PAGI 59/04

LAUDE ARBITRAL

DICTAT  PER LA DELEGACIÓ DE GIRONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOST PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SR. MIQUEL PORRET GELABERT, PRESIDENT; SR. FERNANDO ALBISU CODINA, SR. GERMÁN MILARA LÓPEZ; SR. RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, VOCALS EN L’EXPEDIENT PAGI 59/04 R. C. M., S.A., EL DIA 29 DE JULIOL DE 2004.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER:.- El dia 5 de juliol de 2004, el Sr. J. S. J., President del Comitè d’Empresa de R. C. M., S.A., va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que es va registrar amb el número PCGI 55/2004.

SEGON:.- El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori es el següent:

Que els treballadors D. P. P. i J. D. C. des de l’inici de la seva relació laboral estan adscrits al Grup 7 (Peó).

Que en data del 19 de maig de 2004 varen lliurar a la Direcció de l’Empresa un escrit on demanen ésser adscrits al Grup Professional 6, ja que les funcions que que realitzen s’ajusten a les descrites en aquest Grup: magatzemers, conductors de carretons elevadors, etc.

L’Empresa verbalment s’ha negat a acceptar l’augment de Grup sol.licitat pels treballadors.

TERCER:.- Degudament citades les parts es va intentar la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya, el dia 12 de juliol de 2004, finalitzant amb el resultat d’ACORD, en els següents termes:

1.- -Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 15 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a tal efecte nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Girona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

2.- La qüestió a dirimir que es objecte de l’arbitratge al que es sotmeten  ambdues representacions es concreta en el següent:

Determinar el Grup Professional al que deuen estar adscrits els

treballadors D. P. P. i J. D. C., en funció del lloc de treball que desenvolupen i d’acord amb allò que estableix el Conveni Col.lectiu d’aplicació.

3.- L’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions tenen qualitat d’arbitratge de dret.

4.- Amb la signatura de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflexa l’acord entre les parts, es dona per formalitzat el Conveni Arbitral.

5.- Amb el present acte de conciliació es dona compliment al tràmit d’audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.- La Delegació de Girona del Tribunal Laboral de Catalunya sol.licitarà, en funció de les competències assignades per el Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per a us exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

La Delegació de Girona del Tribunal Laboral de Catalunya comunica a ambdues representacions que els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball designats per a confeccionar l’esmentat informe seran els Srs. Antonio Trigueros Cerezo i Martín Ribas Sánchez.

Ambdues parts disposen del termini de 24 hores a partir de la data d’avui, per a comunicar per escrit a aquest Tribunal la existència d’alguna possible incompatibilitat, en el seu cas degudament fonamentada, dels tècnics designats.

La intervenció dels tècnics que composen l’esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que han de configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de medició que representen una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, es per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen  tècnic dins dels límits pressupostaries establertes al respecte per el Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

7.- Ambdues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar per el que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya es competent per a conèixer i resoldre el present procediment arbitral, en virtut d’allò previst en l’ Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i al empara d’allò establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) En virtut d’allò previst en el punt 8è de l’article 16 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol.licitar a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix, informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya es va personar a l’Empresa el dia 20 de juliol de 2004, a fi de recalar informació  del lloc de treball sollicitat; per tal motiu es va mantenir una reunió conjunta amb els representants de la Direcció de l’Empresa i Comitè d’Empresa, i posteriorment es va efectuar una detallada visita al lloc de treball objecte d’estudi per determinar les funcions que tenen assignades i recabar tota la informació necessària per realitzar l’informe sol.licitat. En aquesta visita sempre va estar present una representació de la Direcció i del Comitè.

 Després d’analitzar tota la informació que ens ha estat remesa per ambdues parts i les observacions que hem realitzat directament sobre el lloc de treball, després d’aplicar les puntuacions corresponents als factors i graus assignats a cada factor en base a les funcions desenvolupades, d’acord amb les Taules de Valoració del TLC, adaptades i homologades pel Sector del Metall, per les operacions realitzades en el Magatzem de Producte Acabat tals com: transport intern, càrrega i descàrrega, preparació de comandes, envàs, embalatge ( ajudant-se amb la manipulació de Toro, Pont Grua, Apilador, Carretons) així com l’ordenació de peces en les zones i prestatgeries, recolzament a fàbrica en la càrrega i descàrrega de camions i contenidors, etc.

 Per tot allò exposat anteriorment, es procedeix a dictar el següent:

LAUDE

 El Grup Professional al que deuen estar adscrits els treballadors D.  P. P. i J. D. C., en funció del lloc de treball que desenvolupen i d’acord amb allò que estableix el Conveni Col.lectiu d’aplicació, es el Grup 6.

 El Laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència), aspectes formals de la

resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

 En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol.licitar-se de làrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

 El tràmit d’aclaració faculta a qualsevol de les parts a sol.licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

Rafael Martínez Romero

Fernando Albisu Codina

 

 

Miquel Porret Gelabert

Germán Milara López