PAB 277/97

PAB 277/97

Laude arbitral dictat el 19 de novembre de 1997 per Fernando Albisu Codina, Francisco Javier Moreno Burgos, José Manuel Moya Castilla i Mariano Cuesta Ávila, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa SAI

Antecedents de fet

Primer. El dia 27 d’octubre de 1997, el comitè d’empresa de SAI, en representació dels treballadors de SAI, va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 276/97.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Disconformitat amb les càrregues de treball en la secció de cardes».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 27 d’octubre de 1997, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:
«Determinar si d’acord amb el que es disposa en el Conveni col·lectiu general de la indústria tèxtil i de la confecció, en la línia de cardes i en relació exclusivament amb els llocs de treball d’ajudant d’encarregat i d’encarregat, hi ha sobrecàrrega de treball de manera que l’exigència de rendiment sigui, o no, en aquests llocs, superior a la normal mínima exigible».
Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Quart. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
Cinquè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Sisè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Cata-lunya sol·licitarà d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball del mateix Tribunal, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, del present expedient.
Setè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació vigent, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el punt 8è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica d’organització del treball un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió de tècnics del Tribunal Laboral de Catalunya es va presentar a l’empresa els dies 4 i 6 de novembre de 1997 a fi de prendre les dades, mesuratges i anàlisis de les diferents funcions que realitza el personal afectat.

IV. L’informe tècnic que va sol·licitar la Delegació de Barcelona a la Comissió tècnica d’organització del treball del Tribunal Laboral de Catalunya inclou una sèrie de recomanacions que sense que tinguin força vinculant, per no formar part de la resolució decisòria del laude, han de reflectir-se per al coneixement de l’empresa i els treballadors:
«En l’operació d’esmerilament i neteja a fons de cardes, que sol realitzar un equip format per l’ajudant i un esmerilador a torn partit, si es vol acabar el procés complet tant en el primer torn com en el segon amb l’esmentada dotació, en alguns casos l’operari de torn partit haurà de prolongar la seva jornada més enllà de les 8 hores sense que això comporti sobrepassar la mitjana de saturació del 90%. No obstant això, si l’empresa opta per limitar la jornada de l’esmerilador a 8 hores, les operacions que falten per completar el cicle de neteja a fons, poden ser finalitzades per l’ajudant en equip amb l’encarregat. L’adequada organització quant a l’ordre de l’execució i distribució del conjunt d’operacions a realitzar entre els operaris de l’equip, permet una àmplia versatilitat pel que fa a l’aprofitament correcte del temps disponible.»

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

Les saturacions mitjanes reals en les diferents situacions de treball que es poden produir a la secció de cardes, en relació amb l’ajudant d’encarregat i encarregat, no assoleixen el valor normal 100% que marca el Conveni col·lectiu general de la indústria tèxtil i de la confecció, per la qual cosa no hi ha sobrecàrrega de treball.

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.