PAB 324/98

 PAB 324/98

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON JOSÉ LUIS SALIDO BANUS, DON JOSÉ JULBE CLEMENTE, DON ISIDORO GUILLÉN MONTENEGRO I DON RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, EN L’EXPEDIENT PAB 324/98 VDO IE, S.A., EL DIA 17 DE FEBRER DE MIL NOU-CENTS NORANTA NOU.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER:.- El dia 11 de desembre de 1998, el Comitè d’Empresa de VDO IE, S.A. va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 308/98.

SEGON:.- El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori és el següent: En el tràmit d’al·legacions les parts exposen el que segueix:

«Manca un sistema d’incentius, no obstant en tots els processos productius l’empresa exigeix una quantitat de producció determinada.»

TERCER:.- Degudament citades les parts va ser intentada la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 17 de desembre de 1998, concloent aquesta amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen:

PRIMER:.- Les dues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

SEGON:.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

Determinar la producció a activitat normal de les línies que a continuació es detallen:

LÍNIA S03 EIVISSA-CORDOBA TAULER.
LÍNIA 1 I LÍNIA 2 COP-KIT.
LÍNIA CKD.

TERCER:.- L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

QUART:.- Amb la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

CINQUÈ:.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

SISÈ:.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per ús exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

SETÈ:.- Totes dues representacions deixen constància expressa que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

VUITÈ:.- En tant en quant no recaigui Laude Arbitral, la producció serà la mateixa que existeix en l’actualitat. Els efectes del Laude s’aplicaran al sistema de primes en qualsevol cas a partir de l’1 de febrer de 1999. De tal manera que en cap cas es detraurà cap quantitat si la producció normal és inferior a 100 i s’abonaran les diferències superiors si existissin.

NOVÈ:.- Amb respecte a la línia Arosa estarà mesurada en tots els seus temps abans de l’1 de febrer de 1999 per poder aplicar igualment el sistema de primes que correspongui.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) A tenor del que es preveu en el punt 8º de l’article 12 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licito a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió de Tècnics d’aquest Tribunal no es va poder personar en l’empresa, per vacances de la mateixa, fins al dia 12 de gener de 1999. Aquell mateix dia es va realitzar una reunió conjunta entre la Direcció i el Comitè d’Empresa i es va procedir a visualitzar en la factoria l’execució de les línies en discrepància. En l’esmentada reunió es va acordar que el termini de lliurament de l’informe seria ampliat fins al dia 15 de febrer de 1999. Amb posterioritat es van realitzar els oportuns estudis de temps (durant els dies 25 de gener i 3 de febrer de 1999), a fi d’emetre l’informe sol·licitat per la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya.

IV) Dels estudis realitzats s’ha tingut en compte, a nivell general, que les produccions normals es donen amb «comodí», és a dir, no s’han tingut en compte el percentatge sobre «necessitats personals», així mateix, les produccions normals contenen el concepte de «MIX» implantat en l’empresa, i que ha estat lliurat, prèvia conformitat entre la Direcció i el Comitè d’Empresa, a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

Les produccions normals de la LÍNIA S03 EIVISSA-CORDOBA TAULER, LÍNIA 1 I LÍNIA 2 COP-KIT I LÍNIA CKD, són les següents:

LÍNIA S03 EIVISSA-CORDOBA TAULER

Tenint en compte el «MIX» acordat, la comprovació o no dels quadres de comandament de la caràtula central i la no col·locació del quadrant d’espuma en la llum de la guantera, la producció normal a activitat 100 (sistema centesimal) és de:

Amb comprovació: 78,26 taulers/hora.

Sense comprovació: 84,73 taulers/hora.

LÍNIA 1 COP-KIT

Tenint en compte el «MIX» acordat, la producció normal a activitat 100 (sistema centesimal) és de:

41,04 taulers/hora.

LÍNIA 2 COP-KIT

Tenint en compte el «MIX» acordat, la producció normal a activitat 100 (sistema centesimal) és de:

40,84 taulers/hora.

LÍNIA CKD

Tenint en compte que no es col·locaran ni Airbags ni altaveus i que els ocupants d’aquests llocs han de canviar les caixes buides per plenes d’alarmes i malls de connexions, la producció normal a activitat 100 (sistema centesimal) és de:

19,25 taulers/hores.

El Laude únicament podrà recórrer-se davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels punts d’aquell.

Rafael Martínez Romero
Fernando Albisu Codina
Ignasi Puig Hernández
Francisco Amorós García