PAB 283/00

PAB 283/2000

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: SENYOR RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, PRESIDENT; DON FERNANDO ALBISU CODINA;DOÑA MARISOL MORALES DE CANO; LA DOÑA MARTA MARTÍNEZ PARRA, VOCALS, EN L’EXPEDIENT PAB 283/2000 TB AUTM, S.L., EL DIA DIVUIT DE SETEMBRE DE DOS MIL.

ANTECEDENTS DE FET

Primer. El dia 6 de Juliol de l’any 2000, el Comitè d’Empresa de TB AUTM, S. L’.Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 272/2000.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori és el següent:

Els temps concedits per l’empresa no ens possibilita aconseguir activitats que ens permetin reportar els incentius que corresponen a l’activitat que es desenvolupa en les operacions, Cadena de Producció d’Acoblament de Gats Elevadors Ref. 386065007, 2 operaris.

Tercer. Degudament citades les parts va ser intentada la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 13 de Juliol de l’any 2000, finalitzant aquesta amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen:

1.- Totes dues representacions se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 16 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

2.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

Determinar el rendiment a activitat normal 100 per a l’operació Cadena de Producció d’Acoblament de Gats Elevadors, Ref. 386065007, que afecta a dos operaris.

Si bé, amb independència del resultat de l’informe realitzat per la Comissió Tècnica del Tribunal Laboral de Catalunya, queden establerts com valors absoluts de referència a activitat normal, un màxim de 20,6 i un mínim de 19,28 peces/hora

3.- L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

4.- Amb la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per ús exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

7.- Totes dues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

La intervenció dels tècnics que componen l’esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que deuen configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de mesurament que representin una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, és per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen tècnic dins dels límits pressupostaris establerts sobre això pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

FONAMENTS JURÍDICS

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II. D’acord amb el previst en el punt 8º de l’article 16 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licito a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió Tècnica d’Organització del Treball es va presentar en les instal·lacions de l’Empresa TB AUTM, S.L. situades en l’Av. Rr, 7-9 de la població de St Jt d’Evn, per primera vegada, el dia 17 de Juliol de 2000, a fi de recollir informació respecte a les operacions objecte de l’estudi; per a això es va mantenir una entrevista conjuntament amb la Direcció de l’Empresa i Comitè d’Empresa i es gir visita al lloc de treball constituït per una cadena composta per dos operaris. Aquest dia es va establir el pla de treball per cronometrar els dos llocs de treball que conformen la cadena objecte de l’estudi.

Aquests Tècnics es van presentar novament en l’empresa el dia 25 de juliol de 2000 a fi de prendre les dades necessaris per a l’elaboració de l’estudi sol·licitat.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

La producció horària normal (a activitat 100) de la Cadena de Producció d’Acoblament de Gats Elevadors, Ref. 386065007, composta per dos operaris, és de 31,6 peces.

Segons el sistema establert per l’empresa per al càlcul de rendiment, la producció horària normal de cada operari (a activitat 100) de l’esmentada cadena és de 16,7 peces.

Si bé, i en virtut de l’acordat per les parts en el punt segon de l’acta de Conciliació/Mediació firmada en el Tribunal Laboral de Catalunya el passat dia 13 de juliol de 2000, que diu literalment: «Si bé, amb independència del resultat de l’informe realitzat per la Comissió Tècnica del Tribunal Laboral de Catalunya, queden establerts com valors absoluts de referència a activitat normal, un màxim de 20,6 i un mínim de 19,28 peces/hora», i tenint en compte que els valors establerts anteriorment es refereixen (segons Direcció i Comitè d’Empresa) a la producció horària normal a activitat 100 de cada operari, la producció a activitat normal 100 per operari, queda establerta en 19,28 peces/hora.

El Laude únicament podrà recórrer-se davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.