PAB 172/98

PAB 172/98

Laude arbitral dictat el 16 de juliol de 1998 per Javier Crespán Echegoyen, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa LDS

La representació de l’empresa LDS i el comitè d’empresa sol·liciten l’arbitratge de Javier Crespán Echegoyen en la qüestió següent:
«Determinar la producció horària òptima en l’operació següent:

Mecanitzat cap en fresa i brotxa
Fase 30
Referència 9100-564 Rotor del capçal hidràulic
Cèl·lula rotor del mòdul hidràulic».

Antecedents

Primer. L’empresa i el comitè d’empresa van acordar el juliol de 1990 el “Document d’acord de la Reforma” que fa referència als temes d’estructura organitzativa, nova estructura salarial, reducció de la jornada, garantia de producció mínima, comissions tècniques i condicions laborals del personal amb contracte temporal.

Segon. D’acord amb el document de referència, fins ara, per resoldre tots els problemes que han pogut sorgir sobre temps i seguiment de producció en general, ha funcionat la Comissió d’implementació i seguiment de la producció.

Tercer. En data 7 de gener de 1998 es va dictar un laude arbitral per J.A.G.C., delegat Territorial de Treball de Barcelona, com a via de solució del conflicte plantejat a l’empresa LDS.

Quart. En data 8 de juny de 1998 es produeix un aclariment d’aquest laude arbitral dictat per la mateixa persona.

Cinquè. En data 18 de juny de 1998 les parts compareixen davant del Tribunal Laboral de Catalunya i proposen de manera consensuada Javier Crespán Echegoyen, que és àrbitre del Col·legi d’Àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a àrbitre únic per dilucidar la discrepància existent, que s’ha indicat en l’encapçalament d’aquest laude.

Sisè. El comitè d’empresa d’LDS faculta els membres de la Comissió d’implementació perquè representi l’esmentat comitè en les actuacions que tinguin lloc en el present laude en sessió celebrada el 10 de juny de 1998.

Setè. Que l’àrbitre Javier Crespán Echegoyen accepta l’encàrrec en data 3 de juny de 1998 i cita les parts en els locals de l’empresa per al dia 6 de juliol de 1998 a les 10:00 h.

Vuitè. L’àrbitre manté en primer lloc una reunió amb totes dues representacions, de la direcció i el comitè d’empresa i posteriorment amb cadascuna de les representacions.

Novè. L’àrbitre i les esmentades representacions es traslladen al lloc de treball objecte d’aquest laude, on es fa una observació comentada del desenvolupament de la feina en el lloc de treball de totes les funcions que configuren la tasca de l’esmentat lloc.

Desè. L’àrbitre enuncia que enviarà en data propera tècnics de la seva confiança perquè estableixin els estudis corresponents necessaris i perquè assessorin adequadament l’àrbitre en la seva comesa.

Onzè. Dos tècnics es van desplaçar el 10 de juliol de 1998 a l’empresa per tal de recollir informació sobre el lloc de treball de la cèl·lula objecte de l’estudi i prendre les dades necessàries per a la realització del treball sol·licitat, que era l’objecte del conflicte.

Fonaments jurídics

Primer. Que l’àrbitre designat és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral d’acord amb el que les parts van acordar al seu dia.

Segon. Que s’han seguit escrupolosament tots els procediments previstos d’audiència i citació establerts en l’ús i costum de resolució alternativa de conflictes de caràcter col·lectiu.

Tercer. Que s’ha establert el mecanisme de presentar-se personalment al centre de treball i de l’observació del lloc de treball per part del mateix àrbitre i dels tècnics de la seva confiança per tal de recollir la informació necessària als efectes del conflicte presentat.

Per tota això, es dicta el següent

Laude arbitral

1. No ha aparegut cap element de distorsió entre el que ha manifestat la direcció de l’empresa i el comitè d’empresa, i el que han observat l’àrbitre i els tècnics quant a la descripció del lloc de treball, les seves funcions i el contingut de les tasques.

2. Que s’ha aplicat un suplement de descans global de l’11%.

3. Que a la vista de l’estudi de temps dut a terme pels tècnics de la confiança de l’àrbitre i de l’anàlisi qualitativa mantinguda per aquests tècnics i el mateix àrbitre en la sessió de treball qualitativa posterior que van tenir, s’aprecia que on es podrien determinar elements de diferenciació de criteri més significatius és en l’operació d’autocontrol que el treballador ha de dur a terme.

4. Que la producció horària òptima per hora efectiva de treball és de 97,90 peces.

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.