PALL 5/08

LAUDE ARBITRAL

 

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE LLEIDA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SRA. TERESA CATELLÀ GARDEÑES, PRESIDENTA; SRA. SANDRA MIRAVETE ALARCÓN, JOSEP PAMPALONA LLOVERA I BUENAVENTURA BACA HERNÁNDEZ, VOCALS EN L’EXPEDIENT PALL 5/2008 –F. C., S.A.-, EL DIA 2 DE JUNY DE 2008.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER:.- El dia 1 d’abril de 2008, la Sra. L. A. J. , en qualitat de Presidenta del Comitè d’Empresa de F. C.,S.A. va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCLL 4/2008.

SEGON:.- El tema sotmès a conciliació, segons consta en l’escrit introductori, es el següent:

Origen i desenvolupament:

Degut al nou sistema d’incentius que vol implantar l’empresa, s’han realitzat uns estudis de temps i activitats. Abans de negociar qualsevol pacte d’incentius la part social no esta d’ acord amb el resultat d’aquests estudis, perquè no creiem que els paràmetres d’activitats normals i òptimes siguin els correctes.

Objectiu i pretensió:

La revisió els temps per part de la Comissió Tècnica d’ Organització del Treball del TLC.

TERCER:.- Degudament citades les parts, la Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya es va dur a terme el dia 7 d’abril de 2008, donant-se per finalitzada amb el resultat d’ ACORD, el propi dia 7/04/08, en els següents termes:

PRIMER.- La representació empresarial comunica que el mètode operatiu dels llocs de treball referenciats mes a baix son els que actualment estan en els llocs de treball. Ambdues representacions acorden donar-se un termini de 15 dies d’adaptació a l’ esmentat mètode, mentrestant, l’empresa es compromet a no tenir en compte les possibles diferencies de producció a efectes dels incentius pel que fa a tots els llocs de treball de les línies de treball on estan ubicats,  que es produeixin degut a la variació del mètode utilitzat per els treballadors d’aquests llocs de treball a l’actualitat.

SEGON.– Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 17 i 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i  nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Lleida del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació.

1-La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:

Determinar la producció a activitat 105 de les següents referències:

                  –           Màquina 1 Zammack

–           1er lloc de treball Palanca Zafira (cables i pajaritos)

–           Jumper Curt (puesto cuetes)

–           Roblonat  palanques fiesta

D’acord amb el conveni col·lectiu d’aplicació qualsevol variació en el lloc de treball o sistema operatiu produirà una nova revisió d’aquests temps

2:.- L’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions té qualitat de arbitratge de dret.

3:.Amb la signatura de la present Acta de Conciliació que reflexa l’acord entre las parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

4:.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

5:.-La Delegació de Lleida del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per a us exclusiu dels membres de la pròpia Delegació o Comissió, no formant part, per tant del present expedient.

La Delegació de Lleida del Tribunal Laboral de Catalunya comunica ambdues representacions que els membres de la Comissió Tècnica d’ Organització del treball que confeccionaran l’ esmentat informe seran els Sres. Joaquim Nogues Llagostera i Lluis Gabarró Colilles.

Ambdues parts disposen del termini de 24 hores a partir de la data d’avui, per comunicar per escrit a aquest Tribunal l’existència d’alguna possible incompatibilitat, en el seu cas degudament fonamentada, dels tècnics designats.

L’ intervenció dels tècnics que composen l’ esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que han de configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de medició que representin una utilització de l’ esmentat servei en termes superiors als establerts, es per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen  tècnic dins dels límits pressupostaris establerts al respecte pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

6:.- Ambdues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar por allò que en ell s’estableixi.

7:.- Ambdues parts sol·liciten a la Delegació de Lleida del TLC un ajornament en l’ intervenció de la Comissió Tècnica d’ Organització del Treball, a fi i efecte de que els treballadors dels llocs a analitzar s’hagin adaptat al mètode de treball.

8:.- La Delegació de Lleida en atenció a la sol·licitud efectuada per ambdues parts, comunica que els terminis per la confecció del citat informe i posterior Laude Arbitral començaran a contar a partir del dia 28 d’abril de 2008

 

 

 

 

 

FONAMENTS JURÍDICS

 

I) El Tribunal Laboral de Catalunya es competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, a tenor d’allò previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara d’allò establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) A tenor d’allò previst en el punt 8è de l’article 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix, informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) Els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya designats, Srs. Joaquim Nogués i Llagostera i Lluis Gabarró Colilles, es varen personar als locals de l’Empresa  el dia 16 de maig de 2008, a fi i efecte de recollir informació sobre el treball tècnic sol·licitat. El mateix dia 16 de maig de 2008  ambdues representacions conjuntament amb la Comissió Técnica d’ Organització del Treball varen aixecar una Acta mitjançant la qual es sol·licita una pròrroga de l’entrega de l’ Informe  per tal de fer un anàlisis detallat de les dades complementaries d’una de les referències que l’empresa enviarà a l’ esmentada Comissió Técnica.

Per tot el que precedeix, es dicta el següent

LAUDE ARBITRAL

La producció a activitat 105 i la producció torn a activitat 105 de les referències analitzades es la que es detalla en el següent quadre:

Referència

Producció Horària

Activitat 105

Producció Torn

(470 minuts)

Activitat 105

Màquina 1 Zammak

860,6 peces

6.741,4 peces

Palanca Zafira

74,6 peces

584,4 peces

Jumper Curt

508,7 peces

3.984,8 peces

Roblonat palanques Fiesta

157,8 peces

1.235,8 peces

Notes:

1.- Màquina 1 Zamak:

La producció assignada s’ha calcular sense tenir en compte els elements de freqüència següents perquè actualment no es realitzen:

10.-“Traccionar cables” (2 vegades al torn)

13.-“Pesar chatarra” (1 vegada al torn)

2.- Palanca Zafira:

S’ha conformat que en la descripció de l’element nº11 del mètode facilitat per l’empresa, on diu “coger leva metalica con MI (mano izquierda)” ha de posar  “MD (mano derecha)”.

A l’ anàlisi per temps predeterminats MTM-1 facilitat per l’empresa aixì esta descrit i correspon al temps normal de 5,96 segons assignat.

3.- Jumper Curt:

La producció assignada s’ha calculat considerant:

–      Un 12% de cables no pelats per la màquina en el 1er intent.

–      Una recuperació final de 20 peces per torn (2on intent fallit).

El Laude únicament podrà recorres davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del Laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o  àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que tindrà que facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o esclariment d’algun dels punts continguts en el Laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per a rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

 

 

 

 

 
Teresa Castella GardeñesSandra Miravete Alarcón
  
Josep Pampalona LloveraBuenaventura Baca Hernández