

4.-Amb la signatura de la present Acta de Conciliació que reflexa l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5.-Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglamento de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per a us exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part per tant, del present expedient.

La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya comunica a ambdues representacions que els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball que confeccionaran l’esmentat informe seran els Srs. Antonio Trigueros Cerezo i Miguel Pérez Vicente.

Ambdues parts disposen del termini de 24 hores a partir de la data d’avui, per comunicar per escrit a aquest Tribunal l’existència d’alguna possible incompatibilitat, en el seu cas degudament fonamentada, dels tècnics designats.

7.-Ambdues parts deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar per allò que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya es competent Per a conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb allò previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara d’allò establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) A tenor d’allò previst en el punt 8è de l’article 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix, informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya es va presentar en els locals de l’Empresa el dia 16 de maig de 2006, amb objecte de reunir informació en relació a la feina sol·licitada i confeccionar un pla de treball; amb aquesta finalitat es va  es va dur a terme una reunió conjunta amb una representant de la Direcció de l’Empresa i el treballador reclamant, efectuant-se una detallada visita al lloc de treball objecte d’estudi.

Les tasques valorades en aquest lloc de treball consisteixen en l’execució d’operacions que es realitzen sota instruccions precises i requereixen una intervenció en la màquina o el producte, una responsabilitat limitada per una supervisió directa o sistemàtica, uns coneixements professionals específics i un llarg període d’adaptació a la feina.

Formació: L’execució d’aquestes tasques requereix FP ocupacional o equivalent avalada per la pràctica, dins o fora de l’empresa.

Finalment, un cop definides les funcions bàsiques encomanades al treballador reclamant, la Comissió Tècnica va procedir a analitzar les dades recollides, contrastant-les amb allò establert en la normativa del Conveni General TÈXTIL-CONFECCIO.

Per tant, atenent a allò exposat en els paràgrafs anteriors, es dicta el següent:

LAUDE

L’enquadrament professional corresponent del treballador, Sr. F. F. L., atenent a les tasques que habitualment desenvolupa a l’empresa i d’acord amb allò que s’estableix en el Conveni Col·lectiu d’aplicació, es el que es detalla en el següent quadre:

DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALLCATEGORIA PROFESSIONAL
Oficial de CorteNivell C, Grup C2 Categoria 2

Oficials

El Laude tan sols podrà recorres davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principio de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a contar des de la notificació del Laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que tindrà que facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o esclariment d’algun dels punts continguts en el Laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per a rebatre els posicionaments reflexats en la resolució arbitral.

 

 

 

 

 

Antonio Alcón de Diego

Jesús Girón Gutsens