PAB 318/98

 PAB 313/98

DICTAT EL DIA 5 DE FEBRER D’1.999, PER JOSE ANTONIO PORTALES TRUEBA, MEMBRE DEL COS D’ÀRBITRES DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COM A VIA DE SOLUCIÓ AL CONFLICTE EXISTENT EN L’EMPRESA LDS, S.L. (PAB 313/98).

La representació de l’empresa LDS,S. L’.i el Comitè d’Empresa sol·liciten l’arbitratge de D. José Antonio Portalés Trueba en la següent qüestió:

REFERÈNCIAFASEOPERACIÓ
153Anell de Lleves90.1Rectificació. Forma int.
Sense rebarbar (3 maqs.)
153Anell de Lleves90.1Rectificació. Forma int.
(2 màqs. RIS-689 i RIS-…)
sense rebarbar.
153Anell de Lleves90.1Rectificació. Forma int.
(2 màqs. RIS-1568 i 1673)
sense rebarbar.

ANTECEDENTS

PRIMER. L’empresa i el comitè d’empresa van acordar al Juliol d’1.990 el «Document d’acord de la Reforma», que fa referència als temes d’estructura organitzativa, nova estructura salarial, reducció de jornada, garantia de producció mínima, comissions tècniques i condicions laborals del personal amb contracte temporal.

SEGON. D’acord amb el document de referència ha vingut funcionant per resoldre tots els temes sorgits sobre temps i seguiment de producció en general la coneguda com a Comissió d’Implementació i Seguiment de la Producció.

TERCER. Que en data 7 de gener d’1.998 es va dictar un Laude arbitral pel Delegat de Treball de Barcelona, D. José Antonio Gómez Cid com via de solució del conflicte plantejat per LDS, S.L.

QUART. El 8 de juny d’1.998, segons el previst en la Legislació vigent es va emetre per l’esmentat Delegat Territorial aclariment de l’esmentat Laude.

Reunides la Direcció de Producció i la Comissió Social en data 1 de desembre d’1.998 es signa acta de desacord, relativa al problema de producció horària òptima d’anell de Lleves, sol·licitant-se arbitratge extern segons el previst en el conveni col·lectiu en vigor.

CINQUÈ. En data 15 de desembre d’1.998 les parts compareixen davant el Tribunal Laboral de Catalunya proposant de forma consensuada a l’àrbitre José Antonio Portalés Trueba que ho és del Col·legi d’Àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya com àrbitre únic per dilucidar la discrepància existent i referit en l’encapçalament del present Laude.

SISÈ. Que l’àrbitre José Antonio Portalés Trueba accepta l’encàrrec en data 23 de desembre d’1.998 i cita a les parts en els locals del Tribunal Laboral de Catalunya, per al dia 12 de gener d’1.999 a les 10:00 hores.

SETÈ. En data 12 de gener se celebra el tràmit d’Audiència amb les parts en la Seu del Tribunal Laboral i les exhorta a consensuar un acord sobre la producció horària.

No arribant-se a acord algun, s’aixeca la sessió després de signar les parts la corresponent acta.

VUITÈ. Donada l’especialíssima naturalesa tècnica del problema objecte del present Laude, l’arbitro sol·licita de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball, el nomenament de dos tècnics de la mateixa ,que es desplacen, el 18 de gener del present al Centre de Treball per primera vegada a efectes de recollir informació i efectuar detallada visita de la cèl·lula de treball de rectificació d’anells de lleves, en companyia de la representació empresarial i de la Comissió social.

Aquests tècnics es personen, per segona vegada, el 25 de gener del present any a efectes de prendre definitivament dades i realitzar estudis de temps.

FONAMENTS JURÍDICS

PRIMER. Que l’àrbitre designat és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral d’acord amb el que les pròpies parts van acordar en el seu moment, i tot això d’acord amb el Reglament del Tribunal Laboral de Catalunya.

SEGON. Que s’han seguit escrupolosament tots els procediments previstos d’audiència i citació establerts en l’ús i costum de resolució alternativa de conflictes de caràcter col·lectiu, i especialment el dels terminis d’Audiència, informe i emissió de Laude.

TERCER. Que donada l’especial naturalesa de caràcter tècnic, l’àrbitre ha considerat pertinent que fossin els tècnics designats els qui emetessin un informe basat en coneixements tècnic-científics, a l’entendre que la personació física d’un Lletrat, no tenia un especial caràcter coadjuvant per a la solució arbitral; màxim quan aquests experts són nomenats per la Comissió Tècnica del Tribunal Laboral, el que obviava la presència física de l’arbitro.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent:

LAUDE

1.- El Mètode de Treball recomanat per la Comissió Tècnica d’Organització del Treball, a tenor de l’informe emès pels tècnics, per a l’optimització de la producció és que l’operari efectuï el circuit d’atendre cada una de les màquines, una darrere de l’altra, però sempre a la mateixa seqüència o direcció.

2.- La producció horària òptima de l’operació de rectificar forma interior en cèl·lula de treball, composta amb rectificat manual de la queixal i 2 rectificadores amb rectificat automàtic de la queixal és de 58,14 peces.

Producció horària òptima de rectificar forma interior en cèl·lula de treball composta per 1 rectificadora amb manual de la queixal i 1 rectificadora amb rectificat automàtic de la queixal és de 42,80 peces.

Producció horària òptima de rectificar forma interior en cèl·lula de treball composta per 2 rectificadores amb rectificat automàtic de la queixal és de 44,36 peces.

Recursos contra el Laude dictat: el Laude únicament podrà recórrer-se davant els Tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (la falta de citació o d’Audiència, aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència)) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del Laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre l’aclariment d’algun dels punts de mateix.

L’àrbitre José Antonio Portalés Trueba