PAGI 63/06

LAUDE ARBITRAL

DICTAT  PER LA DELEGACIÓ DE GIRONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOST PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: LLUÍS HOSTENCH ALVAREZ, PRESIDENT I MANEL AINSA PRADELLS, VOCAL EN L’EXPEDIENT PAGI 63/2006 –S. S., S.L.-, EL DIA 5 DE JULIOL DE 2006.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER:.- El dia 1 de juny de 2006, el Sr. J. F. F., treballador de l’empresa S. S., S.L., va presentar Escrit Introductori al Tràmit de Conciliació, que va ser registrat amb el número PCGI 60/2006.

SEGUNDO:.- Degudament citades les parts es va intentar la Conciliació davant del Tribunal Laboral de Catalunya, Delegació de Girona, el dia 9 de juny de 2006, aixecant-se la corresponent Acta amb el resultat final d’ACORD, en els següents termes:

1er.-Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 17 i 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Girona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació.

2on.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:

Determinar el Grup Professional que ha de correspondre al treballador, Sr. J. F. F., atenent a les funcions que efectivament desenvolupa a l’empresa, i d’acord amb allò que s’estableix en el Conveni Col·lectiu d’aplicació.

3er.- L’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

4rt.- Amb la signatura de la present Acta de Conciliació que reflexa l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5è.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglamento de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6è.- La Delegació de Girona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per a us exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part per tant, del present expedient.

La Delegació de Girona del Tribunal Laboral de Catalunya comunica a ambdues representacions que els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball designats per confeccionar l’esmentat informe seran els Srs. Lluís Gabarró Colillas i Martín Ribas Sánchez.

Ambdues parts disposen del termini de 24 hores a partir de la data d’avui, per comunicar per escrit a aquest Tribunal l’existència d’alguna possible incompatibilitat, en el seu cas degudament fonamentada, dels tècnics designats.

L’intervenció dels tècnics que composen l’esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que han de configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de medició que representin una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, es per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen  tècnic dins dels límits pressupostaris establerts al respecte pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

7è.- Ambdues parts deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar per allò que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya es competent Per a conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb allò previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara d’allò establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) A tenor d’allò previst en el punt 8è de l’article 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix, informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya es va presentar en els locals de l’Empresa el dia 21 de juny de 2006. Estant present les dues parts, es va procedir a observar el lloc de treball, recollint-se les dades referents a les funcions i tasques que desenvolupa el Sr. Joan Fonts Farrés i formalitzant-se l’imprès de Descripció del Lloc de Treball corresponent, el qual va ser signat per ambdues parts.

Per tant, atenent a allò exposat en els paràgrafs anteriors, es dicta el següent:

LAUDE

El Grup Professional que ha de correspondre al treballador, Sr. J. F. F., atenent a les funcions que efectivament desenvolupa a l’empresa, i d’acord amb allò que s’estableix en el Conveni Col·lectiu d’aplicació, és el que es detalla en el següent quadre:

LLOC DE TREBALL SECCIÓ GRUP PROFESSIONAL CATEGORIA PROFESSIONAL
Magatzemer Magatzem 5 Oficial 2ª

El Laude tan sols podrà recorres davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principio de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a contar des de la notificació del Laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que tindrà que facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o esclariment d’algun dels punts continguts en el Laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per a rebatre els posicionaments reflexats en la resolució arbitral.

Lluís Hostench Àlvarez Manel Ainsa Pradells