PAT 3/99

PAT 3/99

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE TARRAGONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON FC. JAVIER MORENO BURGOS, PRESIDENT; FERNANDO ALBISU CODINA; DON IGNASI PUIG HERNÁNDEZ I DOÑA ENRIQUETA DELGADO BASTIA, VOCALS EN L’EXPEDIENT PAT 3 /99 FUNDACIÓ LLDLAC, EL DIA 22 DE JUNY DE MIL NOU-CENTS NORANTA NOU.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. El dia 4 de juny de 1999, el Sr. Ferrán Güell i Gallego, membre de l’Executiva de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya, i el Sr. Jorge Sancho Núñez, Delegat de Personal de l’empresa LLDLAC, van presentar escrit introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCT 2/99.

SEGON. El tema sotmès a Conciliació i Mediació, segons consta en l’escrit introductori és el següent:

El passat 24 de Febrer, en el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, la representació empresarial presidida pel seu President el Sr. ATVLl i la representació dels treballadors, pel delegat de personal JSN, van arribar a l’acord d’aplicar el Conveni de centres d’assistència, atenció, diagnòstic, rehabilitació i promoció de minusvàlids.

Amb la qual cosa, van aplicar el conveni durant dos mesos, i actualment no abonen el plus de nocturnitat ni el plus de festius intersetmanals.

Bàsicament, l’empresa no vol aplicar la disposició transitòria segona de l’esmentat conveni, la qual diu que les millores d’horari, vacances i jornada que gaudissin els treballadors abans de l’entrada en vigor d’aquest conveni, es conservaran ad personam.

TERCER. Degudament citades les parts va ser intentada la Mediació/Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 11 de juny de 1999, ajornant-se la mateixa, a petició de l’empresa, per al dia 17 de juny de 1999, concloent aquesta amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen:

1.- Les dues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Tarragona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

2.- Les qüestions a dirimir que són objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreten en el següent:

a) Determinar si el temps invertit en l’activitat de vigilància i assistència als residents i usuaris del centre de dia, durant els descansos d’esmorzar i menjar per al personal actual, que realitza una jornada de vuit hores continuades, tenen consideració de temps de treball efectiu. Així mateix, determinar qual ha de ser el règim de distribució dels torns en el menjar i la seva organització, així com el gaudi dels serveis d’alimentació.

b) Determinar el règim aplicable als dies festius.

c) Determinar el règim de retribució de les hores treballades entre les 22.00 h. i les 6.00 h. del personal sotmès al règim de torns rotatius que no tenen establert un treball específicament nocturn.

3.- L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

4.- Amb la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.- Totes dues representacions deixen constància expressa que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

a) Tota la plantilla actual que presti una jornada laboral de vuit hores continuades té dret a gaudir gratuïtament dels serveis d’alimentació (esmorzar i menjar), que s’ofereixen en les instal·lacions del centre, i el temps invertit en l’esmentada activitat (30 minuts menjar, 15 minuts esmorzar), serà computat com temps efectiu de treball, atès que els treballadors adquireixen el compromís de vigilar i assistir als residents i usuaris del centre de dia en aquell temps.

Respecte a l’organització dels torns de menjar, es regiran pel que s’hagi establert en el següent quadro:

HORARIMENJAR DELS RESIDENTSASSISTITS I VIGILATS PERMENJAR DEL PERSONAL
De 13h. a 13:30h.RESIDENTS
AMB DIFICULTATS
DOS CUIDADORS
UNA NETEJADORA
UN CUIDADOR
UNA NETEJADORA
De 13:30h. a 14:15h.RESIDENTS NORMALS CENTRE DE DIAUN CUIDADOR
UNA NETEJADORA
DOS CUIDADORS
UNA NETEJADORA

b) Es respectaran les 14 festes oficials anuals fixades al calendari laboral publicat per l’Autoritat Laboral, pel qual el personal no tindrà obligació de treballar.

c) Tota la plantilla que presti la seva jornada laboral mitjançant règim de torns rotatius, quan presti el seu treball entre les 22 hores i les 6 hores, se li retribuiran dites hores amb el complement d’un 25% sobre el salari ordinari (article 21 del Conveni Col·lectiu d’aplicació).

El Laude únicament podrà recórrer-se davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels punts d’aquell.

FCO. JAVIER MORENO BURGOS
FERNANDO ALBISU CODINA
ENRIQUETA DELGADO BASTIA
IGNASI PUIG HERNÁNDEZ