PAB 30/2016

 

ACTA DEL TRÀMIT D’AUDIÈNCIA

CORRESPONENT AL PROCEDIMENT D’ARBITRATGE

EXPEDIENT PAGI 30/2016 TSCSLU

 

 

ASSISTENTS

Àrbitre:

Antonio Benavides Vico

Per la representació de l’Empresa:

JLLS (Director de Persones i Organització)

AMR (Responsable Gestió Temps de Treball)

MPL (Resp. Operatiu)

ANQ (Assessor)

Per la representació del Comitè d’Empresa:

ARC (Membre del Comitè d’Empresa)

DGC (Comitè Empresa TSC)

JCC (Membre de Comité d’Empresa)

JVGP (Coordinador Agrupació d’Ambulàncies)

AMB (Delegat LOLS Sind. Transport Sanitari Girona)

CMT (Advocada)

EVM (Assessor CCOO)

JPM (Secció Sindical CCOO)

 

En la ciutat de Girona, a les 9:30 hores del dia 27 de juny de 2016, es reuneixen, en la seu de Girona del Tribunal Laboral de Catalunya, les persones que consten relacionades en l’encapçalament, conjuntament amb l’àrbitre comunament designat, a fi i efecte de donar compliment al tràmit d’audiència estipulat en l’article 18.6.f) del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

 

Obert l’acte, l’Àrbitre concedeix la paraula al representant del Comitè d’Empresa, que es reafirma en els seus posicionaments envers la controvèrsia objecte del present expedient arbitral.

 

Posteriorment, es concedeix la paraula a la representació empresarial que es reafirma igualment en les seves postures envers la controvèrsia objecte del present expedient arbitral, lliurant a l’àrbitre diversa documentació relacionada amb la mateixa:

 

– Calendari laboral

 

L’Àrbitre, un cop escoltades les respectives argumentacions, i després d’haver intentat, apropar-ne les postures divergents, dona per finalitzat el tràmit d’audiència amb el resultat d’ACORD, en els següents termes:

 

A proposta de l’àrbitre designat les parts accepten el següent acord:

 

Se declara, que los calendarios laborales presentados por la empresa en el presente Acto de Alegaciones, reúnen los requisitos legales establecidos en el convenio y legislación laboral vigente. La empresa deberá aportar a los representantes legales de los trabajadores los modelos de calendario laboral identificando con nombres y apellidos a los trabajadores afectados por los mismos,  autentificando la validez de los mismos con el sello y firma de la empresa.

 

Dicha entrega se realizara en el día de hoy hasta las 21:00 horas.

 

En virtud de dicho acuerdo, una vez recibidos los calendarios por los representantes de los trabajadores y verificadas las exigencias anteriormente señaladas, se procederá a desconvocar la huelga prevista para el 28/06/2016.

 

No havent més assumptes de que tractar s’aixeca la sessió en la data anteriorment indicada, signant tots els assistents la present Acta, en prova de conformitat, conjuntament amb l’Àrbitre designat, a les 11:30 hores del dia d’avui.

_________________________________________________________________