PAB 102/10

 LAUDE ARBITRAL

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSADA PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SR. TONI OLLER CASTELLÓ, PRESIDENT; SR. JUAN JOSÉ MECA SAAVEDRA, SR. ANTONI ALCÓN DE DIEGO I SR. FRANCESC NÉCIGA RUBIO, VOCALS EN L’EXPEDIENT PAB 102/2010 – ART -, EL DIA 31 DE MARÇ DE 2010.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER:.- El dia 3 de febrer de 2010, les Delegades de Personal (CCOO) de ART, varen presentar Escrit Introductori al Tràmit de Conciliació, que va ser registrat amb el número PCB 78/2010.

SEGON:.- El tema objecte de la Conciliació, tal i com es concreta en el propi Escrit Introductori al Tràmit de Conciliació, consta reproduït i adjuntat, com a document número 1, en l’Acta aixecada en data 10 de febrer de 2010 davant del Tribunal Laboral de Catalunya.

TERCER:.- Degudament citades les parts, la Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya es va dur a terme el dia 10 de febrer de 2010, donant-se per finalitzat amb el resultat d’ACORD, en els següents termes:

1er.-Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 17 i 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i  nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació.

a)La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:

Determinar la càrrega de treball i l’índex de saturació del torn de nit, en funció de les modificacions implantades recentment per la Direcció de l’Empresa.

b)L’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions té qualitat de arbitratge de dret.

c)Amb la signatura de la present Acta de Conciliació que reflexa l’acord entre las parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

d)Amb el present acte de conciliació o mediació dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

e)La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern pe a us exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya comunica ambdues representacions que els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del treball que confeccionaran l’esmentat informe seran els Srs. Albert Calvo Simón i José Juan Marín Sánchez.

Ambdues parts disposen del termini de 24 hores a partir de la data d’avui, per comunicar per escrit a aquest Tribunal l’existència d’alguna possible incompatibilitat, en el seu cas degudament fonamentada, dels tècnics designats.

La intervenció dels tècnics que composen l’esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que han de configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de medició que representin una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, es per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen  tècnic dins dels límits pressupostaris establerts al respecte pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

f)Ambdues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar por allò que en ell s’estableixi.

2on.- Un cop conegut el resultat de la resolució arbitral, es procedirà a l’adequació i actualització, en el cas que correspongui, del pla d’avaluació de riscos existent en l’actualitat en la Companyia.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya es competent per a conèixer i resoldre el present procediment arbitral, en base a allò previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i en virtut d’allò establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) En virtut d’allò previst en el punt 8 de l’article 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix, informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) Els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya van personar-se en els locals de l’empresa, el dia 1 de març de 2010, als efectes de concretar els aspectes en discussió, recollir la informació que ambdues parts varen acordar facilitar i realitzar el treball de camp previ als anàlisis que han de determinar els valors finals de l’informe tècnic sol·licitat pel Tribunal Laboral de Catalunya.

En l’acta aixecada per raó de la compareixença del dia 1 de març de 2010, ambdues parts varen acordar que es posposés la data màxima de lliurament de l’informe tècnic sol·licitat  fins el dia 26 de març de 2010.

Per tot allò exposat anteriorment, es dicta el següent:

LAUDE ARBITRAL

La càrrega de treball i l’índex de saturació del torn de nit, en funció de les modificacions implantades recentment per la Direcció de l’Empresa, es el que es detalla i concreta en el següent quadre:

CÀRREGA DE FEINA (HORES)

SATURACIÓ

9,38

98,7%

Detall:

TREBALLADOR

CÀRREGA DE FEINA (HORES)

SATURACIÓ

A

10,17

107,0%

B

8,58

90,3%

Notes:

  1. El càlcul de Saturacions ha estat basat en les dades següents:
  • Hores de presència: 10,5
  • Hores previstes per a sopar: 1,0
  • Hores de treball efectiu: 9,5
  1. Aquests valors inclouen els coeficients de descans corresponents (Fatiga i necessitats personals).

El Laude únicament podrà ser recorregut davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o  àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts del mateix, que tindrà que ser facilitat en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o esclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, aquesta facultat pugui ser utilitzada per a rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toni Oller Castelló

Juan José Meca Saavedra

Antonio Alcón de Diego

Francesc Néciga Rubio