PAB 269/00

Referència: PAB-269/2000
Empresa: «DLP DSL SYST, S. L'»

ARBITRATGE

Arsenio Fernández Rodríguez, nomenat àrbitre del Tribunal Laboral de Catalunya per la Comissió paritària d’interpretació, aplicació i seguiment de l’Acord Interprofessional de Catalunya, i designat per entendre del procés arbitral al marge referenciat, segons acta de data 11-7-2000 de la reunió celebrada en la Delegació de Barcelona d’aquest TLC entre la representació de l’empresa i la dels treballadors, emet el següent laude

ANTECEDENTS

Primer. En data 22-6-2000 D. Jvr Srz de Vvr, en nom i representació de l’empresa «DLP DSL SYST, S.L.», presenta escrit en el TLC pel que formula sol·licitud d’arbitratge.

Segon. En data 3-7-2000 es realitza acte de conciliació en aquest mateix Tribunal entre la representació empresarial i la dels treballadors, conclouen el mateix amb la submissió de les dues parts al procediment d’arbitratge previst a l’article 15 i següents del Reglament de funcionament del TLC.

Tercer. En data 20-7-2000, després d’haver donat el TLC a l’àrbitre trasllat de la còpia de l’escrit introductori i del conjunt de l’expedient que obra en el Tribunal, se celebra reunió a les dependències del mateix en la delegació de Barcelona en la que compareixen davant l’àrbitre la representació de l’empresa i dels treballadors, donant així compliment al tràmit d’audiència previst a l’article 16.6 e) de l’esmentat Reglament.

Quart. La qüestió que se sotmet a arbitratge de dret és la determinació de l’exigència productiva òptima aplicable en el procés productiu del model C.H., Cèl·lula Sala CLI, amb les següents especificacions:

REFERÈNCIAFASEOPERACIÓEXIG.PROD.
EMPRESA
EXIG.PROD.
CTE.SOCIAL
2609149-075    lletres conjunt CH i rotor40Verif.visual+torque-test8475
2609149-176 e ídem40Verif.visual+torque-test8475
2609149-175 e ídem40Verif.visual+torque-test8475
2609149-076 e ídem40Verif.visual+torque-test8475

Així, en tant que per a l’empresa l’exigència productiva òptima és de 84 peces/hora, per als representants dels treballadors només deu assolir 75.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El motiu de la impugnació deduïda es troba en la discrepància entre les parts pel que fa al valor de l’activitat òptima del procés a dalt assenyalat i en els termes també a dalt descrits, estant aquesta qüestió litigiosa inclosa entre les previstes a l’article 15 del repetit Reglament com susceptibles de ser sotmeses a procés arbitral.

II) En ús de la facultat a què es refereix l’article 16.8 del Reglament i tal com va informar l’àrbitre als compareixents en el tràmit d’audiència, ha estat sol·licitada la intervenció de la Comissió tècnica d’organització del treball del TLC als efectes d’evacuar dictamen tècnic sobre la qüestió objecte d’arbitratge.

En data 12-9-2000 ha estat emès informe -que obra en el present expedient arbitral- per tal Comissió, pel que, després d’haver realitzat els estudis i mesuraments oportuns, conclouen que l’exigència òptima aplicable per a les operacions assenyalades és de 82’15 conjunts/hora.

III) Donat el caràcter eminentment tècnic de la discrepància que origina el present procés arbitral, l’informe tècnic assenyalat assoleix un valor determinant per a la decisió arbitral, tenint en compte de la imparcialitat i coneixement de la matèria per part dels tècnics adscrits a la Comissió i que subscriuen l’informe.

La circumstància de que pels interessats no s’hagin posat de manifest altres consideracions més enllà de la pura defensa de la conveniència dels valors proposats per cada part per estimar-los més convenients, abunda en la procedència de que la decisió arbitral descansi exclusivament a l’informe tècnic.

Tenint en compte les consideracions precedents, es dicta el laude en els següents termes.

PART DISPOSITIVA

L’exigència productiva òptima aplicable en el procés descrit al cos d’aquest laude i que ha estat sotmesa a arbitratge és de 82’15 conjunts/hora.

El present laude arbitral pot ser recorregut davant els òrgans jurisdiccionals de l’Ordre Social per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima, d’acord amb l’article 16.11 del Reglament.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre l’aclariment del mateix, que serà facilitat en el termini màxim de deu dies hàbils. El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre única i exclusivament l’aclariment del laude, sense que procedeixi rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral, ex article 16.12 del Reglament.

És tot el que es decideix en arbitratge de dret firmant el laude emès que s’entrega en el Tribunal Laboral de Catalunya per la seva notificació a les parts el dia catorze de setembre de l’any dos mil.